Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Forord

Sist faglig oppdatert: 12.10.2021

Faglig veileder for spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering

Hovedmålgruppen for veilederen er leger i spesialistutdanning. Spesialister og allmennleger samt interesserte studenter og andre faggrupper som arbeider i fagområdet kan også ha nytte av innholdet.

Fysikalsk medisin og rehabilitering er et stort felt og det arbeides kontinuerlig med prosessforbedring og forskning i fagområdet. Denne veilederen oppdateres i takt med at de obligatoriske kursene avholdes, det vil si hvert annet år. Det henvises også til kunnskapsbaserte kilder og nasjonale veiledere i kapitlene. Per i dag er 6 av 9 kurs publisert på nettet og det arbeides med de siste 3 kursene.

Arbeidet med veilederen er initiert av Kvalitetsutvalget i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR) i 2014. Helsebiblioteket har bidratt sterkt med design og etablering av nettsiden, språklige endringer og innlegging av stoffet i sin portal. Tilbakemeldinger og korrigeringer som kan bedre innholdet ønskes. Send gjerne en e-post til redaktøren på kursfysmed@gmail.com 

Oslo, oktober 2021

Niels Gunnar Juel 

Faglig redaktør, medlem av kvalitetsutvalget NFFR

Denne veilederen er produsert i regi av Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og foreningen har opphavsrettighetene til veilederen. Veilederen er ikke juridisk bindende og fritar ikke den enkelte lege fra å gjøre egne vurderinger i klinisk arbeid.

fysikalsk-medisinlogo-fullversjon.jpg