Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Monika Jakobsen og Ragnhild Storstein

Brukermedvirkning for innvandrere

Ifølge lovverket skal pasienter og brukere involveres i avgjørelser om sin egen helse. Det gjelder også når pasienten snakker polsk, litauisk eller somali. Så hva gjør du, når kvinnen som ikke snakker norsk og som har liten tillit til helsevesenet, skal være med å bestemme hvilken behandling hun skal få? Monika Dybdahl Jakobsen og Ragnhild Storstein Spilker har skrevet en oppsummering av kunnskap om brukermevirkning for innvandrere.

En utvikling som må snus

En utvikling som må snus

Denne forskningsrapporten er skrevet at Heidi Gautun ved Velferdsforskningsinstituttet Nova og sammenfatter forskning og statistikk om sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. Det rettes også søkelys på konsekvenser av mangel på sykepleiere og strategier for å rekruttere, mobilisere og beholde slik kompetanse i kommunene.

Et nytt tjenestelandskap

Et nytt tjenestelandskap

Denne forskningsartikkelen viser at omsorgstjenestene, særlig i store kommuner, nå preges av mer spesialiserte tjenester til de ulike brukergruppene.

Dokumentasjon

Deltakende aksjonsforskning for bedre dokumentasjon

Dette prosjektet ble gjennomført ved en sykehjemsavdeling i en norsk storby. Personalet ved avdelingen deltok som medforskere og var delaktige gjennom hele prosjektperioden som varte i fem måneder. Dokumentasjon av individuelle ernæringstiltak økte gjennom perioden og flere beboere fikk individuell ernæringsplan. Samtidig ble det observert en reduksjon når det gjaldt dokumentasjon av vekt og ernæringsstatus. Prosjektet avslørte en rekke forbedringsbehov som gjaldt dokumentasjonen av ernæringspraksisen.

Fallrisiko

Sammenheng mellom legemidler og fallrisiko

Den nøyaktige mekanismen som gjør at polyfarmasi (bruk av mange legemidler) kan øke fallrisiko er ukjent. Denne kanadiske studien av hjemmeboende eldre, som ble fulgt over en periode på fem år, viste at polyfarmasi var signifikant assosiert med dårlig gangfunksjon, redusert gangfunksjon og fallhendelse. Forskerne mener at sammenhengen mellom medisiner og gangfunksjon øker forståelsen for forbindelsen mellom medisiner og fall.

Behovsmedisin

Hva påvirker utdeling av behovsmedisin?

En studie foretatt av stipendiat Marianne K. Nilsen ved Nord universitet viser at en rekke faktorer har innvirkning på helsepersonells vurderinger når de deler ut behovsmedisin til eldre i omsorgsboliger. Mange av faktorene er menneskelige med referanse til den individuelle pasienten, helsepersonellet og organisasjonen, og de har alle innvirkningen på pasientens helse og sikkerhet.

(/omsorgsbiblioteket)