Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

14. Trygd, Legemidler, Lovverk, Spesialinstitusjoner og Kompetansesentre

14.5 Forskrivning av legemidler til barn

Sist faglig oppdatert: 01.01.2017

Gunn-Therese Lund Sørland, Synnøve Stubmo Aamlid og Margrete Einen

Lege, foreldre og barn bør sammen planlegge det beste og mest hensiktsmessige legemiddelregime for å sikre at legemidlene virker optimalt. Følgende sjekklister anbefales:

Sjekkliste for lege

 • Indikasjon, virkemekanisme og tilgjengelig legemiddelformer/styrker
 • Dosering (avrunding opp/ned) i forhold til:
  • Alder
  • Vekt
  • Overflate: Formel for beregning (også tilgjengelig i DIPS sin vekstmodul):

   Kroppsoverflateformel:
   Kroppsoverflateformel

    

    = 

   m2

 • Vurdere dosejustering ved:
  • Underliggende sykdom
  • Redusert nyrefunksjon når legemidlet eller aktive metabolitter hovedsakelig utskilles gjennom nyrene (> 90 %) eller legemidlet er nefrotoksisk
  • Betydelig forhøyet leverenzymer og uttalt ikterus
  • Hepatotoksiske legemidler hos barn med leversykdom (bør unngås)
  • Koagulasjonshemming: økt respons på antikoagulantia
  • Hypoproteinemi ved legemidler med høy proteinbinding
  • Ved betydelig overvekt (1)
  • Interaksjoner med andre legemidler eller mat, se for eksempel www.interaksjoner.no (21)

   Dosejustering ved interaksjoner, redusert nyrefunksjon, leversykdom, hjertesvikt m.m., se norsk legemiddelhåndbok (32)

 • Kontraindikasjoner/forsiktighetsregler/bivirkninger
 • Symptomer på overdosering
  Dosejustering ved interaksjoner, redusert nyrefunksjon, leversykdom, hjertesvikt m.m., se (1)

Forskrivning i sykehus

 • Fullstendige opplysninger om pasienten inkludert alder, vekt og fødselsnummer
 • Fullstendig medikamentanamnese, inkludert allergier
 • Ordinasjon med generisk navn eller preparatnavn i henhold til rutiner på det enkelte sykehus
 • Ordinasjon som enkeltdose (mg/mikrogram/nanogram eller enheter), antall doser i døgnet og administrasjonsmåte. Eksempel: Diural 2 mg x 2 po
 • Ved bruk av kombinasjonspreparater med to eller flere virkestoff angis dosen med preparatnavn og mengde. Eksempel: Bactrim 2,5 ml x 2 po

Tiltak for å unngå feilmedisinering

 • Skriv tydelig, helst på maskin eller elektronisk
 • Forkortelser bør unngås. Skriv mikrogram, nanogram, metotreksat (ikke MTX), enheter osv
 • Unngå kjemiske benevnelser som KH2PO4
 • Bruk samme benevnelser som i prøvesvar
 • Det skal ikke være 0 etter komma. I slike tilfeller skrives dosen med lavere benevning. Eksempel: 0,05 mg skrives som 50 mikrogram
 • Ikke skriv 0 etter et helt tall. Eksempel: 2,0 mg skrives som 2 mg
 • Prosent skal ikke brukes i styrkebenevnelsen på parenterale legemidler. Eksempel: Glukose 5 % skrives som Glukose 50 mg/ml
 • Styrke oppgitt i internasjonale enheter (IE): Flere land og firmaer har gått over til å bruke units eller enheter, og tillater ikke forkortelse. I i IE kan misforståes som et 1-tall og forårsake 10 dobbel dose. Eksempel: 1 IE, misforståes som 11 enheter. Tilsvarende kan U i units misforståes til O, og forårsake tilsvarende feil. Det anbefales å skrive «enheter» helt ut, eventuelt forkorte til E hvis det ikke er plass. Det må i så fall gjennomføres helt konsekvent.

Ordinasjon av legemidler inkludert injeksjoner og korttidsinfusjoner

Lege ordinerer medikament, dose, hyppighet og administrasjonsmåte (po, sc, im, iv) Sykepleierne bruker opplysninger om administrasjonstid i blandekort/blandetabeller, metodebøker, produsentenes preparatopplysninger eller BNF for Children (43).

