Departementet ber helsetjenesten prioritere brukerstyrte plasser, rusbehandling og mindre tvang

Hvert år mottar de regionale helseforetakene styringssignaler fra Helse- og Omsorgsdepartementet som angir prioriterte satsinger for det kommende året. Blant årets prioriteringer skal brukerstyrte plasser, rusbehandling og mindre tvang prioriteres.

Rusbehandling er et prioritert område i 2014. Ill.foto: blueclue, iStockphoto

Departementets føringer varierer noe mellom de enkelte RHF-ene, men flere av prioriteringene er felles for alle eller de fleste av foretakene.

Helseminister Bent Høie sa i sin tale til sykehusene i januar at rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser skal prioriteres.

- Fra i år har vi gjeninnført den gyldne regelen, som innebærer at rus og psykisk helse skal øke mer enn somatikken i hver helseregion, sa han.

Høie sa videre i sin tale at Samhandlingsreformen videreføres. Det skal lages en opptrappingsplan for rusfeltet, og det psykiske helsetilbudet i kommunene skal bygges ut. Regjeringen vil prioritere både rusbehandling og psykisk helse. Regjeringen vil også at det offentlige skal kjøpe inn flere tjenester fra private tilbydere og la pasientene velge. Avtalespesialistene skal brukes mer, og Regjeringen vil utvide antallet hjemler. Regjeringen har, ifølge Høie, bevilget midler til å kjøpe inn 200 flere rusbehandlingsplasser hos ideelle organisasjoner. Distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester hele døgnet.

Kommunalt rusarbeid skal prioriteres. Det skal også samarbeid mellom psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tjenestene skal tilpasses pasienter med sammensatte lidelser, altså både psykiske lidelser og rusproblematikk.

  • Det skal i løpet av året opprettes brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern og rusbehandling.
  • Det skal utarbeides behandlingslinjer for pasienter med skadelig bruk eller avhengighet av alkohol.
  • Pasienter som har behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester, skal få oppnevnt en koordinator.

Aktuelle lenker:

Styringsdokumentene for de enkelte regionale helseforetakene

Statsbudsjettet 2014 for Helse- og omsorgsdepartementet

Helseministerens tale til sykehusene

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om dps, psykisk helsearbeid og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/departementet-ber-helsetjenesten-prioritere-brukerstyrte-plasser-rusbehandling-og-mindre-tvang)