Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

PASOPP-RAPPORT NR 2018: 115
Pakkeforløp for psykisk helse og rus.
Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse
i befolkningen.

Vurdering av kvalitet på helsetjenestene innen psykisk helsevern og rusmiddelbehandling

Pakkeforløp innen psykisk helse og rus ble innført 1. januar. I forkant gjennomførte Hilde Hestad Iversen ved Folkehelseinstituttet en spørreundersøkelse om kvaliteten på hjelpetjenestene. Sentrale temaer var kvaliteten på helsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og rusmiddelbehandling, vurderinger av tilgjengelighet, fokus i behandlingen og informasjon.

Ann-Mari Lofthus disputerte i desember 2018.

Tilfredshet og opplevde paradokser blant norske ACT-brukere

I en fersk doktoravhandling har Ann-Mari Lofthus undersøkt brukeres erfaringer med den tverrfaglige, oppsøkende tjenesten ACT-team. Hun fant at brukerne var svært fornøyd med det behandlingstilbudet de mottok. Et element som ble ofte omtalt av ACT-brukerne, var ifølge Lofthus tilgangen til bil og hvilken betydning det har for sosial deltakelse, gode terapeutiske situasjoner og frihetsfølelse. Det å være i behandling var imidlertid også forbundet med paradokser. Brukerne uttrykte blant annet en opplevd motsetning mellom ønsket om å leve et normalt liv og i realiteten tilhøre en marginalisert gruppe. Et annet paradoks knytter seg til motsetningen mellom autonomi og individuell frihet og begrensninger og bruk av tvang i behandling.

Pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Ny forskning om pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, har sammen med sine kolleger Torunn Hamran og Bodil Hansen Blix, skrevet en artikkel der hun blant annet peker på politiske utfordringer knyttet til det å bli gammel i eget hjem, likeverdige tilbud og brukermedvirkning, samt pårørendes mulighet til reelle valg.

Brukermedvirkning for hjemmeboende med demens

Litteraturstudie om brukermedvirkning for hjemmeboende med demens

Ingebjørg Haugen, Siri Ytrehus og Tor Slettebø sine studier viser blant annet at pårørende og profesjonelle omsorgspersoner i noen tilfeller vektlegger autonomi og brukermedvirkning i ulik grad. I tillegg medfører demens stigmatisering, som kan hindre brukermedvirkning.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket)