Forgiftninger

Giftinformasjonen

Antidoter - anbefalt lagerhold i norske sykehus

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2021.

Giftinformasjonen har nedenfor utarbeidet en sortimentsliste som skal være til hjelp for sykehusene i planleggingen av sin beredskap med antidoter. Antidotene som er aktuelle for bruk i Norge, er gruppert etter hvilke som bør være tilgjengelig i alle sykehus, i alle store sykehus samt tilgjengelig i hver region. Disse listene vil ikke passe fullstendig for alle sykehus i landet. Enkelte sykehus har for eksempel samarbeidsavtaler med nærliggende sykehus, store geografiske avstander i regionen eller spesiell næringsvirksomhet i området. Dette kan bety at et fornuftig lager kan inkludere flere eller færre virkestoffer. Den lokale  forgiftningsepidemiologien kan også påvirke beredskapslageret. Det er viktig for Giftinformasjonen å presisere at sykehusene selv bestemmer størrelsen på sitt beredskapslager, det vil si hvor mange pasienter sykehusene planlegger å kunne behandle i en akuttsituasjon. For å hjelpe til i denne vurderingen, har vi laget et estimat for forbruk av antidoter for behandling av 1 pasient (pasient 70 kg). Disse estimatene står i tabellene.

For mer om de enkelte antidotene, se Antidotlisten

Sammendrag - anbefalt lagerhold

Tabell 1: Sammendrag (for detaljer se tabell 2, 3 og 4)

Anbefalt i alle sykehus (tabell 2) I tillegg i større sykehus (tabell 3) I tillegg i minst ett sykehus i alle helseregioner (tabell 4)
Acetylcystein Cyproheptadin Desrazoksan
Adrenalin Dantrolen DMPS (dimerkaptopropansulfonat)
Atropin Deferoksamin DMSA (dimerkaptoravsyre)
Biperiden Digitalisantistoff Jern(III)heksacyanoferrat
Brekkmiddel Enzymreaktivator (obidoksim) Kalsium-EDTA
Diazepam Fentolamin Karboksypeptidase
Dopamin Folinat/levofolinat Penicillamin
Etanol Fomepizol  
Flumazenil Huggormantivenin  
Fysostigmin Idarusizumab  
Fytomenadion (vit. k1) Levokarnitin  
Glukagon Metylenblått  
Glukose Natriumtiosulfat  
Hydroksykobalamin Oktreotid  
Isoprenalin Pyridoksin  
Kaliumjodid Silibinin  
Kalsiumglukonat    
Lipidemulsjon    
Medisinsk kull    
Nalokson    
Natriumhydrogenkarbonat    
Natriumsulfat    
Noradrenalin    
Protaminsulfat    

 

Anbefalt i alle sykehus

Tabell 2: Anbefalt i alle sykehus (behov for tidlig antidotbehandling og/eller hyppig brukte antidoter). Informasjonen er ment å være til hjelp for planlegging av et hensiktsmessig antidotlager. Giftinformasjonen presiserer at sykehusene selv bestemmer størrelsen på sitt lager og dermed hvor mange pasienter de kan behandle akutt.

