Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et nasjonalt elektronisk bibliotek som samler, oppsummerer og tilgjengeliggjør forskning, utviklingsarbeid og andre kunnskapsbidrag om helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Biblioteket har fått sitt mandat av Helse- og omsorgsdepartementet og driftes av sentrene for omsorgsforskning.

Aktuelt

Leve hele livet

Kjerneområder Leve hele livet

Kjerneområder Leve hele livet er tittelen på denne oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse knyttet til kvalitetsreformen Leve hele livet.

avstandsoppfoelging_som_velferdsteknologi

Avstandsoppfølging som velferdsteknologi

Avstandsoppfølging har lenge vært en del av telemedisinske løsninger i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. I 2020 ble slike løsninger høyaktualisert på grunn av covid-19. Pandemien utløste et akutt behov og ledet til en digital «bråvåkning».

Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning

Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning

I denne rapporten undersøker forskerne ved Fafo arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv. Det er om lag ti år siden forrige gang det daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet fikk gjennomført en tilsvarende undersøkelse. I dette prosjektet har de derfor sett på utviklingen over tid. Er det eksempelvis noe som tyder på at lovbestemte ordninger som arbeidsmiljøutvalg, verneombudsordningen eller styrerepresentasjonsordningen har blitt mindre utbredt nå enn det de var ti år tilbake i tid? Og hvordan praktiseres og virker de ulike lov- og avtalebaserte ordningene i ulike virksomheter og sektorer? Dette er noen av spørsmålene som besvares.

Aud Obstfelder

Oppsummert kunnskap om utelatt helsehjelp

Bleier som skulle vært skiftet, mat som skulle vært servert, en beroligende samtale som ikke blir tatt. Utelatt helsehjelp i omsorgstjenestene øker.

Hanne-Maren-Tore-Marianne

Eldre flyttes lite

Eldre over åtti år flyttes lite mellom helse- og omsorgstjenestene innad i kommunen, selv om tjenestene har blitt mer spesialiserte. Det viser en kartlegging av 264 000 eldre. Halvparten som mottar kommunale omsorgstjenester har «lange, rolige» forløp, skriver Rostad, Sogstad, Larsen og Skinner i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Fysisk-aktivitet-i-psykisk-helsearbeid

Mer enn bare trening

Behovet for helsefremmende recoverystøttende tiltak i psykisk helsearbeid er stort. Det er ikke kapasitet til å hjelpe alle. Dermed følger et behov for verktøy som personer med psykiske helseutfordringer selv kan ta i bruk. Fysisk aktivitet er et slikt verktøy, sier førsteamanuensis Kjersti Karoline Danielsen.

(/omsorgsbiblioteket)