Psykisk helsearbeid

Aktuelt

Seks av ti er fornøyde med kommunale rustjenester (Helsedirektoratet)

En ny evalueringsrapport av opptrappingsplanen for rusfeltet viser at brukerne av tjenestetilbudene i kommunene gir positive vurderinger av ansatte i tjenesten, der relasjonene er preget av tillit, forståelse og respekt. Men det etterlyses mer involvering av og støtte til pårørende.

(/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid)