Stramt tungebånd - diagnostisering og behandling hos spedbarn og barn

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Stramt tungebånd hos spedbarn kan gi ammeproblemer og ernæringsproblemer for barnet. For kvinnen kan stramt tungebånd hos barnet gi smertefull amming, brystbetennelse og avslutning av amming før hun ønsker. God ernæring i nyfødtperioden er av stor betydning for spedbarnets helse og vekst. Stramt tungebånd er enkelt å behandle, og med minimal risiko for komplikasjoner. Det foreligger mange publikasjoner som beskriver behandling av stramt tungebånd som effektiv og sikker behandling og det er konsistente resultater. De fleste studiene er av moderat og lav kvalitet. De randomiserte studiene er små og det er ikke langtidsoppfølging. Praksis for diagnostisering og behandling av stramt tungebånd i Norge i dag varierer fordi kunnskapen og erfaringen med tilstanden er forskjellig. Mange barn får ikke vurdering, diagnose og behandling. Det kan medføre tidlig avslutning av amming og økt sykelighet hos mor og barn. For en liten gruppe barn kan stramt tungebånd gi alvorlige spiseproblemer og mistrivsel. Det er stort behov for en økende kompetanse og for en kunnskapsbasert anbefaling for praksis innen dette feltet i Norge.

Pasientgruppe

Mødre og spedbarn der stramt tungebånd forårsaker ammeproblemer og ernæringsproblemer, samt barn med mistrivsel og spiseproblemer med årsak i stramt tungebånd

Målgruppe

Helsepersonell som møter kvinner som ammer og spedbarn i praksis, og helsepersonell som behandler barn med mistrivsel og spiseproblemer

Høringsinstanser

Helsedirektoratet - alle norske helseforetak - Ammehjelpen - Norsk barnelegeforening - Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi - Allmennlegeforeningen - Den norske jordmorforening - Jordmorforbundet - Landsgruppen av helsesøstre NSF - Norsk Logopedlag

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Rønnaug Solberg

Prosedyregruppens veileder

Solveig Thorp Holmsen

(/fagprosedyrer/pabegynte/stramt-tungeband-diagnostisering-og-behandling-hos-spedbarn-og-barn?fbclid=IwAR2qw_D0Vu2Y66pOj477-z-MNkbh4RtmX4Jhq7wi4JjYaczi3EQZFqrzWes)