Transport av intensivpasienter mellom sykehus

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Intensiv- og anestesisykepleiere, leger og prehospitale tjenester som deltar i transport av intensivpasienter.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne intensivpasienter

Oslo universitetssykehus er i gang med å oppdatere denne prosedyren.

Hensikt og omfang

 • Transport av intensivpasienter kan medføre forverring av pasientens tilstand ( 1, 2 ). God forberedelse reduserer risikoen for kritiske hendelser ( 1, 3 ).
 • Hensikten med prosedyren er å kvalitetssikre interhospital transport av intensivpasienten.
 • Indikasjoner for transport er overføring til samme eller høyere behandlingsnivå.
 • Pasientens tilstand og indikasjoner for transport skal vurderes kontinuerlig av lege ( 1 ).

Fremgangsmåte

Risikofaktorer

 • Pasienten er oralintubert eller tracheotomert
 • PEEP over 5 ( 3 )
 • Fraksjon av oksygen i inspirasjonsluften, FiO 2 over 0,5 ( 3 )
 • Inotropi/ustabil hemodynamikk ( 3, 4 )
 • Komplekst sykdomsbilde/komplekse skader (SAPS) ( 1 )

Forberedelser

 • Informer pasient og pårørende om tilstand og årsak til overflytning ( 5 ).
 • Identifiser risikofaktorer for transporten og hvilket personell som skal følge. Dette journalføres av lege ( 1, 3, 4). Avklar hvilken lege som er medisinsk ansvarlig for transporten.

Veiledende kompetansebehov under transport ( 6 )

Kategori 1
 • Manifest eller truende svikt av vitale organer. Behov for full monitorering, og eventuell livreddende intervensjon underveis.

Eksempel:

 • Endotrakealt intuberte pasienter, trakeostomerte pasienter under 24 timer.
 • Ustabile kardiologiske pasienter, hardt skadede traumepasienter.

Ledsager:

 • Anestesilege, og intensiv- eller anestesisykepleier.
Kategori 2
 • Svikt av enkelt vitalt organ i stabil fase. Behov for spesiell observasjon, og eventuell administrering av medisiner under transport.

Eksempel:

 • Stabile og våkne pasienter.
 • Kardiologiske pasienter med behov for medisiner under transport.

Ledsager:

 • Intensivsykepleier eller anestesisykepleier.
 • Ansvarlig lege er tilgjengelig på telefon under transport.
 Kategori 3
 • Ingen manifest eller truende svikt av vitale organer. Ingen eller minimal monitoreringsbehov.

Eksempel:

 • Kardiologiske pasienter uten behov for pågående medikamentinfusjon.

Ledsager:

 • Ambulansepersonell med trinn-3 kvalifikasjon. Ansvarlig lege er tilgjengelig på tlf under transporten.

Ved transport fra høyere behandlingsnivå til lokalsykehus

 • Sykepleier som skal hente pasient kontakter pasientansvarlig sykepleier på hentested for rapport før avreise.

Ved transport til høyere behandlingsnivå

 • Timeout
  • Avklar hastegrad med pasientansvarlig lege.
  • Deleger og fordel arbeidsoppgaver for forberedelse av transport, bruk sjekkliste Intensivtransport.
 • Sjåføren i ambulansen er ansvarlig for at alt utstyr er forsvarlig sikret ( 7 ).

Følgende skal kontrolleres og dokumenteres før avreise

 • Respiratorinnstillinger, tubeleie, cufftrykk og vitale data kontrolleres før og etter overflytning av pasient fra seng til båre ( 2 ).
 • Behov for smertestillende og sedasjonsnivå vurderes kontinuerlig under transport ( 2, 8 ).

Se sjekkliste for transport av intensivpasient.

Referanser

 1. Fanara F, Manzon C, Barbot O, Desmettre T, Capellier G (2010). Recommendations for the intra-hospital transport of critically ill patients. Critical Care; 14(3): R87.
 2. Beckmann U, Gillies DM, Berenholtz SM, Wu AW, Pronovost P (2004). Incidents relating to the intra-hospital transfer of critically ill patients. Intensive Care Med, 30(8), 1579-1585.
 3. Lahner D, Nikolic A, Marhofer P, Koinig H, Germann P, Weinstabl C, Krenn CG (2007). Incidence of complications in intrahospital transport of critically ill patients - experience in an Austrian university hospital. Wien Klin Wochenschr.; 119 (13-14): 412-6.
 4. Papson JP, Russel KL, Taylor DM (2007). Unexpected events during intrahospital transport of critically ill patients. Acad Emerg Med.; 14 (6): 574-7.
 5. Lov om pasient- og brukerrettigheter. 2 juli 1999 [Pasientrettighetsloven]. Tilgjengelig fra:
  http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63#KAPITTEL_3   [Sist oppdatert 21.06.2013, lastet ned 02.06.14].
 6. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin [DASAIM]. Tilgjengelig fra: http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2014/02/rekomm_for_ledsaget_ambulancetrans.pdf   [Sist oppdatert:juni 2012, lastet ned 0206.14].
 7. Lov om vegtrafikk m.v. 18.juni 1965 [Vegtrafikkloven]. Tilgjengelig fra:
  http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4   [sist oppdatert 21.06.2013, lastet ned 25.08.2014].
 8. Mazza BF, Amaral JL, Rosseti H, Carvalho RB, Senna AP, Guimaraes HP, Machado FR (2008). Safety in intrahospital transportation: evaluation of respiratory and hemodynamic parameters. A prospective cohort study. Sao Paulo Medical Journal; 126 (6): 319-22.
 9. Rapport om utforkjøringsulykke med ambulanse på E16 ved Nestunnelen i Buskerud den 21. november 2011. [Lastet ned 02.06.2014].
 10. Lov om helsepersonell m.v. 2.juli 1999 [Helsepersonelloven]. Tilgjengelig fra: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64#KAPITTEL_8   [Sis oppdatert 21.06.2013, lastet ned 02.06.14].
 11. Munnstell til invasivt mekanisk ventilerte voksne intensivpasienter. Tilgjengelig fra:
  http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fagprosedyrer/munnstell-til-invasivt-mekanisk-ventilerte-voksne-intensivpasienter   [sist oppdatert 02.11.2012, lastet ned 02.06.2014].

Utarbeidelse

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Godkjent av:Toril Kolås, fagdirektør.

Forfatter(e):
Else Hagen Mæhlum, Rune Thomassen, Lene Ledel, Tone Kristine Amundgaard.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/transport-av-intensivpasienter-mellom-sykehus)