Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

16. Barnepalliasjon

16.4 Pasientforløpsmodell for barnepalliasjon

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Anja Lee og Jens Grøgaard

Forløpsmodellen skisserer viktige stadier og momenter i et barnepalliativt forløp, som må utvikles i nært samarbeid mellom de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten. Hver helseregion må tilpasse forløpsmodellen og utvikle sin egen tjeneste med utgangspunkt i eksisterende tjenester, geografisk område og tilgjengelige ressurser.

Viktige områder som helsepersonell må sørge for at blir ivaretatt i den enkelte fase av et palliativt forløp er sammenfattet i flytskjema 1–4 i retningslinjen (1). Hvert flytskjema tar for seg overganger i barnepalliative forløp, og oppsummerer momenter som er viktige å huske på, både i spesialist- og primærhelsetjenesten.

Modellen er delt i fire faser:

  1. Pre- og perinatal palliasjon. Se Flytskjema 1
  2. Diagnose eller erkjennelse av en livstruende eller livsbegrensende tilstand. Se Flytskjema 2
  3. Å leve med en livstruende eller livsbegrensende tilstand. Se Flytskjema 3
  4. Erkjennelse av at barnets død nærmer seg, terminalfase og død. Se Flytskjema 4

Referanser

  1. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge/pasientforlopsmodell-for-barnepalliasjon