Kartlegging av rus- og psykisk lidelse på kommunalt nivå (ROP)

Skal et problem løses må man først vite hva problemet består av. Få tips til hvordan god kartlegging av personer med rus og/eller psykisk lidelse kan utføres på kommunalt nivå.

heroinbruker liggende på gulvet

En ruslidelse er ofte svært synlig og kan overskygge andre problemer. Ill.foto: Colourbox

 

Av Tore Willy Lie

Helsetilsynet hadde i 2017/18 et landsomfattende ROP-tilsyn. Et av mange viktige elementer i tjenesteytingen og i dette tilsynet, var om kommunene ivaretar kravene til kartlegging, noe det var en rekke avvik på.

Vurder mer enn det umiddelbare

Vi kjenner først og fremst igjen ting vi er vant til å se. En ruslidelse er ofte svært synlig og kan overskygge mye, blant annet primære psykiske lidelser. Dette er kjent problematikk og reiser behovet for gode rutiner knyttet til helhetlig kartlegging. Konsekvenser av vedvarende rusmiddelbruk kan ta mye fokus og ressurser i hjelpeapparatet. Dette gir en sårbarhet for at rusmiddelbruk kan forstås ensidig (og feilaktig) å være årsaken til de fleste plagene og utfordringene en person har. Utfordringsbildet til den enkelte er ofte mer sammensatt. Det er derfor viktig å holde på en utforskende og undrende biopsykososial-eksistensiell tilnærming.  Det er viktig at kommune- og og spesialisthelsetjenesten kombinerer en systematisk og strukturert tilnærming med en fenomenologisk stil, hvor individets egen beskrivelse og opplevelse av seg selv og omgivelsene vektlegges.

Det krever i praksis at vi søker å få tak på mange typer opplysninger som gir et så godt grunnlag som mulig for å tilpasse den kommunale oppfølgingen. God kartlegging kan indikere behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten, og det står lengre beskrivelser i pakkeforløpene om hvilke detaljkrav det er til innholdet i henvisningen. I tillegg kan kartleggingen være bidragsytende til at personen får integrert behandling (god samhandling mellom tjenestene, og samtidig oppfølging av rus og psykisk lidelse).

Les mer: Viktigheten av god kommunal kartlegging (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/kartlegging-av-rus-og-psykisk-lidelse-pa-kommunalt-niva-rop)