Historikk for endringer i antidottekster eller i anbefalinger for lagerhold av antidoter

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Giftinformasjonen publiserer to sentrale anbefalinger om antidoter: En anbefaling om bruk av antidoter, kalt Antidotlisten, og en anbefaling om lagerhold av antidoter ved sykehus. Disse endres løpende ved behov. Tabellene nedenfor er laget for å gi brukerne oversikt over endringene.

2021 Endringer i antidotlisten

MånedVirkestoff
Endring
JanuarDeksrazoksan
Ny antidottekst. Ekstravasasjon av antracyckliner.
JanuarKaliumjodid

Ny antidottekst. Beredskap ved eksponeringer for radioaktivt jod.

JanuarKarboksypeptidase
Ny antidottekst. Metotreksatoverdoser.
FebruarAcetylcystein
Oppdatert indikasjon. Nytt doseringsregime, og spesifisert anbefaling ved store doser paracetamol og ved dialyse.
FebruarFomepizol
Oppdatert indikasjon.
MarsDeferoksamin
Oppdatert dosering med endret fortynningsintervall for voksne. 
April Huggorm antivenin
Lagt inn tilgjengelighet for sesongen 2021. 


2020 Endringer i antidotlisten

MånedVirkestoffEndring
MaiFomepizolOppdatert avsnitt om dosering.
JuniAcetylcysteinLagt inn presiseringer i dosering og andre opplysninger om at eventuelle elektrolytter og andre legemidler skal gis separat. 
JuniDiazepamOppdatert preparater og andre opplysninger. Lagt inn vurdering av propylenglykolmengden i erstatningspreparatet Valium inj.
JuliOppdatert preparater, forsiktighetsregler og andre opplysninger. Tilføyd info om forventet tilgjengelighet i 2020.
JuliOppdatert bruksområde. 
SeptemberOppdatert preparater, dosering og andre opplysninger. Lagt inn informasjon om isoprenalinhydroklorid og angitt potensforskjellen mellom saltene. 
OktoberOppdatert preparater. Styrken 167 mmol/l er nå på registreringsfritak.
NovemberOppdatert preparater med nytt produkt.

 

Endringer i anbefaling om lagerhold

MånedVirkestoff
Endring
Januar 2021KaliumjodidSatt inn i anbefalingen for alle sykehus, med fotnote.
Januar 2021KarboksypeptidaseSatt inn i anbefalingen for minst ett sykehus, i hver region, med fotnote. 
Januar 2021DesrazoksanSatt inn i anbefalingen for minst ett sykehus, i hver region, med fotnote. 

 

Historikk:
Først publisert januar 2021.

(/forgiftninger/eliminasjon-og-antidoter/historikk-for-endringer-i-antidottekster-eller-i-anbefalinger-for-lagerhold-av-antidoter)