Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Evaluering av FACT-team i Norge

Evaluering av FACT-team i Norge

FACT er en samhandlingsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser og store og sammensatte problemer. På oppdrag fra Helsedirektoratet har et forskerteam ledet av Anne Landheim og Sigrun Odden evaluert de sju første FACT-teamene i Norge. De fant at brukertilfredsheten blant brukerne og deres pårørende er svært høyt. Av de 89 brukerne som ble intervjuet, svarte 90 prosent at de alt i alt var svært fornøyd eller stort sett fornøyd med tjenestene de hadde fått fra FACT-teamet. Pårørende beskriver overgangen til FACT-team «som natt og dag i forhold til slik oppfølgingen erfartes tidligere». Forskerne fant også at innleggelser på tvang hadde gått ned med 42 prosent etter inntak i FACT, sammenlignet med toårsperioden før inntak.

ROP-lidelser under koronapandemien

ROP-lidelser under koronapandemien

Hvordan har personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) opplevd livet under koronapandemien? I en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for ROP-lidelser har Marja Leonhardt og Morten Brodahl intervjuet 22 personer i alderen 23 til 65 år om dette. De fant at informantene hadde fått flere utfordringer siden COVID-19 kom til Norge. Pandemien forverrer allerede eksisterende problemer, konkluderer forfatterne: «Personer med ROP-lidelser er avhengig av sikker tilgang til helse- og sosialtjenester. Det er derfor viktig å holde lavterskeltilbud kontinuerlig i gang samt tilby alternativer til digitale konsultasjoner siden den digitale kompetansen i denne gruppen har sine begrensninger».

Webinar om mat og måltid

Webinar om mat og måltid

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland arrangerer webinar om ernæring, matkvalitet og matens betydning – både for dem som bor hjemme og dem som bor på institusjon.

Siv Magnussen

Kommunal medvirkning

Det snakkes mye om samarbeid og samskaping mellom akademia og praksis. Forskningsprogrammer og regionale forskningsfond krever kommunal deltakelse i forskningsprosjekter og at kommunene skal ha ansvar for søknader om forskningsfinansiering. Men hva vet vi egentlig om denne typen samarbeid? Hvordan fungerer det i praksis?

leveHeleLivet1

Leve hele livet

Senter for omsorgsforskning har laget en videoressurs for dere som arbeider med implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. De åtte videoene peker på hvordan prosessveiledning kan være en støtte i endrings- og utviklingsprosesser. Hver video avsluttes med en refleksjonsoppgave og to av videoene har øvingsoppgaver.

Nysatsingen Pilot Helse

Nysatsningen Pilot Helse

Pilot Helse gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et koordinert, behovsdrevet innovasjonsløp. Forskningsrådet vil gi støtte til samarbeid som vil utvikle løsninger som er innovative og bidrar til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene.

(/omsorgsbiblioteket)