Påvirker anestesi barns kognitive utvikling? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Generell anestesi i tidlig barndom antydes assosiert med svekket språkutvikling og kognisjon.

Kirurger med skalpell

Barn som gjennomgikk kirurgi med full narkose, skåret dårligere enn barn som ikke hadde gjort det. Ill.foto: Dimitrii Kotin, Colourbox.

 

K Tveito

Dyrestudier har vist at vanlige anestesimidler kan føre til nevrotoksisitet og lærevansker hos unge dyr. I en nylig publisert studie studerte amerikanske forskere langtidseffekt av generell anestesi hos ellers friske barn på språk, kognisjon og hjernestruktur. Studiepopulasjonen var en kohort av barn og ungdom 5 – 18 år som hadde vært med i en tverrsnittsstudie av språkutvikling, inkludert MR-undersøkelser av hjernen.

53 barn i kohorten som hadde gjennomgått kirurgi under generell anestesi før fylte fire år ble identifisert fra sykehusjournaler. Disse ble paret med kontrollpersoner fra samme studie ut ifra alder, kjønn, venstre- eller høyrehendthet og sosioøkonomisk status. De fleste barna hadde fått gjennomført ett kirurgisk inngrep i 1 – 2 års alder.

Gjennomsnittlig testskår på kognitive tester lå innenfor befolkningsnormalen for begge grupper. Barna som hadde fått anestesi, hadde imidlertid lavere skår enn kontrollgruppen på alle tester, med signifikant lavere skår på lytteforståelse (justert p = 0,039) og utførings-IQ (justert p = 0,039). Funnene var assosiert med mindre volum av hjernebarksubstans i bakre hjerneregioner.

Les hele artikkelen her: Påvirker anestesi barns kognitive utvikling? – Tidsskrift for Den norske legeforening

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, kropp og sinn og legemidler, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/pavirker-anestesi-barns-kognitive-utvikling-tidsskrift-for-den-norske-legeforening--246333)