Hver femte innlagt med tvang (Sykepleien.no)

I fjor ble rundt 5 700 personer tvangsinnlagt til sammen 8 300 ganger. Det utgjør 22 prosent av døgnpasientene i det psykiske helsevernet for voksne og 18 prosent av alle innleggelser.

Tvang i psykisk helsevern: Et alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv. Ill.foto: elusivemuse, iStockphoto

Det har vært en målsetting å redusere omfanget av tvangsbruk innenfor det psykiske helse­vernet. Rapporten “Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010″ er et ledd i dette arbeidet.

Nivået på tvangsinnleggelser i 2010 er tilnærmet uendret fra året før, og det ser ikke ut til at omfanget av tvangsinnleggelser er på vei ned.

Halvparten av tvangsinnleggelsene var en innleggelse til tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern med døgnopphold ble vurdert å være nødvendig for en av fire observasjonsopphold. Analysene viser betydelige forskjeller i omfanget av tvangsbruk både mellom og innad i helseregionene, og det er de samme forskjeller som fremkommer for både 2009 og 2010.

For 39 prosent av de tvangsinnlagte pasientene var schizofreni angitt som hovedtilstand og tvangsbehandling ser i stor grad ut til å kunne knyttes til denne pasientgruppa. For nærmere hver tredje tvangsinnlagte ble det i 2010 rapportert om rusrelatert lidelse, og observasjonsopp­hold ser i noen grad ut til å kunne knyttes til forekomst av rus.

Les mer her: Hver femte innlagt med tvang

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om akuttpsykiatri, psykisk helsearbeid og rapporter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hver-femte-innlagt-med-tvang-sykepleien.no)