Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Formålet med Omsorgsbiblioteket er å samle, oppsummere og tilgjengeliggjøre forskning, utviklingsarbeid og andre kunnskapsbidrag om helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Omsorgsbibliotekets målgrupper er blant annet faglige ansatte og ledere som arbeider i helse- og omsorgstjenestene, utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester, lokale og nasjonale myndigheter, forskere, studenter politikere og andre interesserte. Omsorgsbiblioteket har fått sitt mandat fra regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet. Omsorgsbiblioteket finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet og driftes av sentrene for omsorgsforskning.

Aktuelt

Samvalg

Tilpassing av samvalgsverktøy til innvandrergruppe

Samvalg handler om å ta informerte beslutninger om utredning, behandling eller oppfølging i samråd med helsepersonell. Hankiz Dolan har skrevet en doktorgradsavhandling som understreker at samvalgsverktøy kan brukes til å fremme samvalg for innvandrere. Avhandlingen gir også en beskrivelse av hvordan forskerne valgte samvalgsverktøy og tilpasset dette til en innvandrergruppe.

Kristian Ringsby Odberg

Legemiddelhåndtering i sykehjem – en kompleks og sårbar arbeidsprosess

Kristian Ringsby Odberg og kolleger har studert arbeidsprosessen med legemiddelhåndtering i sykehjem og fant en rekke barrierer i arbeidet for å sikre trygg legemiddelbruk. Barrierer ble funnet i alle fasene av arbeidet, men var særlig relatert til verktøy, teknologi og oppgavene i de første stegene av prosessen. Administrative feil som oppstod innledningsvis, kunne forplante seg og forårsake uheldige hendelser med legemidler. Forskerne mener det blant annet trengs større oppmerksomhet på tilrettelegging av arbeidsmiljøet for å redusere støy og avbrytelser tidlig i prosessen.

Knuste tabletter er fortsatt vanlig i sykehjem

Knusing og deling av tabletter i sykehjem

En studie foretatt av Hege Solberg og kolleger viser at modifisering, eller knusing og deling, av tabletter fortsatt er en vanlig praksis i sykehjem. Svelgeproblemer hos pasienter oppgis som den vanligste årsaken til at sykepleiere modifiserer og dette skjer oftest ved at tabletter knuses. Studien fant sammenhenger mellom modifisering av legemidler, kognitiv funksjon hos pasienter og administrasjonsmåte (dosett, multidose eller en kombinasjon av disse).

Digital versus papirbasert trening

Digitalt treningsprogram i fallforebygging blant eldre

Denne studien beskriver erfaringer med et digitalt versus et papirbasert treningsprogram for å forebygge fall hos hjemmeboende eldre. Studien ble gjennomført i Sverige og rekrutterte 67 deltakere over 70 år. Deltakerne bestemte selv om de ville benytte seg av den digitale eller den papirbaserte versjonen. På oppfølgingstidspunktet var begge gruppene fornøyde med programmet, men de som benyttet den digitale utgaven trente mer (i antall minutter) og var mer tilbøyelig til å fortsette med jevnlig trening sammenlignet med de som hadde brukt papirutgaven.

Effekt av kosttilskudd til personer med demens

Effekt av kosttilskudd til personer med demens

Norske forskere har nylig publisert en oversiktsartikkel om effekten av kosttilskudd til personer med demens. Oversiktsartikkelen inkluderte ti kliniske studier som viste at kosttilskudd forbedret personenes daglige inntak av energi og proteiner, vekt, muskelmasse og biomarkører i blodet. Ingen effekter ble observert når det gjaldt kognitiv eller fysisk funksjon.

God ernæringsomsorg i sykepleierstudenters praksis i hjemmesykepleien

God ernæringsomsorg i sykepleierstudenters praksis i hjemmesykepleien

En studie gjennomført av forskere ved universitetet i Stavanger viser at sykepleierstudenter i praksis kan være en verdifull ressurs for ernæringsarbeidet til aleneboende eldre som mottar hjemmesykepleie. I dette prosjektet delte 23 studenter 1-2 ukentlige måltid med 23 pasienter i løpet av praksisperioden på to måneder. Kvalitative intervju i etterkant viste positive opplevelser og gevinster for både studentene og pasientene. Det å dele måltid innvirket positivt på pasientenes appetitt og måltidsopplevelse, og studentene erfarte økt læring både når det gjaldt ernærings- og personorientertomsorg.

(/omsorgsbiblioteket)