Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

12. Psykosomatiske plager, psykiske vansker og atferdsproblemer

12.7 Hyperkinetiske forstyrrelser og atferdsvansker

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Fredrik Skarderud, Synne Øien Stensland og Hanne Klæboe Greger

Bakgrunn

Hyperkinetiske forstyrrelser og atferdsvansker hos barn og unge er vanlig, kan gi seg uttrykk i lignende symptombilder, og kan ha en rekke årsaker. Noen barn med hyperkinetiske forstyrrelser eller atferdsvansker har også lærevansker.

Forekomst av hyperkinetiske forstyrrelser og atferdsforstyrrelser er på ca 2-5 %. Både genetiske og miljøfaktorer spiller inn. ADHD sees hyppigere blant barn født prematurt, barn med epilepsi, nevroutviklings-forstyrrelser, psykiatriske tilstander og etter hjerneskade. Jenter med ADHD problematikk er i regelen underdiagnostisert.

Sosiale forhold, inkludert omsorgssvikt, barnemishandling, annen vold og traumatiske hendelser kan være årsak til både atferds- og lærevanskene. Tap av nære og andre alvorlige belastninger i barns liv, som høyt konfliktnivå i familien, skilsmisse eller flytting kan også påvirke atferd. På den annen side kan ADHD, atferdsforstyrrelser og lærevansker bidra til at barn og unge i større grad utsettes for farlige situasjoner, vold og overgrep.

Aktuelle diagnoser

F90.0 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet (Hyperkinesi, ADHD), F90.1 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse, F90.8 Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser, F90.9 Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse INA, F91.0  Atferdsforstyrrelser begrenset til familien, F91.1 Usosialisert atferdsforstyrrelse, F91.2 Sosialisert atferdsforstyrrelse, F91.3 Opposisjonell atferdsforstyrrelse(ODD), F91.8 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelse, F98.9 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder (inkl. ADD)

Symptomer og funn

Symptombildet ved Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) preges av oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet, og relatert funksjonssvikt. Både lettere emosjonelle utfordringer og lettere motoriske vansker forekommer. Aggresjon, sinne, forstyrrende eller ødeleggende atferd, selvskading, sosial tilbaketrekning og relatert funksjonstap kan prege andre atferdsforstyrrelser. Slik atferd kan også omfatte bruk av vold, seksuelle overgrep og andre kriminelle handlinger. Ledsagende lærevansker, lese-/skrivevansker, emosjonelle vansker, angstlidelser, depresjon og søvnforstyrrelser er vanlig. Hos ungdom forekommer også rusbruk. Ved uttalte plager eller eskalering av atferdsvanskene må man vurdere fare for selvskading, suicidalitet og voldsutøvelse. ADHD og atferdsforstyrrelser gir også hyppig ikke-diagnostiserbar tilleggsproblematikk, som problematiske vennerelasjoner og sammenbrudd av sosiale nettverk og støtte.  

Diagnostikk og utredning

Hyperkinetiske forstyrrelser og atferdsforstyrrelser er utelukkelsesdiagnoser, som vil si at alle andre årsaksforhold, inkludert somatiske og psykiske tilstander og sosiale forhold som kan forklare symptombildet, skal utelukkes før en diagnose blir stilt. Bred kartlegging av risikofaktorer og presis diagnostikk er avgjørende for valg av tiltak og videre forløp. Barnemedisinsk arbeid går derfor ut på å utrede og behandle eventuell bakenforliggende somatisk sykdom, og kartlegge andre kjente risikofaktorer, inkludert barnemishandling, omsorgssvikt, mobbing, annen vold og traumatiske hendelser. Ved fravær av underliggende somatisk sykdom danner kartlegging av risikofaktorer og symptomer grunnlag for videre henvisning, eventuell kontakt med barnevern eller politi. Videre utredning skjer i BUP. Diagnosen hyperkinesi/ADHD vurderes om oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet er tilstede i en slik grad at det medfører reell funksjonssvikt på minst to arenaer, som for eksempel både på skolen og hjemme.

Behandling og oppfølging

Vær oppmerksom på medikamentbruk hos pasienter med disse diagnosene. Selvmedisinering inkludert rus forekommer, og bør kartlegges. Konsulter lege i BUP vedrørende seponering eller endring dersom medikamentell behandling kan påvirke eller påvirkes av utredning/behandling ved pediatrisk avdeling.

Vanlige medikamenter ved ADHD;

  1. Metylfenidat (Ritalin®, Concerta®, Equasym®, Medikinet®)
  2. Atomoksetin (Strattera®)
  3. Deksamfetamin/Lisdeksamfetamin (Elvanse®)
  4. Guanfacin (Intuniv®)

Referanser og litteratur

  1. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barne--og-ungdomspsykiatrisk-forening/Faglig-veileder-for-barne-og-ungdomsspsykiatri/Del-2/f-90-hyperkinetiske-forstyrrelser/
  2. Kartlegging  https://www.nkvts.no/content/uploads/2018/09/KATES_Barn.pdf
  3. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management https://www.nice.org.uk/guidance/ng87
  4. Challenging behaviour and learning disabilities: prevention and interventions for people with learning disabilities whose behaviour challenges
  5. https://www.nice.org.uk/guidance/ng116/chapter/Recommendations