Forgiftninger

Giftinformasjonen

Antidoter - anbefalt lagerhold i norske sykehus

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2022.

Giftinformasjonen har nedenfor utarbeidet en sortimentsliste som skal være til hjelp for sykehusene i planleggingen av sin beredskap med antidoter. Antidotene som er aktuelle for bruk i Norge, er gruppert etter hvilke som bør være tilgjengelig i alle sykehus, i alle store sykehus samt tilgjengelig i hver region. Disse listene vil ikke passe fullstendig for alle sykehus i landet. Enkelte sykehus har for eksempel samarbeidsavtaler med nærliggende sykehus, store geografiske avstander i regionen eller spesiell næringsvirksomhet i området. Dette kan bety at et fornuftig lager kan inkludere flere eller færre virkestoffer. Den lokale forgiftningsepidemiologien kan også påvirke beredskapslageret. Det er viktig for Giftinformasjonen å presisere at sykehusene selv bestemmer størrelsen på sitt beredskapslager, det vil si hvor mange pasienter sykehusene planlegger å kunne behandle i en akuttsituasjon. For å hjelpe til i denne vurderingen, har vi laget et estimat for forbruk av antidoter for behandling av 1 pasient (pasient 70 kg). Disse estimatene står i tabellene.

For mer om de enkelte antidotene, se Antidotlisten

Anbefalt i alle sykehus

Tabell 2: Anbefalt i alle sykehus (behov for tidlig antidotbehandling og/eller hyppig brukte antidoter). Informasjonen er ment å være til hjelp for planlegging av et hensiktsmessig antidotlager. Giftinformasjonen presiserer at sykehusene selv bestemmer størrelsen på sitt lager og dermed hvor mange pasienter de kan behandle akutt.

VirkestoffBruksområdeEstimert mengde per pasient (70 kg)Estimert antall pakninger per pasient (70 kg)
AcetylcysteinParacetamol og hvit fluesopp21 g2 x 10 x 10 ml
AdrenalinBetablokkere og hjertestans som følge av forgiftninger genereltVarierer mye-
AtropinKolinesterase-
hemmere og kolinerge legemidler
Varierer - store doser ved f.eks. nervegasser og enkelte plantevernmidler-
BiperidenEkstra-
pyramidale fenomener
2,5-20 mg/døgn5 x 1 ml
Brekkmiddel (ipekakuanha)Ventrikkel-
tømming
15-30 ml1 x 30 ml
DiazepamAmfetamin/kokain/klorokin og ved kramper og uro genereltVarierer mye (f.eks. 5-140 mg)-
DopaminSviktende sirkulasjon ved forgiftningVarierer mye-
EtanolMetanol og etylenglykol300 ml (første døgn)6 x 50 ml
FlumazenilBenzo-
diazepiner og derivater
0,2-5 mg2 x 5 x 5 ml
FysostigminAntikolinerge effekterCa. 2-8 mg5 x 5 ml
Fytomenadion (vit. K1)Warfarin og mus/rottegift som er antikoagulantia10-40 mg/døgn5 x 1 ml, 30 stk 10 mg (tabl.) og 1 x 5 ml (dråper)
GlukagonKalsium- og betablokkere20 mg/time4 x 10 sett
GlukoseInsulin
Kalsium- og betablokkere
1000 ml2 x 500 ml
Hydroksoko-
balamin
Cyanid5-10 g2 x 1 x 5 g
Insulin (hurtigvirkende)Kalsium- og betablokkereca. 200 E5 x 3 ml
IsoprenalinBetablokkereVarierer mye-
Kaliumjodid*Radioaktivt jod130 mg130 mg
Kalsium-
glukonat
FlussyreVarierer1 tube (25 g)
Kalsium-
glukonat
FlussyreVarierer20 x 10 ml el. 10 x 10 ml
LipidemulsjonLokalanestetika mm.100-500 ml1 x 500 ml
Medisinsk kullDekontaminering25-100 g12 x 120 ml el. 100 ml (fl.)
MetylenblåttMethemoglo-
binemi
350-490 mg2 x 5 x 10 ml
NaloksonOpioider0,4-4 mg10 x 1 ml
Natrium-hydrogen-
karbonat
Metabolsk acidose og trisykliske antidepressivaVarierer mye-
NatriumsulfatBarium (oppløselige forbindelser)30-50 g30-50 g
NoradrenalinSviktende sirkulasjon ved forgiftningVarierer-
Protamin-
sulfat
Heparin og lavmolekylært heparinVarierer (f.eks. inntil 50 mg)5 x 5 ml

*) Beredskap eks. for eget personale og pasienter ved akutte hendelser (finnes hjemmeberedskap og kommunal beredskap for allmennheten).

Anbefalt for store sykehus

Tabell 3: I tillegg anbefalt for store sykehus (tilstrekkelig tid og hensiktsmessig å frakte pasienten til et større sykehus, ev. tid til å frakte antidot til et mindre sykehus). Informasjonen er ment å være til hjelp for planlegging av et hensiktsmessig antidotlager. Giftinformasjonen presiserer at sykehusene selv bestemmer størrelsen på sitt lager og dermed hvor mange pasienter de kan behandle akutt.