Eksempel på ordinasjon i kurve: Abboticin (erytromycin) 23 mg x 4 i.v.
 

Sykepleier beregner mengde legemiddel og injeksjons-/infusjonshastighet (54, 65):

Eksempel: Korttidsinfusjon av Abboticin i SVK. Bruk av blandekort (76).
Dose: 23 mg gis over 20 min. Anbefalt styrke 5 mg/ml
Mengde utblandet infusjonsvæske 5 mg/ml som tilsvarer 23 mg:

Mengde som skal infunderes: 4,6 ml

Innstilling av pumpe (ml/time):

Pumpen skal gå på 13,8 ml/time og infundere 4,6 ml Abboticin 5 mg/ml over 20 minutter.
VSSI (volum som skal infunderes) stilles til 4,6 ml.

Ordinasjon av kontinuerlige infusjoner

Lege ordinerer medikament, konsentrasjon, og hastighet i ml/t
For medikamentinfusjoner som morfin, dopamin osv. brukes som hovedregel fast fortynning, og volum justeres etter pasientens behov og kroppsvekt. Dette forutsetter at legen har tilgang på anbefalt fortynning (kilde kan være blandekort/blandetabell eller informasjon i sprøyte- eller infusjonspumper).

Alternativt velges en fortynning i samarbeid med sykepleier der den ikke finnes i tabell eller der den anbefalte fortynning ikke egner seg. Dette kan være fordi den gir:

 1. For lav hastighet
  1. av hensyn til nøyaktighet på den aktuelle pumpen, jfr. pumpespesifikasjoner
  2. og/eller av hensyn til minimum hastighet i venekanyle for å unngå at den går tett (vanligvis totalt 1 ml/time)
 2. For stort volum med risiko for overvæsking av pasienten

Ved behov for utblanding til høyere konsentrasjon enn den anbefalte i blandekort/eller i preparatomtale kan det være risiko for utfelling, kontakt farmasøyt.

Alternativt kan det ved bruk av infusjonspumper med forhåndsprogrammert informasjon om infusjonshastighet ordinere konsentrasjon og dose/kg/time. Se eksempelet under.

Eksempler

 • Dosering i mg/kg/time: 
  20 mikrogram morfin/kg/time til et barn på 13 kg. Dose og styrke på preparat må ha samme benevning, derfor må man gjøre om 20 mikrogram til mg, dvs. 0,02 mg, selv om man da bryter regelen med å ikke ha 0 etter komma. Anbefalt fortynning av morfin i blandekort: 0,1 mg/ml.

  Ordinasjon i kurve i antall ml/time av Morfin 0,1 mg/ml

  Alternativ ved bruk av programmerte infusjonspumper:
  Ordinasjon i kurve: Morfin 0,1 mg/ml, 20 mikrogram/kg/time

  ALTERNATIV ved opioidinfusjoner:
  Individuell utblanding der 2 ml inneholder den individuelle dose/time.
  Eksempel: Morfin:1 mg/kg i 100 ml infusjonsvæske.
  2 ml inneholder 20 mikrogram/kg.
  Infusjonshastighet 2 ml/time gir 20 mikrogram/kg/time.
   
 • Dosering i mikrogram/kg/min: 
  5 mikrogram dopamin/kg/min til et barn på 13 kg.
  Anbefalt fortynning i blandekort: 1 mg/ml

  Dosen må regnes om til mg/time fordi pumpene doserer per time (ikke per min), og styrken på anbefalt dopaminfortynning er angitt i mg/ml:
  5 mikrogram = 0,005 mg

  Ordinasjon i kurve i antall ml/time av Dopamin 1 mg/ml 

  Alternativ ved bruk av programmerte infusjonspumper:
  Ordinasjon i kurve: Dopamin 1 mg/ml, 5 mikrogram/kg/min
   
 • Totalvolum over et bestemt antall timer: 
  Eksempel: Metotreksat 5 g i 1000 ml Glukose 50 mg/ml over 23 timer:
  Volum glukose inkludert metotreksat: 1000 ml/23 timer = 43,5 ml/time (forutsatt at totalvolumet er 1000 ml inkludert metotreksat).
  Eksempel: Salidex 500 ml tilsatt 30 mmol KCl over 24 timer
  Volum Salidex inkludert KCl: 530 ml:24timer = 22,1 ml/time,
  eller 500 ml:24 timer = 20,8 ml/time, avhengig av om man trekker ut volumet man tilsetter eller ikke.

