Ny veileder for støtte til pårørende med store omsorgsoppgaver

Helsedirektoratet har nylig oppdatert veilederen for støtte til pårørende til personer med alvorlige og langvarige helseproblemer.

Ill.foto: deanm1974, iStockphoto

Demens er en sykdom som kan være svært krevende for pårørende. Ill.foto: deanm1974, iStockphoto

 

Veilederen er organisert som korte, strukturerte tekster, slik at det skal være lett å navigere i den, men det er også mulig å lese den samlet, som en pdf-fil.

Veilederen nevner en rekke eksempler på hvordan involvering av pårørende kan skje på tjenestenivå:

  • etablering av bruker- og pårørendeutvalg
  • åpne allmøter for alle pasienter/brukere og pårørende
  • temavise arbeidsgrupper med pasienter/brukere og pårørende
  • systematisk innsamling av informasjon om brukeropplevd kvalitet
  • forslagskasse, gjennomgang av klager, tilbakemeldingsskjema

Informasjon om pårørende som er nødvendig for å gi helsehjelp til pasienten, skal dokumenteres og videreformidles. Dette er kommunens eller helseforetakets ansvar. Tilgjengeligheten av informasjon om pårørende bør sikres ved å samle opplysninger om pårørende på ett sted i journal, både i kommuner og i helseforetak.

Nødvendig og relevant informasjon om pårørende bør inkluderes i korrespondanse mellom kommuner og helseforetak, for eksempel ved henvisninger, epikriser, og individuell plan.

«Skal, bør og kan»

Veilederen er organisert i korte tekster med lovkrav og anbefalinger. Når det står «skal» eller «må» i teksten betyr det at noe er lov- eller forskriftsfestet, eller så klart faglig forankret at det sjelden vilvære forsvarlig ikke å gjøre som beskrevet. Ordet «bør» betyrat det er en sterk anbefaling fra Helsedirektoratet. Ordet «kan» brukes om eksempler eller anbefalte forslag til hvordan man kan handle for å oppnå et lovkrav eller en sterk anbefaling.

Les mer: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder/

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri og retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/ny-veileder-for-stotte-til-parorende-med-store-omsorgsoppgaver)