Psykofarmakologisk poliklinikk (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Psykofarmakologisk poliklinikk ble startet ved Diakonhjemmet Sykehus i 2009. Målet er å bidra til effektiv behandling med mindre bivirkninger, interaksjoner og terapisvikt. Flertallet av pasientene som henvises til poliklinikken, bruker mange legemidler fra ulike legemiddelgrupper. De har ofte sammensatte problemstillinger med både psykiatriske og somatiske sykdommer.

En viktig oppgave for Psykofarmakologisk poliklinikk er å vurdere indikasjon og potensiell nytteverdi av legemidlene pasienten bruker. Ill.foto: AlexRaths, iStockphoto

Legemiddeldoser og kombinasjoner av legemidler som er effektive for noen, kan gi bivirkninger eller manglende effekt for andre. Det er anslått at 5 – 10 % av alle sykehusinnleggelser skyldes legemiddelbivirkninger. I en undersøkelse fra Tyskland hadde rundt en tredel av pasienter innlagt ved psykiatriske avdelinger legemiddelbivirkninger, og for mer enn 10 % av de innlagte pasientene førte bivirkninger til at legemiddelbehandlingen måtte endres. Alvorlige bivirkninger ved bruk av psykofarmaka, dvs. bivirkninger som gir alvorlig helseskade og sykehusinnleggelse, er også utbredt.

Stortingsmeldingen Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk etterspør produsentuavhengig informasjon om legemidler og gir anbefaling om at kvalifisert helsepersonell, gjerne med tverrfaglig tilnærming, gjennomgår legemiddelbruken sammen med pasientene. Et overordnet mål for fremtidens legemiddelpolitikk er riktig legemiddelbruk. Det vil bli økt fokus på tverrfaglig arbeid, implementering av behandlingsretningslinjer og reduksjon av legemiddelrelaterte problemer.

Psykofarmakologisk poliklinikk ble startet ved Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus, i januar 2009. Det er i andre land opprettet poliklinisk virksomhet innen klinisk farmakologi, men vi kjenner ikke tilsvarende poliklinikker i Norge. Vi vil her beskrive hvordan poliklinikken drives, fordi vi tror at arbeidsmetodene kan overføres til andre helseforetak.

Les hele artikkelen i Tidsskriftet her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/psykofarmakologisk-poliklinikk-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)