Navn virkestoff Eks. vanlige produktnavn (finnes ofte flere alternativer) Eks. vanlig styrke og formulering Eks. forgiftnings-indikasjon (agens eller kliniske tegn) Estimert mengde per forgiftningstilfelle (1 pasient, 70 kg) Estimert antall pakninger per forgiftningstilfelle (1 pasient, 70 kg)
Acetylcystein Mucomyst Inh.væske 200 mg/ml Paracetamol og hvit fluesopp 21 g 2 x 10 x 10 ml
Adrenalin Adrenalin Inj.væske 0,1 mg/ml og 1 mg/ml Betablokkere og hjertestans som følge av forgiftninger generelt Varierer mye -
Atropin Atropin Inj.væske 1 mg/ml, 10 mg/ml og 200 mg/ml Kolinesterase-
hemmere og kolinerge legemidler
Varierer - store doser ved f.eks. nervegasser og enkelte plantevernmidler -
Biperiden Akineton Inj.væske 5 mg/ml Ekstra-
pyramidale fenomener
2,5-20 mg/døgn 5 x 1 ml
Brekkmiddel (ipekakuanha) Brekkmiddel til barn NAF Mikstur 1,3 mg/ml Ventrikkel-
tømming
15-30 ml 1 x 30 ml
Diazepam Stesolid Inj.væske 5 mg/ml Amfetamin/ kokain/ klorokin og ved kramper og uro generelt Varierer mye (f.eks. 5-140 mg) -
Dopamin Dopamin Kons. til inf. 10 mg/ml Sviktende sirkulasjon ved forgiftning Varierer mye -
Etanol Steril sprit NAF parenteral antidot Kons. til inf. 70 % v/v Metanol og etylenglykol 300 ml (første døgn) 6 x 50 ml
Flumazenil Flumazenil Inj.væske 0,1 mg/ml Benzo-
diazepiner og derivater
0,2-5 mg 2 x 5 x 5 ml
Fysostigmin Anticholium Inj.væske 0,4 mg/ml Antikolinerge effekter Ca. 2-8 mg 5 x 5 ml
Fytomenadion (vit. K) Konakion og KA-vit Inj.væske 10 mg/ml, tabl. 10 mg og 20 mg/ml dråper Warfarin og mus/rottegift som er antikoagulantia 10-40 mg/døgn 5 x 1 ml, 30 stk 10 mg (tabl.) og 1 x 5 ml (dråper)
Glukagon Glucagon Pulv. og væske til inj. 1 mg/ml Kalsium- og betablokkere 20 mg/time 4 x 10 sett
Glukose Glucos Inf.væske 200 mg/ml Insulin.
Kalsium- og betablokkere
1000 ml 2 x 500 ml
Hydroksoko-
balamin
Cyanokit Pulv. til inf. 5 g Cyanid 5-10 g 2 x 1 x 5 g
Insulin (hurtigvirkende) Insuman Rapid 100 E/ml Kalsium- og betablokkere ca. 200 E 5 x 3 ml
Isoprenalin Isoprenalin NAF 0,2 mg/ml Betablokkere Varierer mye -
Kaliumjodid* Jodix 130 mg Radioaktivt jod 130 mg 130 mg
Kalsium-
glukonat
H-F antidot gel Gel 25 mg/ml Flussyre Varierer 1 tube (25 g)
Kalsium-
glukonat
Calcium gluconate Inj. væske 10% (0,225 mmol/ml) Flussyre Varierer 20 x 10 ml el. 10 x 10 ml
Lipidemulsjon Intralipid eller andre lipidemulsjoner Inf.væske 200 mg/ml Lokalanestetika mm. 100-500 ml 1 x 500 ml
Medisinsk kull Actidose-aqua eller Kull Mikstur 208 mg/ml eller 150 mg/ml Dekontaminering 25-100 g 12 x 120 ml el. 100 ml (fl.)
Nalokson Naloxon Inj.væske 0,4 mg/ml Opioider 0,4-4 mg 10 x 1 ml
Natrium-hydrogen-
karbonat
Natriumhydr.-
karbonat
Inf.væske 14 g/l Metabolsk acidose og trisykliske antidepressiva Varierer mye -
Natriumsulfat Natriumsulfat-dekahydrat (disp.) Pulver Barium (oppløselige forbindelser) 30-50 g 30-50 g
Noradrenalin Noradrenalin NAF Inj.væske 1 mg/ml Sviktende sirkulasjon ved forgiftning Varierer -
Protamin-
sulfat
Protaminsulfat Inj.væske 10 mg/ml Heparin og lavmolekylært heparin Varierer (f.eks. inntil 50 mg) 5 x 5 ml

*) Beredskap eks. for eget personale og pasienter ved akutte hendelser (finnes hjemmeberedskap og kommunal beredskap for allmennheten).

Anbefalt for store sykehus

Tabell 3: I tillegg anbefalt for store sykehus (tilstrekkelig tid og hensiktsmessig å frakte pasienten til et større sykehus, ev. tid til å frakte antidot til et mindre sykehus). Informasjonen er ment å være til hjelp for planlegging av et hensiktsmessig antidotlager. Giftinformasjonen presiserer at sykehusene selv bestemmer størrelsen på sitt lager og dermed hvor mange pasienter de kan behandle akutt.

Navn virkestoff Eks. vanlig produktnavn (finnes ofte flere) Eks. vanlig styrke og formulering Eks. forgiftnings-indikasjon (agens eller kliniske tegn) Estimert mengde per forgiftningstilfelle (1 pasient, 70 kg) Estimert antall pakninger per forgiftningstilfelle (1 pasient, 70 kg)
Cyproheptadin Periactin Tabl. 4 mg Serotonergt syndrom Maks 32 mg/døgn 1 x 30 stk.
Dantrolen Dantrium Inj.subst. 20 mg, 25 mg og 100 mg kaps. Hypertermi (eks. malignt nevroleptika-syndrom)
700 mg (i.v.)
280 mg/døgn (p.o.)
3 x 12 x 20 mg (inj.) og 1 x 100 stk. (kapsl.)
Deferoksamin Desferal Pulv. til inf./inj. 500 mg Jern 6-8 g/døgn 12-16 hgl.
Digitalisantistoff Digifab Inf.subst. 40 mg Digitalis-
glykosider
420 mg (kan gjentas etter 30 min) 11 hgl. (21 hgl.)
Enzym-
reaktivator (obidoksim)
Toxogonin Inj.væske 250 mg/ml Organofosfater (nervegasser og plantevern-
midler)
1,12 g/døgn 5 x 1 ml
Fentolamin Regitine 10 mg/ml inj. Sympatomimetika (vasokonstriksjon) 30 mg 1 x 5 x 1 ml
Folinat/ levofolinat Calciumfolinat Inj.væske 10 mg/ml Metotreksat og metanol 3,2 g 32 x 10 ml
Fomepizol Fomepizole Inf.væske 5 mg/ml Metanol og etylenglykol 3,9 g 8 x 5 x 20 ml
Huggorm-
antivenin (ovine Fab-fragmenter)
Vipera TAb Inj.væske 25 mg/ml (tidl. 100 mg inj.subst.) Huggorm 200-400 mg
2 x 4 ml hgl.
(ev. 2 x (2 x 4 ml) hgl)
Idarusizumab Praxbind Inj.væske 2,5 g/50 ml Dabigatran 5 g 2 x 2,5 g/50 ml hgl.
Levokarnitin L-carn Inj.væske 200 mg/ml Valproinsyre ca. 12 g  3 x 5 x 5 ml amp.
Metylenblått Metyl-
thioninium
Inj.væske 5 mg/ml (el. 10 mg/ml) Methemoglo-
binemi
350-490 mg 2 x 5 x 10 ml
Natriumtio-
sulfat
Tiosulfat NAF parenteral antidot Inj.væske 150 mg/ml Cyanid 12-18 g 2 x 10 x 10 ml
Oktreotid Sandostatin Inj.væske 50 μg/ml Sulfonylurea antidiabetika 150-200 μg/døgn 5 x 1 ml
Pyridoksin Pyridoksin Inj.væske 50 mg/ml og tabl. 40 mg Hydrazin, isoniazid, sandmorkel 5-10 g 5 x 1 x 20 ml hgl. og 100 tabl. 40 mg.
Silibinin Legalon SIL Inf.subst. 350 mg Hvit fluesopp 4-8 g 6 x 4 hgl.

