Ernæringsscreening

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleiere, kliniske ernæringsfysiologer, leger eller annet helsepersonell med opplæring i ernæringsscreening ved alle sengeposter, unntatt barneavdelinger

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter fra fylte 18 år, unntatt gravide/ammende og terminale pasienter

Oslo universitetssykehus er i gang med å oppdatere denne prosedyren.

Hensikt og omfang

Screening av ernæringsmessig risiko er en systematisk leting etter personer som har redusert ernæringsstatus. Dette for å kunne iverksette individuell tilpasset ernæringsplan så tidlig som mulig, før underernæring utvikles (1). Disse tiltak kan redusere komplikasjoner ved sykdom eller behandling av sykdommen, gi raskere bedring og kortere sykehusopphold (2). Fagprosedyren skal sikre at pasienter innlagt i SI blir vurdert for ernæringsmessig risiko.

Fagprosedyren omfatter alle voksne pasienter fra fylte18 år, unntatt gravide/ammende og terminale pasienter (nært forestående død innen få dager), som er innlagt i sykehus. Denne screeningen vil ikke identifisere pasienter som har mangel på mikronæringsstoffer og samtidig har et tilstrekkelig energi- og proteininntak.

Bakgrunn

Hver tredje pasient i norske sykehus er i ernæringsmessig risiko (4). Bruk av screeningverktøy er nødvendig for tidlig identifisering av pasienter i ernæringsmessig risiko. NRS 2002 er anbefalt til bruk i sykehus (2, 3).

Underernæring er en ernæringssituasjon der mangel på energi, protein og/eller andre næringsstoffer forårsaker en målbar ugunstig effekt på kroppssammensetning og funksjon, samt klinisk resultat. Det kan være mange årsaker til underernæring, som for eksempel organsykdom, kreft, depresjon, demens, diabetes, smertetilstand, mage-tarm problemer, medisinsk behandling, dårlig munn- og tannstatus eller økt energibehov av ulike årsaker (5).

Fremgangsmåte

Screening

Informer pasienten om hensikten med screeningen, når dette er aktuelt ut fra pasientens helsetilstand (6). Pasienten skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse. De som har score> 3 skal ha hyppig oppfølging av ernæringsplan. De som har score< 3 screenes ukentlig for å følge med på om ernæringstilstanden forverres (3). Skjema for screening av ernæringsmessig risiko fra NRS 2002 (PDF), skal brukes (2, 3). Ikke gjennomført screening eller manglende ernæringsplan skal begrunnes av helsepersonell i SPL Innkomst/kartleggingsnotat (7).

Ved innkomst måles høyde og vekt i mottaket/post og dokumenteres i innkomstjournalen og på kurven av lege (7). Se fremgangsmåte for vekt- og høydemåling s. 78-79 i Kosthåndboken – Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (1). En annen mulighet for alternativ høydemåling kan være å måle armspennet fra langfingerspiss til langfingerspiss, med begge armer horisontalt ut på begge sider (8).

Screeningen utføres av helsepersonell på post innen 24 timer etter innkomst. Høyde, vekt, BMI og resultatet av hovedscreening dokumenteres i SPL Innkomst/kartleggingsnotat. Lege dokumenterer diagnose eller screeningresultat, ernæringsbehandling og videre oppfølging i epikrisen (7). Dokumentasjon skal følge med pasienten da han/hun utskrives fra sykehuset for å sikre kontinuitet (2, 3).

Tolkning av screeningsresultat

Dersom summen av scorene blir <3, er pasienten ikke i ernæringsmessig risiko.
Dersom pasienten f eks skal gjennomgå en stor planlagt operasjon, skal en forebyggende ernæringsplan overveies for å unngå den forventede ernæringsrisiko.

Dersom summen av scorene blir ≥3, er pasienten i ernæringsmessig risiko. Lege skal sette ernæringsdiagnose og i samarbeid med sykepleier og eventuelt klinisk ernæringsfysiolog, utarbeide individrettet ernæringsplan (3, 7).

Diagnosekoder underernæring (9, 10)

Lege skal stille én av følgende diagnoser ved score ≥3:

E46 Ernæringsmessig risiko/Uspesifisert underernæring

 • NRS 2002 ≥ 3

E44 Mild til moderat underernæring
            Minst 1 av følgende:

 • Ufrivillig vekttap >10 % siste 3-6 mnd. eller >5 % siste 2 mnd.
 • BMI<18,5 (>70år: BMI<20)
 • BMI<20,5 (>65år: BMI<22) og samtidig ufrivillig vekttap >5 % siste 6 mnd.
 • Matinntak <50 % av beregnet behov siste uke. Spør pasient/ev. pårørende: På en skal fra 1 til 10, der 10 er normalt matinntak for deg, hvor mye mat har du fått i deg den siste uken? Svaret multipliseres med 10 for å finne prosent matinntak.

E43 Alvorlig underernæring
              Minst 1 av følgende:

 • 15 % ufrivillig vekttap siste 3-6 mnd. eller mer enn 5 % ufrivillig vekttap siste mnd.
 • BMI<16 (>70år: BMI<18,5)
 • BMI<18,5 (>70år: BMI<20) og samtidig ufrivillig vekttap >5 % siste 3 mnd.

Referanser

 1. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse-og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2012. Lastet ned 2016.10.20.
 2. Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN guidelines for nutrition screening 2002. Clin Nutr. 2003;22(4):415-21.
 3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. 2010.
 4. Tangvik R. J el.al. Nutritional risk profile in a university hospital population. volume 34, Issue 4, August 2015, Pages 705–711.
 5. Rothenberg E. Översikt [Nutrition]. Värdhandboken, 2015.
 6. Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). 2001.
 7. Fagmiljøet i Sykehuset Innlandet. Erfaringsbasert kunnskap. 2016.
 8. Erfaringsbasert kunnskap fra høring. 2016. Se pkt 13 i metoderapporten.
 9. ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. 10. revisjon - 2016.
 10. e-helseprogram. Haukeland sykehus. Lastet ned 2016.10.20.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Godkjent av:Toril Kolås, fagdirektør.

Forfatter(e):
Kliniske ernæringsfysiologer i SI v/Anne Grete Taugbøl, sykepleiefaglig gruppe indremedisin v/leder Siv Jørgensen.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/ernaeringsscreening)