Ingen varig effekt av tidlig intervensjon? (British Journal of Psychiatry)

British Journal of Psychiatry publiserte nylig en randomisert kontrollert studie av effektene av et tre års tidlig intervensjonsprogram for personer med en første psykotisk episode. 

kalender

Når tiltakene opphører, ser også effekten ut til å forsvinne. Ill.foto: Runar Eggen.

 

Tidligere forskning har tydet på at de positive effektene av to års tidlig intervensjons-tiltak har forsvunnet når tiltakene opphørte. Den optimale varigheten av tidlig intervensjon for å oppnå varige resultater er ennå ikke fastslått.

Den aktuelle studien undersøkte hvor lenge de positive effektene av et forlenget, treårig intervensjonsprogram holdt seg.

Metode

160 pasienter, som alle hadde mottatt et 2 års tidlig intervensjonsprogram for førstegangs psykotisk episode, ble rekruttert til et 12 måneders randomisert kontrollert forsøk, der forsøksgruppen fikk forlenget intervensjonsprogrammet i 12 måneder, mens sammenlikningsgruppen fikk to år med avtakende tiltak (step-down care). Deltakerne ble fulgt opp 2 og 3 år etter å ha blitt inkludert i forsøket.

Funn

Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i utfall som gjaldt fungering, symptomenes alvorlighet eller benyttelse av helsetjenester.

Konklusjon

De terapeutiske fordelene oppnådd ved den forlengede, tre års tidlige intervensjonen varte ikke etter at tiltaket var opphørt.

McMaster Plus

Studien ble vurdert både som klinisk relevant og nyhetsverdig av McMaster Plus, en tjeneste som vurderer forskningsartikler. McMaster Plus leveres av det kanadiske McMaster-universitetet. McMaster Plus-nettverket består av rundt 2 000 praktiserende klinikere fra hele verden som plukker ut artikler og vurderer dem ut fra pålitelighet, klinisk relevans og nyhetsverdi. Artiklene plukkes ut fra de mest anerkjente tidsskriftene innen medisin og helsefag, samt fra databasen Cochrane Library. Ved å abonnere på McMaster PLUS får du nyhetene rett i e-postkassen. Du velger selv tema og hvor ofte du vil motta nyheter.

Les abstract hos PubMed.

Aktuelle søkeord: psykose, schizofreni, tidlig intervensjon

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykoterapi og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/ingen-varig-effekt-av-tidlig-intervensjon-british-journal-of-psychiatry)