Slik behandler du barn med PTSD eller akutt stresslidelse (The Mental Elf)

Ikke bruk samtaleterapi og gå i dybden rett etter at et barn har opplevd noe traumatisk, som et overfall eller en alvorlig bilulykke.

Traumer hos barn og unge fanges ikke alltid opp. Ill.foto: olga_sweet, iStockphoto

Dersom du behandler et barn med posttraumatisk stresslidelse, er det ikke anbefalt å gi barnet medikamenter. Bruk heller psykologisk førstehjelp ved traumer og kognitiv atferdsterapi med særlig fokus på traumer, ved PTSD.

Slik lyder de viktigste anbefalingene i en ny, australsk veileder om akutt stresslidelse (ASD) og PTSD hos barn og unge, utgitt av the Australian Centre for Posttraumatic Mental Health. Veilederen gir separate retningslinjer for behandling av henholdsvis barn og ungdom, noe som tidligere ikke har blitt gjort.

Retningslinjene er laget på grunnlag av en systematisk gjennomgang av relevant litteratur og ekspertkonsensus. I tillegg har personer som har opplevd traume, klinikere og publikum også bidratt.

Veilederen gir atten anbefalinger, og graderer dem fra A til D. A betegner kunnskap som trygt kan brukes i praksis, mens D betyr svakt kunnskapsgrunnlag, som må brukes med forsiktighet i klinisk praksis. B og C ligger mellom de to ytterpunktene.

Kunnskapen om behandling av akutt stress og PTSD hos barn er begrenset: ingen av anbefalingene i de nye retningslinjene er av grad A, og bare én er gradert B.

De viktigste anbefalingene er:
 
  • Barn bør ikke tilbys psykologisk debriefing rett etter en traumatisk opplevelse. Psykologisk debriefing er en strukturert samtale der personen blir stilt dybtgående spørsmål om opplevelsen av og følelsene rundt den traumatiske hendelsen. Barn bør istedet få psykologisk førstehjelp. Anbefalingen er gradert B.
  • Barn fra skolealder og oppover med symptomer på PTSD kan ha nytte av traumefokusert kognitiv atferdsterapi. Anbefalingen er gradert C.
  • Individuell terapi bør brukes framfor gruppetiltak. Anbefalingen er gradert C.
  • Når flere barn har vært utsatt for samme hendelse, som en katastrofe, bør et skolebasert tiltak med kognitiv atferdsterapi vurderes. Anbefalingen er gradert C.
  • Bruk av medikamenter som førstelinjetiltak hos traumeutsatte barn, er ikke anbefalt. Kunnskapsgrunnlaget for medikamentell behandling er gradert D, altså veldig svakt.

Retningslinjene gir også noen generelle anbefalinger, som at spørsmål om mulige traumer bør være rutine ved enhver psykiatrisk vurdering av barn.

Les omtalen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, oppsummert forskning, psykisk helsearbeid og traumer stress og overgrep, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/slik-behandler-du-barn-med-ptsd-eller-akutt-stresslidelse-the-mental-elf)