Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Trygde- og forsikringsmedisin

Finansiering av legemidler

Sist faglig oppdatert: 19.03.2023

Ragnhild Hoem

Helfos samfunnsoppdrag

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat, og skal ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og gi informasjon og veiledning om helsetjenester. Helfo jobber for å gjøre hverdagen enklere for helseaktører og privatpersoner gjennom tilgjengelige, likeverdige og effektive helsetjenester.

Helfo forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Finansieringsansvar for legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell

Ansvaret er tredelt:

  1. Folketrygden yter stønad til dekning av nødvendige utgifter til legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som er forskrevet av lege til bruk utenfor sykehus. Det ytes ikke stønad etter denne forskriften i den utstrekning det offentlige yter stønad etter annen lovgivning, jf. folketrygdloven § 5-1.
  2. Kommunene har ansvar for å dekke utgiftene til legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til pasienter som oppholder seg i institusjoner. Kommunenes ansvar for å dekke utgiftene gjelder også ved korttidsopphold i institusjonene. Les mer i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og i forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1.
  3. Når spesialisthelsetjenesten har behandlingsansvar for en legemiddelbehandling, er det de regionale helseforetakene (RHF-ene) som har finansieringsansvaret. Dette gjelder også for nødvendig administrasjonsutstyr. Legemidlene som RHF-ene har finansieringsansvaret for står i hovedsak oppført i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).

Blåreseptordningen - folketrygdloven § 5-14

Blåreseptordningen sørger for at staten dekker store deler av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell når det er behov for behandling av sykdom i en langvarig periode.

Hvilke legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell du som lege skrive direkte på blå resept, fremgår av §§ 2, 4, 5 og 6 punkt 3 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) Du kan kun forskrive legemidler direkte på blå resept når refusjonsberettiget bruk og vilkår i Legemiddelverkets refusjonssøk er oppfylt.

Hvis vilkårene for å skrive ut blå resept direkte ikke er oppfylt eller legemidlet ikke er oppført i refusjonssøket, kan du søke Helfo om pasienten din skal få individuell stønad på blå resept (§ 3). Fra 1. mai 2021 er Blåreseptsøknad via tjenesteportalen for helseaktører det eneste gyldige søknadsformatet for individuell stønad.

Stønad ved yrkesskade og yrkessykdom - folketrygdloven § 5-25

Privatpersoner med yrkesskade må ha et yrkesskadevedtak fra Nav for å få rett til dekning av utgifter som er utløst av yrkesskaden. Vedtaket beskriver skaden eller sykdommen. For å få full dekning til helsetjenester etter reglene om yrkesskade, er det et krav at behovet for helsetjenesten hovedsakelig eller i det vesentlige skyldes yrkesskaden. Les mer i rundskriv til folketrygdloven § 5-25 - Stønad ved yrkesskade.

Hvis du som lege vurderer at pasienten har behov for legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i behandlingen av yrkesskaden/yrkessykdommen, sender du enklest en søknad til Helfo via tjenesteportalen for helseaktører. De digitale søknadsløsningene er ikke tilpasset medisinsk forbruksmateriell. Du må derfor bruke papirskjema ved søknad om dette.

 

Ragnhild Hoem er seniorrådgiver i HELFO.

Første versjon (2021) av Linda Vedeld Solvang og Ragnhild Hoem.