Helsetilsynet: Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming

Fylkesmennene fant lovbrudd i 45 av 57 kommuner da de i 2016 gjennomførte landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming. 

 jente med Downs syndrom som snakker i telefon og ler.

Kommunenes ledelse følger ikke godt nok med på tjenestene som gis. Ill.foto: Diloute, iStockphoto.

 

Tilsynet avdekket at tjenestene i mange av kommunene var preget av svak styring og høyt risikonivå, og det ble avdekket svikt med potensielt alvorlige konsekvenser for brukernes livskvalitet og helse. I noen kommuner var svakhetene mange og store, og tjenesteytingen kunne framstå som tilfeldig.  I mange tilsyn ble det påpekt som en alvorlig styringssvikt at kommunens ledelse ikke følger godt nok med på om brukerne får nødvendige helse- og omsorgstjenester og at de ikke etterspør informasjon om tjenestene fungerer som forutsatt.

Fylkesmennene fant videre at tjenestene som inngår i personlig assistanse mange steder var utilstrekkelige og lite individuelt tilpasset. I mange kommuner ble det påpekt svak kompetanse hos tjenesteytere og mangel på planmessig opplæring av de ansatte. Tjenesteytingen var ofte lite systematisk, og dokumentasjonen mangelfull og spredt. Resultatet var at mange ansatte var dårlig informert og oppdatert om brukerne de skulle bistå, om oppgavene de skulle utføre og hvordan det skulle gjøres. Det var også få spor av at brukerne medvirket i utmåling, utforming og evaluering av eget tjenestetilbud i mange kommuner, og at pårørende og verger ofte ikke var godt nok informert til å ivareta brukernes interesser.

Les mer: Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming

Aktuelle søkeord: utviklingshemming, psykisk utviklingshemming, tjenester, helsetjenester

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om utviklingsforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/helsetilsynet-ikke-gode-nok-tjenester-til-personer-med-utviklingshemming)