 

Anbefalt for ett sykehus i hver helseregion

Tabell 4: I tillegg anbefalt i minst ett sykehus i alle helseregioner (antidotene bør kunne transporteres til alle store sykehus ved behov). Informasjonen er ment å være til hjelp for planlegging av et hensiktsmessig antidotlager. Giftinformasjonen presiserer at sykehusene selv bestemmer størrelsen på sitt lager og dermed hvor mange pasienter de kan behandle akutt

Navn virkestoff  Eks. vanlig produktnavn (finnes ofte flere)  Eks. vanlig styrke og formulering Eks. forgiftnings-indikasjon (agens eller kliniske tegn) Eks. estimert mengde per forgiftningstilfelle (1 pasient, 70 kg) Estimert antall pakninger per forgiftningstilfelle (1 pasient, 70 kg)
Deksrazoksan* Savene Pulv. og væske til inf. (20 mg/ml)
Ekstravasasjon av
antracykliner
- -
DMPS (dimerkapto-propan-
sulfonat)
Dimaval Inj.væske 50 mg/ml, 100 mg kapsler Kvikksølv, kobber, arsen mm. 3,25 g 13 x 5 ml
DMSA (dimerkapto-ravsyre) Succicaptal Kapsler 200 mg Bly, kvikksølv mm. 10,5 g 4 x 15 stk.
Jern(III) heksacyano-ferrat Antidotum Thallii Kapsler 500 mg Tallium 17,5 g 2 x 30 stk.
Kalsium-EDTA Edetat NAF Parenteral antidot Inf.væske 100 mg/ml Bly (ikke førstevalg) 17,5 g 2 x 10 x 10 ml
Karboksypeptidase* Voraxaze Pulv. til inj. (1000 U) Metotreksat (intratekale overdoser) 50 U/kg -
Penicillamin Atamir Kapsler 250 mg Kobber (ikke førstevalg) 9 g 200 stk.

*) Lagerhold og behandlingsprosedyrer bør bestemmes av onkologisk fagkompetanse (ikke typisk akuttmedisinsk antidot).

Øvrige informasjon om antidoter

For veiledning om dosering, bruksområde og preparatoversikt, se Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten). For mer detaljert veiledning om antidotbehandling ved de ulike forgiftningene, se de enkelte av Giftinformasjonens behandlingsanbefalinger fra hovedsiden for Forgiftninger på Helsebiblioteket.

Flere av stoffene omtalt som antidoter vil også inngå i standard støttebehandling ved ulike kliniske tilstander. At disse stoffene er betegnet antidot, skyldes spesiell aktualitet ved enkelte forgiftninger.

Spesifikt botulinumantitoksin er tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet, ring sentralbord, tlf. 21 07 70 00, i kontortiden og Vitusapotek Jernbanen, tlf. 23 35 81 00, utenom kontortid. Angi at det gjelder øyeblikkelig hjelp grunnet botulisme. Folkehelseinstituttets informasjonsside: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/bestilling-av-vaksiner-immunglobuliner-og-seraantitoksin/.

Giftinformasjonen administrerer en åpen antidotdatabase over lagerhold av antidoter i norske sykehus: http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/antidotdatabasen.

For veiledning om indikasjon, administrasjon og kliniske problemstillinger ved bruk av antidoter ved akutte forgiftningstilfeller, kontakt Giftinformasjonen (døgnåpen tlf. 22 59 13 00).

Oversikt over endringer i anbefalinger for lagerhold: Se Historikk for endringer i antidottekster eller i anbefalinger for lagerhold av antidoter.

Historikk:
Første gang publisert 2007.
Sist vurdert og oppdatert 2021.