Angst forekommer oftere hos barn med ADHD (Folkehelseinstituttet)

En tredel av førskolebarn med ADHD viser symptomer på angst. Sårbarheten for angst begynner allerede i 3-års alderen, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Ill.foto: madisonwi, iStockphoto

Barn og unge med ADHD har ofte tilleggsvansker. Ill.foto: madisonwi, iStockphoto

I denne studien undersøkte forskere om barn i 3-års alderen med mye symptomer på ADHD også har økt forekomst av symptomer på angst. Dette er tidligere ikke undersøkt blant så unge barn. Forskerne sammenlignet en gruppe barn med symptomer på ADHD, en gruppe med angstsymptomer uten ADHD, og en kontrollgruppe med tilfeldig utvalgte barn som ikke viste symptomer på verken angst eller ADHD.

Resultatene viste at signifikant flere av barna i ADHD-gruppen (33 %) hadde samtidig symptomer på angst, sammenlignet med kontrollgruppen (16 %). Symptomer på ADHD og på angst var uavhengige av hverandre, men funnene indikerer økt risiko for sameksisterende angstproblemer blant barn med mye ADHD-symptomer.

Ulike typer angst

Det finnes ulike typer angst som kan forekomme i førskolebarn (spesifikke fobier, sosial fobi, generalisert angstlidelse og separasjonsangst). Forskerne undersøkte om angstsymptomene var forskjellig hos barn med og uten ADHD-symptomer. De fant flest tilfeller av spesifikk fobi i begge gruppene, mens symptomer på separasjonsangst (angst for atskillelse fra en omsorgsperson) forekom nesten utelukkende i ADHD-gruppen.

Les mer her: Angst forekommer oftere hos barn med ADHD

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om adhd, angst, barn og ungdom og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/angst-forekommer-oftere-hos-barn-med-adhd-folkehelseinstituttet)