Ni råd for gode nettverksmøter (ROP.no)

Forsker og høgskolelektor Ånund Brottveit kjenner nettverksmøte-arbeid bedre enn de fleste. Han har ni råd til de som vil lykkes med møtene.

Et nettverksmøte er brukerens møte. Ill.foto: track5, iStockphoto

Nettverksmøtet er brukerens møte. Ill.foto: track5, iStockphoto

Ånund Brottveit, forsker og høgskolelektor ved Institutt for sykepleie og helse ved Diakonhjemmet Høgskole, har fulgt nettverksmøter i ti år. Han har evaluert samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i Valdres, og tatt doktorgrad på bruk av nettverk i psykisk helsevern.

Valdresmodellen

– Behandlingsallianser og motivasjon er viktig for ROP-pasienter. Det fins kvalitative studier viser hva dette betyr i praksis for pasientens liv, hvordan gode allianser skapes, og hvilke grep fagpersoner kan ta for å få til gode nettverksmøter. Men mye har vært overlatt til forhandlernes intuisjon, fordi det fins få retningslinjer. Dermed overlates mer til fagpersonene enn de kan finne ut av på egen hånd, sier Brottveit.

I undersøkelsen fra Valdres har han intervjuet sju ansatte. Han deltok også på erfaringssamlinger med ti fagpersoner. De ansatte hadde erfaring med nettverksmøter for i alt 13 pasienter.

I Valdresmodellen benyttes nettverksmøter med brukere, det sosiale nettverket og fagfolk. De ansatte kommer fra første- og andrelinjetjeneste, og har ROP-kompetanse.

Et mål for arbeidet i Valdres er bedre samhandling fagfolkene i mellom, og med brukeren og hans eller hennes nettverk, hovedpoenger. Brottveits forskning har tatt for seg hva som skaper en god behandlingsallianse, og hvordan Valdresmodellen fungerer i så måte.

Les mer her: Ni råd for gode nettverksmøter

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani, psykisk helsearbeid, rus og avhengighet og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/ni-rad-for-gode-nettverksmoter-rop.no)