Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Medbestemmelse 2020

Høy tillit i Norge

Medbestemmelsesbarometeret 2020 viser hvordan tillitsrelasjonene mellom ansatte og ledelse, mellom kollegaer, og til fagforeningene er høy i norske virksomheter. Alle formene for tillit har best vilkår der det praktiseres medbestemmelse og medvirkning, både som formelle rettigheter for ansatte, og som styringsformer i virksomhetene. Både organiserte og uorganiserte uttrykker tillit til de ansattes representanter og fagforeningenes arbeid.

Handlingsrom for profesjonalisert velferd

Ny bok om tjenesteyternes handlingsrom

Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen og Wivi-Ann Tingvoll er redaktører for en ny antologi om handlingsrommet for tjenesteutøvelse av profesjonalisert velferd i kommunal helse- og omsorgstjeneste og kommunalt barnevern. Boken baserer seg på ti vitenskapelige artikler som blant annet omhandler utfordringer i tverrfaglig samarbeid, utøvelse av ledelse i kommunale sykehjem, utøvelse av kunnskapsbasert praksis i sykehjem, pasientsikkerhet i sykehjem og kulturell trygghet for den samiske pasienten i møter med helsevesenet.

Måltid på sykehjem

En styrt hverdagslig aktivitet – et felles møtepunkt

Trude Gjernes, professor ved Nord universitet og professor Emeritus Per Måseide har i denne artikkelen sett nærmere på den sosiale aktiviteten ved frokostmåltidet ved et norsk dagsenter for personer som lever med en demenssykdom. Det sentrale spørsmålet som stilles er hvordan bevisst innramming og tilføring av sosial struktur i en vanlig hverdagslig aktivitet kan påvirke, eventuelt fremme dagsenterbrukernes opprettholdelse av medvirkning og verdighet. Artikkelen diskuterer profesjonelle og etiske dilemmaer som kan oppstå når pleie- og omsorgspersonalet aktivt veileder og styrer aktiviteten rundt matbordet. Det konkluderes med at personer som lever med en demenssykdom på lik linje med alle andre har behov for en sosial arena hvor deltakerne aktivt involverer seg for å skape en sosial sammenheng som gir mening. For å oppnå dette er det viktig at pleie- og omsorgspersonalet gjør aktiviteten til et felles hverdagslig møtepunkt som oppleves positivt for den enkelte deltaker.

Det ordinære er verdt å fremheve i demensomsorgen.

Å opprettholde «det ordinære» i demensomsorgen

Trude Gjernes, professor ved Nord universitet, har sammen med professor Emeritus Per Måseide publisert denne artikkelen som er basert på en studie som omhandler demensomsorg i en omsorgsinstitusjon. Artikkelen ser på hvordan pleie- og omsorgspersonalets arbeidsmåter har hjulpet personer som er diagnostisert med en demenssykdom til å fortsette å gjøre hverdagslige aktiviteter. Det blir hevdet at «det ordinære» er verdt å fremheve i demensomsorgen fordi det representerer en uunnværlig sosial- og kulturell ramme for identitet og medbestemmelse.

Siri Andreassen Devik

Oppsummert kunnskap om forebygging av trykksår

Til tross for at sårbehandling gjerne ses som en av de mest tradisjonelle sykepleieoppgavene, finnes det relativt lite forskningskunnskap om forebygging av trykksår i norske kommuner. Dette overrasket Siri Andreassen Devik da hun startet arbeidet med å oppsummere kunnskap om trykksårforebygging i kommunale tjenester.

(/omsorgsbiblioteket)