Retningslinjer for utredning av demens – samlet på ett sted

Helsebiblioteket har samlet retningslinjer innen demensområdet. Her er en oversikt over ressursene.

eldre par der kvinnen hjelper mannen å spise

Tiltak ved demens skal være tilpasset personens behov, interesser og ressurser. Ill.foto: Colourbox.

 

I dag regner man med at det finnes 100 000 personer i Norge med demens, ifølge Demenskartet.no. Mange av disse har ikke fått diagnose. Utredning og diagnostikk er nødvendig for å kunne yte god helsehjelp til en pasient med mulig demens. Selv om det ikke finnes noen kur for sykdommen, vil sykdomsforløp og livskvalitet kunne påvirkes positivt gjennom tilpassede tiltak og oppfølging rettet mot personen med demens, og mot pårørende.

Helsedirektoratet ga i 2017 ut en ny nasjonal retningslinje for demens. Målet med retningslinjen er å bidra til bedre utredning, og til at pasienter får tilpasset oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet. Retningslinjens kapitler oppdateres fortløpende. Les retningslinjen

Legemiddelhåndbokas kapittel om demens gir en kortfattet medisinsk introduksjon til diagnostikk og behandling av demens.

Helsedirektoratets har en egen temaside for Demens. Her finner du en oversikt med lenker både til demensutredning i kommunehelsetjenesten, håndbok i etablering og drift av demensteam, og opplysninger om spesielle rettigheter for minoritetsspråklige.

Før man begynner å bruke utredningsverktøyene, vil veilederen Demensutredning i kommunehelsetjenesten (aldringoghelse.no), kunne være til hjelp. Veilederen beskriver hvordan endel av utredningsverktøyene skal brukes. Selve verktøyene finner du på Utredningsverktøyets enkelte skjemaer for nedlastning, en annen av Aldring og helses sider.

På Helsebibliotekets sider om retningslinjer innen alderspsykiatri, finner du også enkelte utenlandske retningslinjer.

Du finner også lenker til en rekke engelskspråklige retningslinjer for området alderspsykiatri på Helsebiblioteket.

Aktuelle lenker:

Dette er en oppdatert utgave av artikler som tidligere har stått i PsykNytt. RETTELSE: Antallet personer i Norge med demens rettet fra 80 000 til 100 000 26.04.2021.

Relevante søkeord: demens, alderspsykiatri, utredning, diagnostikk, oppfølging, demensutredning

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri, diagnostikk og utredning og retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/retningslinjer-for-utredning-av-demens-samlet-pa-ett-sted)