Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Forord

Sist faglig oppdatert: 12.10.2021

Faglig veileder for spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering

Hovedmålgruppen for veilederen er leger i spesialistutdanning. Spesialister og allmennleger samt interesserte studenter og andre faggrupper som arbeider i fagområdet kan også ha nytte av innholdet.

Fysikalsk medisin og rehabilitering er et stort felt og det arbeides kontinuerlig med prosessforbedring og forskning i fagområdet. Denne veilederen oppdateres i takt med at de anbefalte (obligatoriske) kursene for leger i spesialisering avholdes, det vil si hvert annet år. Artiklene i veilederen er sammendrag av foredragene som holdes på kursene. Disse brukes som kursdokumentasjon. Sammendragene er kunnskapsbaserte med referanser til viktige kilder for videre fordypning innen temaene. Det henvises til kunnskapsbaserte kilder og nasjonale veiledere i artiklene. Alle kursene er dekket i veilederen.

Arbeidet med veilederen ble initiert av kvalitetsutvalget i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR) i 2014. Kurslederne for de anbefalte kursene har bidratt vesentlig i arbeidet. Helsebiblioteket har bidratt sterkt med design og etablering av nettsiden, språklige endringer og innlegging av stoffet i sin portal. Legeforeningens Fond for kvalitet og pasientsikkerhet har gitt stipend for utvikling av veilederen. NFFR og Helsebiblioteket bidrar til videre drifting.

 

Oslo, januar 2023

 

Niels Gunnar Juel

Faglig redaktør, medlem av kvalitetsutvalget NFFR

 

Denne veilederen er produsert i regi av Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og foreningen har opphavsrettighetene til veilederen.

Veilederen er ikke juridisk bindende og fritar ikke den enkelte lege fra å gjøre egne vurderinger i klinisk arbeid.

 

fysikalsk-medisinlogo-fullversjon.jpg