Luftveier – pleuratapping, praktisk gjennomføring

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Versjon:
1.2

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Leger med opplæring i pleuratapping, som assisteres av opplært helsepersonell.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter med behov for pleuratapping

Oslo universitetssykehus er i gang med å oppdatere denne prosedyren.

Hensikt og omfang

Pleuratapping gjøres enten i diagnostisk eller i terapeutisk hensikt (1).

Pasienten skal forberedes og observeres slik at pleurapunksjonen /tappingen forløper med minst mulig ubehag og risiko for pasienten (2).

Indikasjon

Prosedyren gjelder for voksne pasienter som har behov for pleuratapping. Årsaken til økt pleuravæske kan være mange, alt fra beningne tilstander som kan behandles, til alvorlige maligne tilstander (1).
Det vil i hovedsak være pasienter med følgende diagnoser (2):

 • Ulike typer kreft
 • Lungesyke
 • Hjerte – og karproblematikk
 • Infeksjoner
 • Uavklart diagnose

INR skal være < 1,5 ved tidspunktet for pleuratapping (4). Lege må vurdere eventuell seponering av blodfortynnende medikamenter.

 

Fremgangsmåte

Pasienten skal informeres muntlig om inngrepets art og eventuelle komplikasjoner.
Pasientinformasjon - Pleuratapping
Om det skulle oppstå smerte, tungpust eller annet ubehag må pasienten gi et tegn. Pasienten skal samtykke til undersøkelsen (3).

Utstyr

Oppdekking av sterilt utstyr (1):

 •  Duk til bordet
 •  Hullduk, (om lege ønsker det)
 •  Kompress, Mepor
 • 10 ml sprøyte, opptrekkskanyle (gul) og im-kanyle (grønn) til anestesi
 •  Plauratappesett
 • Tappekanyle (for eksempel: perifer venekanyle, cvk, skaternål eller pleuradren), kanylene i pleuratappesettet bør unngås
 • Lokal anestesi, legen bestemmer hva som skal brukes
 • Vaskesett
 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml med farge
 • Sterile hansker til lege

Tapping av pleuravæske

Røntgen thorax kontroll etter pleuratapping vurderes i hvert enkelt tilfelle. Lege rekvirer dette ved behov (1, 2).

Pleuravæske som tappes skal dokumenteres i pasientens journal (2):

 • Antall milliliter
 • Utseende

Det er opptimalt om pasienten sitter foroverbøyd på en stol. Støtt opp med puter slik at pasienten sitter så komfortabelt som mulig, da det kan ta litt tid å tappe. Der dette ikke er mulig, kan pasienten ligge på siden med den affiserte siden ned, evtentuelt på rygg med armen på den affiserte siden over hodet (1-3).

Legen identifiserer innstikksted ved bruk av ultralyd. Kun bruk av røntgen-bilder og perkutering er ikke tilstrekkelig. Pasienten må sitte/ligge i samme stilling under identifisering og tapping. Dersom legen som skal stikke vurderer at det er lite væske og fare for komplikasjoner, kan legen henvise til tapping eller ultralyd merking på radiologisk avdeling. Ved tvil, konferer lungelege.

Vask innstikkstedet (1, 2) etter prosedyre.

Lokalanestesi settes vekselsvis ved aspirasjon inn i pleurahulen, til pleuravæske aspireres (1, 2).

Pleuravæske aspireres gjennom injeksjonskanylen man bruker til lokalanestesi for å bekrefte innstikkstedet. Det anbefales ikke å bruke kanylesettet som følger med pleuratappesettet pga økt risiko for pnemothorax. Man bør heller tappe ved hjelp av for eksempel: perifer venekanyle, cvk, skaternål eller pleuradren. Kanylen føres inn vinkelrett på oversiden av ribbeinet for å unngå å stikke kar og nerver (4).

Pleuratappesettet kobles sammen med kanylen. Pleuravæsken aspireres i sprøyten i et rolig tempo, eventuelt kan væsken renne passivt ned i samleposen. Ved diagnostisk tapping kan man aspirere væske til analyse. Mengde til analyse avhenger av hva man skal undersøke, men ca 50 – 60 ml holder (1, 2). Kontroller saturasjonen og spør pasienten hvordan han/hun opplever pusten sin, med tanke på risiko for pneumothorax. Avslutt tappingen om pasienten får hoste, respirasjonsproblemer, smerter eller blir urolig (1, 2).

Man kan tappe inntil 1500ml (4) i døgnet, eller inntil ubehag med hoste, dyspné eller smerter i thorax (1, 2).

Ved fjerning av tappekanyle, legg en steril tupfer over innstikkstedet med en steril kompress over (1, 2).
Posen med pleuravæske kastes med nål og innhold i risikoavfallsboks (1, 2).

Observasjoner

Observasjoner under pleuratapping (1, 2)

 • Observer innstikksted.
 • Observer om pasienten har smerter eller er tungpustet

Observasjoner etter pleuratappingen (1, 2):

 • Observer innstikksted - kontroller at bandasjen er tørr og ikke blodig.
 • Kontroller respirasjon, hudfarge, uro og smerter.
 • Dersom tappingen skjer poliklinisk må pasienten få beskjed om hvem som skal kontaktes om det oppstår problemer etter undersøkelsen.

Komplikasjoner

De vanligste komplikasjonene etter pleuratapping er pneumothorax, smerter i thorax, lungeødem (REPE - Re-expansjon pulmonery oedema) og blødning. Den alvorligste komplikasjonen er skade på indre organer (1, 2, 4).

Ved mistanke om komplikasjoner bør lungelege konfereres. Pneumothorax må kontrolleres og eventuelt behandles med thoraxdren. Ved mistanke om skade på indre organer - som kan være fatalt - bør det bekreftes med CT-undersøkelser og kirurg konfereres raskt.

Referanser

 1. Nordström A, Ågren S. Pleuratapping. Vårdhandboken. 2015. (Hentet 03-23-2015) Tilgjengelig fra: http://www.vardhandboken.se/Texter/Pleuratappning/Oversikt
 2. Fagmiljøet i Sykehuset Innlandet. Erfaringsbasert kunnskap 2015.
 3. Lov om pasient og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), (2001).
 4. National Guideline C. Pleural procedures and thoracic ultrasound: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010 Rockville MD: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ); [7/1/2015]. Tilgjengelig fra: http://www.guideline.gov/content.aspx?id=37615&search=pleural+effusion.
 5. Sykehuset Innlandet. Prosedyre: Desinfeksjon av hud og slimhinner før punksjoner. 2015.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Godkjent av:Toril Kolås, fagdirektør.

Forfatter(e):
Kristin Degnes, avdelingssykepleier, medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet Øvrige gruppemedlemmer: Helene De Luca, LIS lege, medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet HF, Elverum Kjersti Gjerdrum Seljevold, sykepleier, medisisnk avdeling, Sykehuset Innlandet HF, Elverum May Britt Haga, spesialsykepleier, medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet HF, Elverum .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/luftveier-pleuratapping-praktisk-gjennomforing)