Innholdsfortegnelse

Psykosomatikk

Funksjonelle nevrologiske lidelser (FND)

Sist faglig oppdatert: 07.07.2021

Forekomst

Funksjonell nevrologisk lidelse (FND Functional Neurological Disorder) er tilstedeværelse av nevrologiske symptomer uten bakenforliggende somatisk sykdom. Symptomene er gjerne inkonsistente over tid. Benevnelsen på tilstanden varierer i ulike studier og gjør tall for forekomst usikker. Men studier viser at FND er en av de mest vanligste årsakene til nevrologisk funksjonsnedsettelse (1). Av nyhenviste pasienter ved en nevrologisk poliklinikk hadde 15-16 % av pasientene symptomer forenlig med FND og 15 % av alle nye pasienter på nevrologisk poliklinikk har konversjonslidelse (2). Sannsynligheten for feildiagnostisering ved grundig nevrologisk utredning er lav. I en prospektivt kohortstudie med totalt 1044 pasienter ved nevrologisk poliklinikk med symptomer som initialt ble vurdert å ikke kunne forklares av organisk sykdom, ble det avdekket en somatisk årsak hos kun 0.4 % (3). Gjennomsnittlig debutalder er 39-49 år (4), men tilstanden kan forekomme i alle aldre, inkludert barn. Insidensen av FND med motoriske symptomer er 4-5 per 100 000 og prevalensen er 50/100 000. Tilstanden er mer hyppig hos kvinner og det er anslått at kvinner utgjør 60-75 % av pasientgruppen (5).

Diagnostikk

I dagens kodeverk (ICD-10) benyttes diagnosekoden F44.4 «Dissosiative motoriske forstyrrelser» om FND med motoriske symptomer og i DSM-IV som somatoforme lidelser, konvensjonslidelse. I ICD-11 diagnostiseres det som Funksjonell nevrologisk lidelse og i DSM-V som Funksjonelle nevrologiske symptomer. Diagnosen bør stilles på bakgrunn av positive funn ved fysiske undersøkelser f.eks. Hoovers Test (6). Da må somatisk sykdom være utelukket og man må understreke at psykologisk stress er vanlig, men ikke må være til stede.

Behandling

Med nevrologisk sykdom utelukket er det stort potensiale i rehabilitering ved fysisk opptrening og kognitiv tilnærming. Rehabiliteringen bør bestå av symptomforklaring og fysisk opptrening, gjerne i form av idrettsaktiviteter og med klare målsettinger (7, 8). Andre viktige elementer er avledning og endring av uhensiktsmessig symptomatferd. Bruk av hjelpemidler bør unngås som hovedregel (9). Somatisk rehabilitering har en stor rolle i behandlingen og det er utarbeidet en konsensusrapport med anbefalinger for fysio- og ergoterapeuter (10). 

Referanser

  1. Lehn A, Gelauff J, Hoeritzauer I, Ludwig L, McWhirter L, Williams S, et al. Functional neurological disorders: mechanisms and treatment. J Neurol. 2016;263(3):611-20
  2. Stone J, Carson A, Duncan R, Roberts R, Warlow C, Hibberd C, et al. Who is referred to neurology clinics?--the diagnoses made in 3781 new patients. Clin Neurol Neurosurg. 2010;112(9):747-51
  3. Stone J, Carson A, Duncan R, Coleman R, Roberts R, Warlow C, et al. Symptoms 'unexplained by organic disease' in 1144 new neurology out-patients: how often does the diagnosis change at follow-up? Brain. 2009;132(Pt 10):2878-88
  4. Perez DL, Hunt A, Sharma N, Flaherty A, Caplan D, Schmahmann JD. Cautionary notes on diagnosing functional neurologic disorder as a neurologist-in-training. Neurol Clin Pract. 2020;10(6):484-7
  5. Espay AJ, Aybek S, Carson A, Edwards MJ, Goldstein LH, Hallett M, et al. Current Concepts in Diagnosis and Treatment of Functional Neurological Disorders. JAMA Neurol. 2018;75(9):1132-41
  6. Stone J, LaFrance WC, Brown R, Spiegel D, Levenson JL, Sharpe M. Conversion disorder: current problems and potential solutions for DSM-5. J Psychosom Res. 2011;71(6):369-76
  7. Jordbru AA, Smedstad LM, Klungsøyr O, Martinsen EW. Psychogenic gait disorder: a randomized controlled trial of physical rehabilitation with one-year follow-up. J Rehabil Med. 2014;46(2):181-7
  8. Nielsen G. Physical treatment of functional neurologic disorders. Handb Clin Neurol. 2016;139:555-69
  9. Nicholson C, Edwards MJ, Carson AJ, Gardiner P, Golder D, Hayward K, et al. Occupational therapy consensus recommendations for functional neurological disorder. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020;91(10):1037-45
  10. Nielsen G, Stone J, Matthews A, Brown M, Sparkes C, Farmer R, et al. Physiotherapy for functional motor disorders: a consensus recommendation. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015;86(10):1113-9