Jobber for mindre tvang (Sykepleien.no)

Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler. 

Ill.foto: Casarsa, iStockphoto

Færre tvangsepisoder er det primære målet for prosjektet på Lovisenberg. Ill.foto: Casarsa, iStockphoto

Psykiatrisk akuttavdeling ved Lovisenberg sykehus består av en inntakspost og to sub-akuttposter med til sammen 26 sengeplasser. Akuttavdelingen yter helsehjelp til pasienter fra bydel Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo, og har cirka 900 innleggelser i året. På inntaksposten har vi et prosjekt hvor hensikten er å redusere bruk av tvangsmidler i avdeling. Prosjektet gjennomføres som pilot over ti måneder, og målet er å redusere bruk av mekaniske tvangsmidler, også kalt belter eller remmer. Vi ønsker også å prøve ut nye verktøy som retter seg mot å forebygge generell bruk av tvangsmidler på pasienter som er innlagt i avdeling.

Lov om psykisk helsevern 1, paragraf 4.8, skiller mellom fire typer tvangsmidler:

  • mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer, samt skadeforebyggende spesialklær
  • kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede
  • enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt
  • kortvarig fastholding (definert som tvangsmiddel fra 2007)

En nylig publisert artikkel viser til tre hovedfaktorer som assosieres med redusert bruk av tvangsmidler på inneliggende pasienter: pasientmedvirkning, gjennomgang av tvangsepisoder og god fysisk plass på avdelingen. I tillegg til avdelingens kliniske og formelle kompetanse, ønsker vi å anvende disse studiene som utgangspunkt for å utvikle avdelingens rutiner.

Hensikt

Hensikten med dette prosjektet er både å få ned antall tvangsepisoder § 4.8 vedtak på inntaksposten; sekundært å redusere bruk av mekaniske tvangsmidler § 4.8 A, til sist å anvende mindre belastende tvangsmidler som for eksempel kortvarig fastholding, framfor mekaniske tvangsmidler. Vi har som mål å forebygge aggressiv atferd før den finner sted ved å tematisere konfliktsituasjoner og alternative løsningsforslag i samtale med pasi-enten på et tidlig stadium i innleggelsen. Klinisk erfaring viser en klar og tydelig forbindelse mellom tvang og aggresjon.

Les hele artikkelen her: Jobber for mindre tvang (Sykepleien).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/jobber-for-mindre-tvang-sykepleien.no)