Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Samisk-språk

Samisk i sykehjem

Artikkel om det samiske språkets stilling i et tospråklig sykehjem. Skrevet av Jeanne Boge i Journal of Multilingual and Multicultural Development.

Studien tyder på at hverdagsrehabilitering er ferskvare

Ny norsk studie om effekter av hverdagsrehabilitering

Denne omfattende forskningsstudien har undersøkt effekten av hverdagsrehabilitering for 707 personer i 47 norske kommuner. Det ble funnet større positive effekter blant dem som hadde hatt hverdagsrehabilitering ti uker og seks måneder etter oppstart, sammenlignet med dem som fikk ordinære kommunale tjenester. Ett år etter rehabiliteringen var forskjellene opphørt. Hverdagsrehabilitering synes dermed å være en «ferskvare» som må vedlikeholdes eller gjentas for å opprettholde effekt.

Vellykkede forebyggende hjemmebesøk i Finland.

Effekter av forebyggende hjemmebesøk

Det er gjort få studier av effektene av forebyggende hjemmebesøk i en nordisk sammenheng. Men det er nå publisert en randomisert kontrollert studie fra Finland som viste at besøkene hadde effekt for helserelatert livskvalitet ett år etter besøkene, mens effekten avtok i et to-års perspektiv.

Forebyggende helsefremmende hjemmebesøk.

Forebygging og risikokartlegging

Med bakgrunn i denne studien anbefaler forskere at spørsmål knyttet til selvopplevd helse brukes som screening-spørsmål i forebyggende hjemmebesøk for å identifisere helserisikoer.

Pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Ny forskning om pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, har sammen med sine kolleger Torunn Hamran og Bodil Hansen Blix, skrevet en artikkel der hun blant annet peker på politiske utfordringer knyttet til det å bli gammel i eget hjem, likeverdige tilbud og brukermedvirkning, samt pårørendes mulighet til reelle valg.

Utbytte av hjemmebesøkene

Utbytte av hjemmebesøkene

PhD-stipendiat Mette Tøien ved Universitetet i Sørøst-Norge har gjennomført en spørreundersøkelse blant mottakere av forebyggende hjemmebesøk. Et stort flertall ga uttrykk for at besøkene hadde vært viktige for dem.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket)