Forside   Innledning  

Definisjon av palliasjon

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.
(European Association for Palliative Care, EAPC, og Verdens helseorganisasjon, WHO) (1)

I 2011 kom WHO med en ny definisjon av palliasjon, hvor det fremgår at prinsippene er anvendbare overfor alle pasienter med livstruende sykdom, og også kan anvendes tidlig i sykdomsforløpet (2).

Den palliative kulturen kjennetegnes ved

 • helhetlig tilnærming til den alvorlig syke og døende pasient og hans/hennes pårørende
 • respekt for pasient, pårørende og medarbeidere, med fokus på pasientens beste. Dette innebærer at pasient og pårørende blir møtt og forstått i forhold til sin situasjon.
 • aktiv og målrettet holdning til diagnostikk, forebygging og lindring av symptomer
 • forutseende planlegging og tilrettelegging med tanke på behov og komplikasjoner som kan komme til å oppstå  
 • fokus på åpen kommunikasjon og informasjon
 • tverrfaglig arbeid
 • koordinerte tjenester og systematisk samarbeid på tvers av nivåene
 • systematisk samarbeid med andre medisinske fagområder

Beskrivelse av pasientpopulasjonen

Ifølge Kreftregisteret ble over 28 000 nye krefttilfeller diagnostisert i 2010 (3). Ca halvparten av tilfellene ble påvist hos pasienter som var 70 år eller eldre. I 2010 var det totalt 11 036 personer som døde av kreft (3,4). Nesten alle kreftpasienter trenger kvalifisert behandling for lindring av smerter og/eller andre plagsomme symptomer de siste levemåneder. I tillegg kommer pasienter som lever lenge med en uhelbredelig kreftsykdom hvor det i kortere eller lengre tid av sykdomsforløpet vil være behov for palliativ behandling og omsorg. Det er vanskelig å angi eksakt antall pasienter som tilhører denne siste gruppen.

På grunn av generell insidensøkning og en voksende og stadig eldre befolkning øker antall kreftpasienter i vårt land. Moderne kreftbehandling medfører at flere pasienter lever lenger med sin sykdom. Disse forhold fører til at antall pasienter med behov for palliativ behandling, pleie og omsorg øker. Mange kreftpasienter har andre sykdommer i tillegg til kreftsykdommen, og dette fører ofte til at behandlingen og omsorgen blir mer komplisert.

Ca. 95 % av pasientene på palliative enheter på sykehus utgjøres i dag av kreftpasienter. Også i primærhelsetjenesten dominerer denne gruppen blant de palliative pasientene.

I noen anbefalinger er den palliative pasientpopulasjonen avgrenset til å omfatte pasienter med antatt forventet levetid mindre enn 9-12 måneder. I realiteten er den palliative fasen en prosess som starter når det erkjennes at sykdommen er uhelbredelig, og avsluttes når pasienten dør (2). Palliasjon inkluderer også sorgarbeid og oppfølging av etterlatte.

Dette handlingsprogrammet gjelder kreftpasienter, og mye av den foreliggende kunnskap og dokumentasjon om palliasjon er hovedsakelig knyttet til denne gruppen. De generelle betraktninger som er omtalt i handlingsprogrammet, vil imidlertid også ha gyldighet for palliative pasienter med andre diagnoser.