Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

17. Overganger ungdom

17.3 Overgripende mål og prinsipper

Sist faglig oppdatert: 01.01.2020

Karianne Tøsse

Mål med overgangsforløp

 • Sikre at arbeidet med overganger bygger på best tilgjengelig kunnskap
 • Bidra til en planlagt og helsefremmende overgang for unge fra barne– til voksenorientert helsetjeneste.
 • Bidra til individuelt tilpasset omsorg og læring og gradvis selvstendiggjøring for den unge
 • Bidra til et godt samarbeid mellom fagpersoner, ungdom og omsorgspersoner

Sentrale prinsipper for overgangsarbeidet

 • Alle ungdommer med langvarige helseutfordringer skal ha en planlagt og gradvis overgang fra barne- til voksenhelsetjeneste.
 • Overgangsforløpene bør starte ved 12 års alder og fortsette frem til ung voksenalder. (24-25 år)
 • Alle ungdommer med langvarige helseutfordringer bør ha en plan for overgang som de så langt det lar seg gjøre har bidratt til utformingen av selv.

Ansvarsfordeling

 • Ansvar for etablering og revisjon av overgangsforløp ligger hos øverste ledelse i alle Helseforetak og i Kommunehelsetjenesten.
 • Etableringen av gode forløp på systemnivå, skjer i samarbeid mellom ledelse, fagpersoner og ungdomsråd.
 • Det er viktig at arbeidet forankres på ledelsesnivå.
 • Det bør utnevnes en koordinator ved barne- og ungdomsavdelingene og voksenavdelingene og/eller fastlegene/skolehelsetjenesten (se Roller i overgangsforløp)
 • Det må etableres merkantile systemer for å sikre at ungdommene som skal ha overgangsforløp, fanges opp og får dette (Eks: Automatiske varslinger i pasientjournal)
 • Hvert fagområde bør utarbeide sitt fagspesifikke overgangsforløp, som tar utgangspunkt i anbefalinger gitt i denne veilederen.

Prosedyrer og verktøy