Flere årsaker til unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere (Folkehelseinstituttet)

Overdose regnes som den vanligste unaturlige dødsårsaken blant narkotikabrukere. Én av fire rettsmedisinsk obduserte unaturlige dødsfall i denne gruppen har imidlertid andre årsaker, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Narkotikabruk er en risikofaktor for sykdom, ulykker og forkortet levealder. Ill.foto: mariusFM77, iStockphoto

Narkotikabruk er en risikofaktor for forkortet levealder som følge av sykdom, selvmord og ulykker. Ill.foto: mariusFM77, iStockphoto

Når personer med narkotika i blodet dør som følge av overdose (såkalt «aksidentell forgiftning» eller «forgiftningsulykke»), blir dette rutinemessig rapportert. Andre unaturlige dødsfall som har sammenheng med narkotikabruk blir i mindre grad registrert og studert.

Forskere ved Folkehelseinstituttet ønsket å undersøke forekomsten av unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere og omstendighetene rundt disse. Unaturlige dødsfall regnes her som tilfeller der døden inntraff enten ved ulykke, selvmord eller drap. Målet med studien var blant annet å få mer kunnskap om hvordan narkotika bidrar til unaturlige dødsfall på andre måter enn gjennom forgiftning som skyldes ulykke.

Studiematerialet ble hentet fra 1338 rettsmedisinske obduksjonsrapporter i perioden 2000 – 2005. Kun de rapportene hvor det var angitt funn av narkotika i blodet ble inkludert i studien.

Resultater: Ikke bare overdose-dødsfall

  • 322 av 1338 unaturlige dødsfall hadde annen dødsårsak enn overdose, tilsvarende nesten 1 av 4
  • Av disse var det 168 selvmord, 123 dødsfall grunnet andre ulykker (hovedsakelig trafikkrelatert) og 31 drap
  • Kjønnsfordelingen varierte avhengig av dødsmåte. Kvinneandelen var høyest ved selvmord (27 prosent), og lavest i kategorien ulykker som ikke var overdose (16 prosent)

Les mer her: Flere årsaker til unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om rapporter, rus og avhengighet og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/flere-arsaker-til-unaturlige-dodsfall-hos-narkotikabrukere-folkehelseinstituttet)