Stor geografisk variasjon i forekomst av autisme og AD/HD (Folkehelseinstituttet)

Forekomsten av autismespekterforstyrrelser og AD/HD varierer betydelig mellom fylkene i Norge, viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Variasjonene skyldes sannsynligvis ulik diagnostisk praksis, mener forskerne bak studien.

Ill.foto: asiseeit, iStockphoto

AD/HD er en omdiskutert diagnose. Ill.foto: asiseeit, iStockphoto

Studien presenterer en oversikt over forekomst av autismespekterforstyrrelser, AD/HD, epilepsi og cerebral parese hos barn i Norge og en sammenligning av forekomsten på tvers av fylker og institusjoner. Slike oversikter har ikke vært publisert tidligere i Norge.

Forekomsten varierer betydelig mellom fylkene:

  • Fra 0,3 prosent til 1,5 prosent for autismespekterforstyrrelser.
  • Fra 1,1 prosent til 3,5 prosent for AD/HD.
  • For epilepsi og cerebral parese er det liten variasjon mellom fylkene.

- Det er av stor interesse for fagfeltet å få mer kunnskap om hva de regionale forskjellene skyldes. Slik tallene nå fremstår, kan det settes spørsmålstegn ved om disse barna får et enhetlig og likeverdig helsetilbud, sier Pål Surén, doktorgradsstipendiat ved Folkehelseinstituttet.

For mange behandlingsinstitusjoner

For epilepsi og cerebral parese er de geografiske forskjellene i forekomst relativt små. Sannsynligvis skyldes dette først og fremst at det er mindre rom for skjønn i diagnostikken, men Surén og hans medforfattere vil likevel ikke utelukke den potensielle betydningen av at det diagnostiske ansvaret er samlet på betydelig færre institusjoner enn diagnostikken av autismespekterforstyrrelser og AD/HD.

Diagnostikk og behandling av de fire tilstandene er spredt på 29 somatiske sykehus og 102 barne- og ungdomspsykiatriske enheter. Mange av enhetene behandler et lavt antall pasienter med de ulike tilstandene hvert år.

Les mer her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt. Lenke oppdatert 18.06.2020.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om adhd, barn og ungdom, oppsummert forskning og rapporter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/stor-geografisk-variasjon-i-forekomst-av-autisme-og-ad-hd-folkehelseinstituttet)