Ingen reduksjon i bruk av tvang (Helsedirektoratet.no)

I 2011 ble om lag 5 600 personer tvangsinnlagt til sammen 8 300 ganger i det psykiske helsevernet. Bruken av tvang har ikke gått ned, og nå styrkes arbeidet for økt frivillighet.

– For pasienten kan bruk av tvang være svært krenkende og traumatisk. Ill.foto: elusivemuse, iStockphoto

Psykisk helsehjelp skal som hovedregel alltid gis frivillig. De aller fleste som trenger psykisk helsehjelp ber selv om dette og mottar hjelp frivillig. Lovverket gir kun adgang til å gripe inn med tvang for å unngå at mennesker med en alvorlig sinnslidelse skader seg selv eller andre eller der det er sterkt behov for behandling.

Rapporten «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011» viser:

- Bruken av tvang har ikke gått ned.

- Det er betydelige og stabile geografiske forskjeller i tvangsbruken.

- Pasienter med schizofreni er den største gruppen blant tvangsinnlagte.

- En av tre tvangsinnlagte har en rusrelatert lidelse, enten som hovedtilstand eller som tilleggsproblematikk.

- Behandlingsvilkåret (altså at pasienten ble vurdert å ha sterkt behov for behandling) alene ble lagt til grunn for 55 % av pasientene i 2011 ved etablering av tvungent psykisk helsevern. For de resterende 45 % ble pasienten vurdert å utgjøre en fare for seg selv eller andre.

- Halvparten av innleggelsene til tvungent psykisk helsevern varte i 18 døgn eller mer.

- Mer enn halvparten av vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern ble i 2011 påklaget til en av landets 56 kontrollkommisjoner som har til oppgave å kontrollere og etterprøve tvangsbruk. Sju prosent av klagerne fikk medhold.

- Registrering og rapportering om bruk av tvang er fortsatt mangelfull.

Les mer her: Ingen reduksjon i bruk av tvang

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri, psykisk helsearbeid og rapporter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/ingen-reduksjon-i-bruk-av-tvang-helsedirektoratet.no)