Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

16. Barnepalliasjon

16.6 Diagnose og erkjennelse av en livstruende eller livsbegrensende tilstand

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Anja Lee og Jens Grøgaard

«Barn og foreldre må sikres god informasjon når de skal informeres om tilstand og forventet forløp».

Se kapittel 16.3 om kommunikasjon i barnepalliative forløp.

«Familien i krise bør ivaretas i henhold til sine behov»

Det tverrfaglige teamet der barnet er innlagt må ta hånd om en hel familie i krise, og samtidig ivareta individuelle behov.

«Barn og familie bør sikres god planlegging før hjemreise»

Barnepalliativt team må sikre god overføring til lokalsykehus eller til kommunal helse- og sosialtjeneste. Bruk flytskjema 2 (1) som utgangspunkt for å utarbeide individuelle sjekklister for barnets og for familiens behov. Barnets sjekkliste vil f.eks. inneholde informasjon/opplæring, symptomlindring, legemidler, hjelpemidler, psykososial støtte, tilrettelegging for dagliglivet/skole/barnehage. Foreldrenes sjekkliste vil f.eks. inneholde informasjon/opplæring, veiledning, psykososial støtte, individuelle behov hos søsken, informasjon om sosialmedisinske forhold og rettigheter.

Aktuelle samarbeidspartnere rundt barnet og familien er kontaktlegen, barnepalliativt team, habiliteringstjenesten, fastlege, koordinerende enhet i kommunen, familie, venner, NAV, kommunehelsetjenesten, skolehelsetjenesten, brukerorganisasjoner.

 Referanser

  1. https://www.helsedirektoratet.no/search?searchquery=flytskjema