Psykogene ikke-epileptiske anfall hos barn (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Psykogene ikke-epileptiske anfall er anfall av epilepsilignende karakter som ikke har et hjerneorganisk korrelat. Som navnet indikerer, antar man at psykologiske prosesser spiller en rolle.

Mange unge med psykiske plager trekker seg unna istedenfor å søke hjelp. Foto: iStockphoto

Denne typen anfall er bedre kjent hos voksne enn hos barn og ungdom. Ill.foto: iStockphoto

 

Av Morten I. Lossius, Antonia Villagran, Hilde N. Karterud, Oliver Henning og Karl O. Nakken.

Vårt inntrykk ved Spesialsykehuset for epilepsi er at forekomsten av slike anfall blant barn og unge har økt de siste årene. Psykogene ikke-epileptiske anfall, i internasjonal litteratur gjerne forkortet PNES (psychogenic non-epileptic seizures), er som den viktigste differensialdiagnosen til epilepsi godt kjent i voksennevrologien og er tidligere omtalt i Tidsskriftet. Vårt inntrykk er at slike anfall er mindre kjent blant pediatere, skoleleger og fastleger. Man antar at psykogene ikke-epileptiske anfall hovedsakelig er et symptom på en konversjonslidelse. I diagnoseklassifikasjonssystemene DSM-5 og ICD-10 blir tilstanden kategorisert som henholdsvis en konversjons- og dissosiasjonstilstand. I motsetning til i ICD-10 kreves det ikke at man har holdepunkter for en psykisk årsak for å sette diagnosen i det nylig reviderte amerikanske DSM-5. Klinisk kan det, særlig i den første utredningsfasen, være vanskelig å oppdage bakenforliggende psykiske belastninger.

Anfallene ses noe sjeldnere hos barn enn hos voksne. De er imidlertid en stor belastning ikke bare for den det gjelder, men også for familie, skole og samfunn. Barna er ofte gjenstand for gjentatte akuttinnleggelser og mange unødvendige undersøkelser. Mange får dessuten etter hvert et stort forbruk av lite virksomme legemidler. Psykogene ikke-epileptiske anfall hos barn skiller seg fra slike anfall hos voksne på flere måter, blant annet er de bakenforliggende årsakene, anfallsutformingen og prognosen noe forskjellig. Hensikten med denne artikkelen er å gi en kort oversikt over forekomst, risikofaktorer, ytringsformer, diagnostikk og behandling av slike anfall hos barn. Artikkelen er basert på søk i PubMed med søkeordet «psychogenic non-epileptic seizures» og forfatternes kliniske erfaring.

Les mer: Psykogene ikke-epileptiske anfall hos barn (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom og kropp og sinn, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/psykogene-ikke-epileptiske-anfall-hos-barn-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)