Vanskelig å oppdage traumesymptomer ved autisme og utviklingshemming

Voksne med autisme og utviklingshemming er mer utsatte for potensielt traumatiske hendelser. De ser også ut til å være mer sårbare for å utvikle vansker i etterkant av slike hendelser. Hva er det som gjør at slike vansker går «under radaren»? Og hva bør helsepersonell se etter?

Foto: Jente sammenkrøpet mot vegg
Personer med autisme og utviklingshemming opplever ofte negative hendelser, men dette blir ikke alltid oppdaget i helsetjenesten.Foto: Colourbox

Selv om det er kjent at personer med autisme og utviklingshemming oftere opplever negative hendelser, blir ikke dette alltid avdekket eller tatt hensyn til i helsetjenesten. Et pågående norsk PhD-prosjekt har undersøkt dette nærmere, blant annet ved å intervjue og systematisere erfaringer fra norske klinikere som har møtt voksne med autisme, utviklingshemming og alvorlig traumeproblematikk.

Lett å overse symptomer

Klinikerne rapporterte at det er flere forhold som bidrar til at symptomer på post-traumatisk stresslidelse kan bli oversett hos personer med autisme og utviklingshemming. Både autisme og utviklingshemming vil nemlig påvirke hvordan slike symptomer uttrykkes.

Noe av det som tradisjonelt har blitt forstått som autismesymptomer, som for eksempel repeterende atferd og insistering på at ting skal være likt, kan forsterkes av stress og angst – blant annet som konsekvens av traumer. For noen kan derfor symptomer på en traumelidelse uttrykkes først og fremst som endringer i autismesymptomer, og det kan være lett å overse med mindre man gjør en grundig kartlegging av den enkeltes autismeuttrykk også tidligere i livet.

Klinikerne rapporterte videre at traumer kan få svært alvorlige konsekvenser for denne gruppa, inkludert alvorlige funksjonsfall, samt at store dagsformvariasjoner kan forekomme. I tillegg beskrev de at det er viktig å være klar over at også andre hendelser, som ikke nødvendigvis er traumatiske for andre, kan være det for personer med autisme og utviklingshemming. De lever også annerledes liv enn mange andre, og det kan gjøre dem sårbare for alvorlige traumehendelser som ikke er så vanlige i befolkningen for øvrig. Tilleggsproblematikk i form av andre psykiske eller nevrologiske lidelser samt somatiske sykdommer kan bidra til å gjøre det ytterligere utfordrende å avdekke tilkommet traumeproblematikk.

Gjenopplevelser og unnvikelse vanskeligst å oppdage

Klinikerne beskriver hvordan hele spekteret av symptomer på traumelidelse forekommer hos personer med autisme og utviklingshemming. Funnene tyder imidlertid på at de mest traumespesifikke symptomene, gjenopplevelser og unnvikelse, kan være vanskeligere å oppdage i denne gruppen.

Symptomene som er enklest å se – endret fysiologisk aktivering og reaktivitet, og negative endringer i tanker og følelser – er mindre spesifikke og kan lett forveksles med symptomer på angst og depresjon dersom det ikke gjøres en grundig kartlegging.

Når det gjelder gjenopplevelser, beskriver klinikerne at dette kan være forbundet med observerbare, samtidige, brå skifter i kontaktbarhet og fysiologisk aktivering. Det kan imidlertid være utfordrende å skille mellom slike gjenopplevelser av traumehendelser og for eksempel panikkanfall.

Unnvikelse etter en traumehendelse ser ut til å kunne arte seg på flere måter hos personer med autisme og utviklingshemming, og er ikke nødvendigvis så spesifikt knyttet til traumesituasjonen som hos andre. For eksempel beskriver klinikerne tilfeller av både mer global unnvikelse etter traume, og mangel på slik unnvikelse. Dette kan muligens forstås på bakgrunn av en interaksjon mellom traumesymptomene og autisme-/utviklingshemmingsvanskene.

Krever grundig utredning

Konklusjonen fra studien indikerer at vi ikke kommer utenom grundige, tverrfaglige utredninger der man gjør bruk av flere informanter og utforsker alle mulige hypoteser. Dette inkluderer spesifikk utforsking av mulige traumeopplevelser, samt en grundig anamnese og kartlegging av eventuelle endringer både i funksjonsnivå og autismesymptomer.

Funnene tyder videre på at uro, rastløshet og irritabilitet - ytre tegn på endret fysiologisk aktivering og reaktivitet - sannsynligvis vil være det mest iøynefallende hos personer med autisme og utviklingshemming som har traumelidelser.

De to publikasjonene som er grunnlaget for denne artikkelen:

Kildahl, A. N., Helverschou, S. B., Bakken, T. L. & Oddli, H. W.: «If we do not look for it, we do not see it»: Clinicians' experiences and understanding of identifying post‐traumatic stress disorder in adults with autism and intellectual disability. J Appl Res Intellect Disabil. 2020; 00: 1– 14.
(Norsk oppsummering)

Kildahl, A. N., Helverschou, S. B., Bakken, T. L. & Oddli, H. W.: «Driven and Tense, Stressed Out and Anxious»: Clinicians’ Perceptions of Post-Traumatic Stress Disorder Symptom Expressions in Adults with Autism and Intellectual Disability. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 2020.
(Norsk oppsummering)

Tidligere publikasjoner fra prosjektet:

Kildahl, A. N., Bakken, T. L., Iversen, T. E. & Helverschou, S. B.: Identification of Post-Traumatic Stress Disorder in Individuals with Autism Spectrum Disorder and Intellectual Disability: A Systematic Review. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 12:1-2, 1-25.
(Norsk oppsummering)

Kildahl, A. N., Helverschou, S. B. & Oddli, H. W.: Clinicians’ retrospective perceptions of failure to detect sexual abuse in a young man with autism and mild intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 45:2, 194-202.
(Norsk oppsummering)

(/habilitering/aktuelt/vanskelig-a-oppdage-traumesymptomer-ved-autisme-og-utviklingshemming)