VirkestoffBruksområdeEstimert mengde per pasient (70 kg)Estimert antall pakninger per pasient (70 kg)
CyproheptadinSerotonergt syndromMaks 32 mg/døgn1 x 30 stk.
DantrolenHypertermi (eks. malignt nevroleptika-syndrom)700 mg (i.v.)
280 mg/døgn (p.o.)
3 x 12 x 20 mg (inj.) og 1 x 100 stk. (kapsl.)
DeferoksaminJern6-8 g/døgn12-16 hgl.
DigitalisantistoffDigitalis-
glykosider
420 mg (kan gjentas etter 30 min)11 hgl. (21 hgl.)
Enzym-
reaktivator (obidoksim)
Organofosfater (nervegasser og plantevern-
midler
)
1,12 g/døgn5 x 1 ml
FentolaminSympatomimetika (vasokonstriksjon)30 mg1 x 5 x 1 ml
Folinat/levofolinatMetotreksat og metanol3,2 g32 x 10 ml
Folinat/levofolinatMetotreksat270 mg første døgn, totalt cirka 1000 mg70 tabl.
FomepizolMetanol og etylenglykol3,9 g8 x 5 x 20 ml
Huggorm-
antivenin (ovine Fab-fragmenter)
Huggorm200-400 mg2 x 4 ml hgl.
(ev. 2 x (2 x 4 ml) hgl)
IdarusizumabDabigatran5 g2 x 2,5 g/50 ml hgl.
LevokarnitinValproinsyreca. 12 g 3 x 5 x 5 ml amp.
Natriumtio-
sulfat
Cyanid12-18 g2 x 10 x 10 ml
OktreotidSulfonylurea antidiabetika150-200 μg/døgn5 x 1 ml
PyridoksinHydrazin, isoniazid, sandmorkel5-10 g5 x 1 x 20 ml hgl. og 100 tabl. 40 mg.
SilibininHvit fluesopp4-8 g6 x 4 hgl.

 

Anbefalt for ett sykehus i hver helseregion

Tabell 4: I tillegg anbefalt i minst ett sykehus i alle helseregioner (antidotene bør kunne transporteres til alle store sykehus ved behov). Informasjonen er ment å være til hjelp for planlegging av et hensiktsmessig antidotlager. Giftinformasjonen presiserer at sykehusene selv bestemmer størrelsen på sitt lager og dermed hvor mange pasienter de kan behandle akutt

VirkestoffBruksområdeEstimert mengde per pasient (70 kg)Estimert antall pakninger per pasient (70 kg)
Deksrazoksan*Ekstravasasjon av
antracykliner
--
DMPS (dimerkapto-propan-
sulfonat)
Kvikksølv, kobber, arsen mm.3,25 g13 x 5 ml
DMSA (dimerkapto-ravsyre)Bly, kvikksølv mm.10,5 g4 x 15 stk.
Jern(III) heksacyano-ferratTallium17,5 g2 x 30 stk.
Kalsium-EDTABly (ikke førstevalg)17,5 g2 x 10 x 10 ml
Karboksypeptidase*Metotreksat (intratekale overdoser)50 U/kg-
PenicillaminKobber (ikke førstevalg)9 g200 stk.

*) Lagerhold og behandlingsprosedyrer bør bestemmes av onkologisk fagkompetanse (ikke typisk akuttmedisinsk antidot).

Øvrige informasjon om antidoter

For veiledning om dosering, bruksområde og preparatoversikt, se Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten). For mer detaljert veiledning om antidotbehandling ved de ulike forgiftningene, se de enkelte av Giftinformasjonens behandlingsanbefalinger fra hovedsiden for Forgiftninger på Helsebiblioteket.

Flere av stoffene omtalt som antidoter vil også inngå i standard støttebehandling ved ulike kliniske tilstander. At disse stoffene er betegnet antidot, skyldes spesiell aktualitet ved enkelte forgiftninger.

Spesifikt botulinumantitoksin er tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet, ring sentralbord, tlf. 21 07 70 00, i kontortiden og Vitusapotek Jernbanen, tlf. 23 35 81 00, utenom kontortid. Angi at det gjelder øyeblikkelig hjelp grunnet botulisme. Folkehelseinstituttets informasjonsside: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/bestilling-av-vaksiner-immunglobuliner-og-seraantitoksin/.

Giftinformasjonen administrerer en åpen antidotdatabase over lagerhold av antidoter i norske sykehus: http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/antidotdatabasen.

For veiledning om indikasjon, administrasjon og kliniske problemstillinger ved bruk av antidoter ved akutte forgiftningstilfeller, kontakt Giftinformasjonen (døgnåpen tlf. 22 59 13 00).

Oversikt over endringer i anbefalinger for lagerhold: Se Historikk for endringer i antidottekster eller i anbefalinger for lagerhold av antidoter.

Historikk:
Første gang publisert 2007.
Sist vurdert og oppdatert 2022.