Innholdsfortegnelse

Oftalmologi - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi

Okulopastikk

Sist faglig oppdatert: 09.12.2018

Hovedansvarlig Kristin Eidal
Medansvarlig Reidar Lager, Bjørn Simensen
Vedtatt: November 2011, Revidert 2018

Medfødt entropion

med korneaaffeksjon: Bør opereres.
uten korneaaffeksjon.: Ingen operasjon, blir oftest bedre med økende alder.

Ervervet entropion

Lett grad: Everterende sutur, f.eks. Vicryl 5-0 kan forsøkes, men gir ofte kortvarig effekt.
Uttalt / residiv: Operasjon med forkortning av øyelokket ved horisontal slakk. Vurdere reparasjon av retraktor hvis vertikal slakk.

Medialt ektropion

Konjunktival/subkonjunktival eksisjon

Generelt ektropion

Bør opereres med horisontal oppstramming av øyelokk (f.eks. ”lateral strip”).

Arraktig ektropion

Bør opereres med Z-plastikk/hudtransplantasjon.

Medfødt ptose

Fare for amblyopi?
Ja: Snarlig operasjon. Amblyopifare størst omkring 1-2 års alder. Vurdere okklusjonsbehandling.
Nei: Vente med operasjon. Vurdere operasjon før skolealder, evt. som tenåring/voksen. Operasjonsmetode bestemmes individuelt etter levators funksjon og ptosens grad.

Ervervet ptose

Indikasjon for operasjon ved synsaffeksjon:
Vanligvis god levatorfunksjon, men dårlig aponeurose som trenger forkortning med reseksjon, alternativt sutur (plikasjon).

Godartet øyelokkstumor

Om det skal opereres og operasjonsmetode, vurderes individuelt. Ved mistanke om malignitet skal tumor fjernes, evt. tas det biopsi.

Ondartet øyelokkstumor

Basalcellekarsinom
Tilstrebe radikal behandling av tumor ved hjelp av operasjon. På øyelokk kan det fjernes bare hud hvis tumor er minst 4 mm fra cilie-rekken. Hvis tumor er nærmere enn det, bør en vurdere å fjerne tumor med tarsus og konjunktiva. (Hele øyelokkets tykkelse). 1/4 av øyelokket kan fjernes og sutureres direkte uten rekonstruksjon. PDT(photodynamic therapy) kan i visse tilfeller overveies i samråd med hudlege. Dersom ikke radikalt fjernet vurdere tilleggsbehandling med utvidet kirurgi/strålebehandling, kryoterapi kan også vurderes.

Andre ondartede tumorer: 
For å få tumor radikalt fjernet kreves ofte stor ekstirpasjon og bør utføres av dem som behersker det. I tillegg utredning mtp. metastaser og oppfølging/kontroll.

Malignt melanom av konjunktiva henvises til spesialavdeling for operasjon og eventuell tilleggsbehandling. Kryoterapi og lokal kjemoterapi kan være aktuelt. Noen ganger omfattende kirurgi med enukleasjon/eksenterasjon.

Lagoftalmus

Primærbehandling Salve/dråper evt. kontaktlinse.
Med korneasår: Vurdere tarsorrafi eventuelt botulinumtoxininjeksjon for å lage ptose.
Vedvarende: Får ofte paralytisk ektropion som bør opereres med lateral/medial kantoplastikk evt. med lateral kantal slynge og/eller reseksjon. Kan ha nytte av forlengelse av nedre øyelokk. Vurdere gull-lodd i øvre øyelokk. Vurdere henvisning til plastikk-kirurgisk avdeling mtp. operasjon ifm. facialisparese.
Lagoftalmus pga. øyelokksretraksjon: Se kapittel om endokrin eksoftalmus.

Trikiasis

Enkelte cilier: Elektroepilasjon
Mange cilier: Elektroepilasjon, evt. kirurgi evt. en kombinasjon av disse ved splitting av fremre og bakre lamell.
Distikiasis: Kirurgi og kryoterapi i kombinasjon

Problemer etter enukleasjon

 1. Slakk nedre øyelokk. Protesen faller ut?
  Bør opereres som ved paralytisk ektropion og evt. rekonstruksjon av nedre fornix
 2. Enoftalmus / dyp øvre øyelokksfold
  Bør vurdere orbitaimplantat /evt. fettransplantasjon

Blefarospasme

Okulær årsak? Behandle underliggende årsak.
Ikke okulær årsak: Vurdere botulinumtoksininjeksjon Hvis ikke effekt av botulinumtoxin, bør en overveie å henvise pasienten til operasjon.

