Eksponeringsterapi reduserer PTSD hos ofre for seksuelle overgrep (JAMA)

Unge jenter som sliter med posttraumatisk stresslidelse etter å ha opplevd seksuelle overgrep, kan få det bedre med eksponeringsterapi, viser en ny studie fra USA.

Personer med PTSD er ekstra utsatt for å utvikle depresjon og angst senere i livet. Ill.foto: sjlocke, iStockphoto

Posttraumatisk stresslidelse, PTSD, kan innebære høy grad av engstelse og nedsatt fungeringsevne, økt risiko for å oppleve nye overgrep, rusmisbruk, depresjon, angstlidelser og suicidalitet.

Langvarig eksponeringsterapi brukes ofte som tilnærming ved PTSD hos voksne, men sjelden hos tenåringer. Fagfolk har fryktet at eksponeringsterapi kan forverre symptomene på PTSD hos unge mennesker. Teorien er at unge mennesker ennå ikke har utviklet de nødvendige mestringsevnene som kreves når pasienten gjenopplever traumet i terapi.

En ny studie, nylig publisert i JAMA, tilbakeviser antakelsene om at tenåringer med PTSD ikke tåler eksponeringsterapi. Forfatterne sammenlignet effekten av langvarig eksponeringsterapi med effekten av støttende veiledning (engelsk: supportive counselling) hos en gruppe jenter som hadde søkt hjelp ved et krisesenter for voldtektsofre i Philadelphia, USA. Funnene viste at eksponeringsterapi reduserte symptomene på PTSD, heller enn å øke dem.

61 jenter i alderen 13 til 18 deltok i undersøkelsen. Deltakerne ble randomisert til fjorten 60 til 90-minutter lange terapitimer med enten langvarig eksponeringsterapi eller støttende veiledning ved poliklinikk. Terapeutene, som var vant med å bruke støttende veiledning i egen praksis, fikk opplæring i langvarig eksponeringsterapi.

Forfatterne fant at:

  • Gruppen som fikk langvarig eksponeringsterapi opplevde større bedring i PTSD-symptomene, sammenlignet med veiledningsgruppen.
  • Eksponeringsterapi var mer effektivt ved alle sekundære utfallsmål, som depresjon, egenrapportering av PTSD-symptomer og global fungeringsevne, sammenlignet med støttende veiledning. Flere jenter i eksponeringsgruppen fylte ikke lenger kriteriene for en DSM-4-diagnose på PTSD etter avsluttet terapi, sammenlignet med veiledningsgruppen.
  • Forskjellen i bedring mellom de to gruppene vedvarte ved oppfølging ved 12 måneder.

- Tenåringer med posttraumatisk stresslidelse som skyldes seksuelle overgrep har større nytte av langvarig eksponeringsterapi enn støttende veiledning. Det gjelder også når eksponeringsterapien gjennomføres av behandlere som ellers bruker støttende veiledning i egen praksis, konkluderte forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt .

Les mer om barn og ungdom , oppsummert forskning , psykisk helsearbeid og traumer stress og overgrep , eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/eksponeringsterapi-reduserer-ptsd-hos-ofre-for-seksuelle-overgrep-jama)