Resepter

For fullstendig informasjon, se Lovdata: Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (78). Anbefalingene nedenfor bygger på de viktigste punktene i forskriften.

 • Elektronisk resept skal benyttes når det er mulig
 • Resepten skal være påført pasientens for- og etternavn, kjønn, fødselsnummer (når tildelt; ellers påføres fødselsdato) og adresse
 • Den skal være påført legens navn, ID-nummer, yrke, adresse og tlf.nr. til arbeidssted
 • Det skal angis tilstrekkelige opplysninger om legemidlet, doseringsform, styrke eller sammensetning og mengde
 • Dosering angis i mengde preparat (mikstur, tabletter) som enkeltdose og antall doser i døgnet, eventuell behandlingstid. «Etter avtale» bør unngås
 • Bruksområde og fullstendig bruksanvisning skal om mulig angis på resepten
 • Ved rekvirering av legemiddel skal særlig høy eller uvanlig dosering, herunder ved overskridelse av høyeste dosering angitt i godkjent preparatomtale, skrives både med tall og bokstaver. Det samme anbefales når dosering til barn ikke er angitt i pakningsvedlegg eller godkjent preparatomtale/Felleskatalogen.
 • Ved forskrivning av preparater som krever søknad om refusjon, sender lege søknad til HELFO og resepten påføres første gang «Søknad sendt HELFO» (se kapittel …)
 • Ved forskrivning av preparater som krever søknad om godkjenningsfritak, får pasienten utfylt søknad sammen med resepten for levering på apotek. Dersom elektronisk resept benyttes blir søknad sendt til legemiddelverket elektronisk.

Informasjon til barn og foreldre om legemidlet

Ferdigfylte informasjonsskriv om legemidler finnes for utvalgte legemidler på https://www.legemidlertilbarn.no/informasjon-til-barn-og-foreldre-om-medisiner (9).

Informasjon til barn og foreldre skal omhandle:

 • Legemidlets navn
 • Hva legemidlet brukes for. Dette er spesielt viktig ved bruk utenfor godkjent indikasjon eller dosering, der pakningsvedlegg kan ha advarsel om bruk hos barn eller visse aldersgrupper
 • Når og hvordan legemidlet skal taes
 • Hvor lenge behandlingen skal vare
 • Hvordan vurdere om behandlingen er effektiv og hva man skal gjøre hvis den ikke har ønsket/ forventet effekt
 • Risiko ved å avbryte behandlingen
 • De vanligste bivirkninger. Sjeldne, men viktige bivirkninger og hva man skal gjøre hvis de oppstår
 • Hva man skal gjøre når man glemmer en dose
 • Om andre legemidler eller mat og naturlegemidler kan tas samtidig
 • Hva som kan påvirke effekten (mat, f. eks. grønnsaker som kan påvirke effekten av warfarin).

Referanser

 1. Collier H, Nasim M, Gandhi A. Prescribing in obese children: how good are paediatricians? Archives of Disease in Childhood Published Online First: 26 July 2016. doi: 10.1136/archdischild-2016-310603
 2. www.interaksjoner.no
 3. Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013, www.legemiddelhandboka.no.
 4. British National Formulary for Childrenhttps://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/
 5. Legemiddelveilederen, kapittel 1, tabell 3: Beregning av injeksjons og infusjonshastighet. https://legemidlertilbarn.no/legemiddelveilederen
 6. Legemiddelveilederen, kapittel 3 Medikamentregning. https://legemidlertilbarn.no/legemiddelveilederen
 7. www.legemidlertilbarn.no/blandekort
 8. Lovdata: Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.
 9. https://www.legemidlertilbarn.no/informasjon-til-barn-og-foreldre-om-medisiner

Tidligere versjoner

Publisert 2006: Britt T. Skadberg og Ingrid Grønlie

Revidert 2009: Britt T. Skadberg og Ingrid Grønlie