Blefarofimose

Bør vurderes for operasjon på et tidlig tidspunkt og henvises før 1-års alder til Ullevål sykehus som har landsfunksjon. De henvises til craniofacialt team og får tilbud om gentesting og samtale med genetiker. Alle jenter med blefarofimose henvises til barneendokrinolog i 9-10 års alder.

Medfødt tåreveisstenose

 1. Massasje/press over tåresekken
 2. Hvis det ikke har åpnet seg når barnet er 2 år bør det utføres sondering i narkose.
 3. Ny stenose etter sondering: Overveie å legge inn silikondren som bør ligge ca. 1/2 år (3-6 mndr).
 4. Ny stenose etter dren: Overveie dakryocystorhinostomi

Ervervet tåreveisstenose

Duktusstenose

 1. Nivådiagnostikk før kirurgi gjøres v.hj.a. gjennomskyll med samtidig okklusjon av motsatt tårepunkt. Unngå sondering..
 2. Intubering med silikondren - la drenet ligge ca. 3-6 måneder.
 3. Dakryocystorhinostomi (DCR).

Kanalikkelstenose

 1. Intubering med silikondren hvis det er en kort stenose (< 3 mm). La ligge 6 måneder.
 2. Kanalikkelstenose kan opereres med conjunctivo-dacryo-cystorhinostomi med Jones tube eller tilsvarende.

Akutt dakryocystitt

Tidlig: Generelle og lokale antibiotika.
Uttalt: Insisjon eller sondering. Generelle og lokale antibiotika. I rolig fase DCR.

Kronisk dakryocystitt

DCR. Obs tumor, særlig hvis blod i tårer.

Kanalikkelskade

Opereres så snart som mulig. Trenger bare operere nedre kanalikkel. Intuberes og adapteres så nøyaktig som mulig.

Annen Tåreveisskade

Vurderes individuelt, som oftest større operasjon (ofte sammen med andre ansiktsskader).

Øyelokksskader

Må adapteres så nøyaktig som mulig

 1. Adapter margo først
 2. Resorberbar sutur i konjunktiva/tarsus. NB! Knuten inn i vevet
 3. Muskellaget syes for seg med resorberbar sutur.
 4. Hvis levatoraffeksjon, må denne readapteres til tarsus (krever gjerne spesiell erfaring).

Huden syes med ikke-resorberbar sutur Følg de naturlige linjer hvis mulig.

Pterygeum

Hovedansvarlig Ketil Eriksen
Vedatt: Nov 2013, Revidert 2018

Fibrovaskulært bindevev som vokser inn over cornea. Prosessen er oftest nasalt, sees ofte bilateralt.

Etiologi

Eksogene faktorer som ultraviolett lys har betydning. Videre kan annen eksposisjon som vind og støv ha betydning.

Behandling

Konservativ eller kirurgisk

Ingen kirurgisk metode er uten en viss mulighet for residiv, og man bør ikke operere på bakgrunn av kosmetisk begrunnelse alene.
I mindre uttalte tilfelle kan man gjerne se det an, uten kirurgisk behandling. Grad av innvekst, refraksjon og visus måles. Pterygeum måles i spaltelampen og fotograferes. Progresjon og økt astigmatisme taler for operasjon. Subjektive plager er argument for å operere. Mulighet for vekst inn i optisk sone gir sterk indikasjon for kirurgisk behandling.

 1. Konservativ behandling: 
  • Behandling som ved tørre øyne.
  • Beskytte øynene med solbriller som blokkerer UV-stråler A og B. Brillene skal helst også gi noe beskyttelse til sidene.
 2. Kirurgisk behandling:
  • Fibrovaskulært vev ekstirperes ned til sclera, og corneal del av pterygeum fjernes mest mulig stumpt.
  • Anbefalt standard behandling i dag er å dekke åpen sclera med et tynt conjunctivalt autotransplantat og reetablere limbus på denne måten. Transplantat festes med tokomponent fibrinlim, eventuelt sutur.
  • Postoperativt dekkes øyet med en salvebandasje. Øyet dryppes med steroider og antibiotika i nedtrappende dose.
  • Pasienten oppfordres til å bruke solbriller ute.