Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

17. Overganger ungdom

17.1 Forord

Dette er en norsk veileder for gode overganger i helsevesenet for ungdom fra 12-25 år. Veilederen er ment som et hjelpemiddel for helsepersonell for utarbeidelse av planlagte overganger fra barneomsorg til voksenomsorg uavhengig av fagfelt og geografi. 

I oppdragsdokumentet til Helseforetakene fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 står det at man: 

"..skal påse at helseforetakene utvikler rutiner for god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste utifra best tilgjengelig kunnskap. Rutinene skal omfatte overføring internt i sykehuset og mellom sykehuset og primærhelsetjenesten. Rutinene utarbeides i samarbeid med ungdomsrådet i helseforetakene."

Definisjoner

Transisjon: En målrettet og planlagt overføringsprosess for ungdom og unge voksne med kroniske tilstander fra barneorientert, til voksenorientert oppfølging i helsevesenet

I denne veilederen bruker vi begrepene overgang og overgangsforløp synonymt med transisjon. Overføring brukes synonymt med det engelske "transfer" som refererer til det punktet i overgangforløpet der det primære formelle ansvaret flyttes fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling eller fastlege, typisk ved 18-års alder.

Langvarige helseutfordringer:
Begrepet langvarige helseutfordringer brukes i økende grad istedenfor andre liknende betegnelser. I termen «langvarig» ligger både at det har vart over en lengre tidsperiode og en forventning om mulig bedring. [1]. Termen «helseutfordring» favner bredt og kan komme som følge av kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. Motsatsen til langvarig helseutfordring er akutt sykdom, som kan behandles raskt uten forventning om videre oppfølging.

Mandat

Denne veilederen skal bidra til at alle ungdommer med langvarige helseutfordringer, uavhengig av diagnose og bosted, opplever en god overgang fra barne- til voksenorienterte helsetjenester i Norge. Arbeidet er initiert av barnelegeforeningen. 

Anbefalingene er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe med fagpersoner og brukere fra ulike felt.

Referanser

1.WHO- rapport:  https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions