Diabetes i sykehjem – hyperglykemi

Utgitt av:
Bergen kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleier i alders- og sykehjem, men dokumentet vil også være av verdi for andre helsearbeidere.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Eldre med diabetes på alders- og sykehjem

Andre prosedyrer i serien:

Hensikt og omfang

Fagprosedyren har som formål å sikre eldre med diabetes på alders- og sykehjem god diagnostikk, behandling og oppfølging.

Fremgangsmåte

Vedlegg

Diabetisk ketoacidose

Diabetisk ketoacidose er en akutt tilstand som kan føre til koma eller død ( 1, s.87-90 ). Den opptrer nesten utelukkende ved type 1 diabetes.

Symptomer og funn er:

 • tørste
 • magesmerter
 • kvalme
 • oppkast
 • hyperventilering
 • acetonlukt av munnen
 • sløret bevissthet
 • dehydrering
 • lavt blodtrykk
 • hurtig puls
 • ketoner i urinen
 • høyt blodsukker

Disse pasientene skal som en hovedregel innlegges i sykehus. Lettere tilfeller kan behandles i sykehjemmet med insulin og intravenøs NaCl 0,9 %. Detaljer om behandlingen blir ikke gitt her.

Sykepleiere på sykehjem må kjenne til tilstanden og bør ha urin ketostix tilgjengelig dersom sykehjemmet har pasienter med type 1 diabetes. Ved mistanke om ketoacidose må lege kontaktes umiddelbart.

Hyperosmolært koma

Denne tilstanden utløses oftest av akutte tilstander eller ved bruk av prednisolon ( 1, s.90 ). Pasientene har redusert bevissthet, er dehydrerte og har et høyt blodsukker. Tilstanden er svært alvorlig og det er vanligvis indikasjon for sykehusinnleggelse.

Hyperglykemi ved akutt sykdom

De fleste akutte tilstander hos personer med diabetes medfører stigning i blodsukkeret. Det betyr at blodsukkeret må måles hyppig. Vi vil anbefale å måle før alle hovedmåltid, ved sengetid og ca klokken 3 om natten. Dersom blodsukkeret stiger mye, må legen sette opp en plan for insulindosering ut fra de målte blodsukkerverdiene. Hvis mulig skal man forsøke å opprettholde inntak av karbohydrater.

Følgende anbefalinger gis i « Nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes» ( 1, s.87 ):

Ved type 1-diabetes:

 • mål ketoner i urin ved sterkt økende blodsukker
 • juster insulindosen i forhold til blodglukosemålingene, gjerne med gjentatte doser av hurtigvirkende insulin; insulinbehovet vil variere betydelig, en tommelfingerregel mange bruker er at insulinbehovet øker ca. 25 % per grad temperaturen er over 37,5 grader
 • vurder sykehusinnleggelse hvis tilstanden forverres

Ved type 2-diabetes:

 • seponer midlertidig eventuell behandling med metformin, ACE-hemmer/AII antagonist ved risiko for dehydrering
 • vurder sykehusinnleggelse hvis tilstanden forverres

Bruk av intravenøs glukose/insulin-infusjon ved akutte tilstander som medfører vedvarende hyperglykemi, kan vurderes i sykehjem som bruker intravenøs behandling regelmessig ( 1, s.90–91 )

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Prosedyren er oppdatert. Det avventes ferdigstillelse av nasjonal retningslinje før oppdateringen blir publisert.

Definisjoner

 • Acarbose – Medisin som senker nedbrytningen av karbohydrat i
  tarmen.
 • ACE-hemmer / AII-antagonist – Blodtrykkssenkende medisin.
 • Angioplastikk – Operasjon for å åpne opp tette blodårer.
 • Anti-GAD og anti-IA – Antistoff i blodet ved type 1 diabetes.
 • Antihypertensiva – Blodtrykksmedisin.
 • c-peptid – Del av insulinmolekylet. Mål for egenproduksjon av
  insulin.
 • DPP-4-hemmere – Medisin (tabletter) som øker insulinfrisettingen under og
  etter måltid.
 • Dyslipidemi – Forstyrrelse i fettstoffskiftet.
 • eGFR – Et mål på nyrefunksjonen.
 • Glibenclamid – Medisin som stimulerer egenproduksjonen av insulin.
 • Glinider – Medisin som øker insulinproduksjonen under og etter måltid.
 • Glitazon – Medisin son øker insulinfølsomheten i kroppen.
 • GLP-1 agonist – Medisin (subcutan injeksjon) som reduserer appetitten,
  senker tømningen av magesekken og øker insulinfrisettingen under og etter måltid.
 • HbA1c – Prosent hemoglobin A som er bundet med glukose;
  prosentverdien gir et uttrykk for gjennomsnittlig blodglukosenivå de siste 6–8 ukene.
 • Insulinanalog – Insulinmolekyl som er forandret for å få spesielle farmakokinetiske egenskaper.
 • Katabolisme – Prosess der vev/celler brytes ned.
 • Komorbiditet – Andre sykdommer som pasienten har.
 • Makrovaskulære komplikasjoner – Senskader/komplikasjoner i kroppens store arterier i hjerte, hjerne og perifere blodkar.
 • Makula – Området i netthinnen der skarpsynet er lokalisert
 • Mikroalbuminuri – Liten mengde albumin i urinen. Tegn på begynnende
  nyreskade.
 • NPH-insulin – Middels langsomtvirkende insulin.
 • Periodontiet – Tennenes feste i kjeven.
 • Polyfarmasi – Bruk av mange medikamenter samtidig i behandlingen.
 • Postprandial – Etter måltid.
 • Sulfonylurea – Medisin som øker insulinproduksjonen.
 • Urin-albumin/kreatinin-ratio – Mål for utskillelse av proteinet albumin i urinen. Forhøyet verdi er uttrykk for (glomerulær) nyreskade.

Referanser

 1. Helsedirektoratet: Diabetes – Forebygging, diagnostikk og behandling. Nasjonale kliniske retningslinjer Redaktør: Claudi T; 2009.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Bergen kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Godkjent av:Kvalitetsutvalget i Bergen kommune.

Forfatter(e):
Geir Hølleland og Kari Sunnevåg.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/diabetes-i-sykehjem-hyperglykemi)