Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Standardisering av dokumentasjon

Utvikling av en standard for dokumentasjon av ernæringstilstand hos pasienter i primærhelsetjenesten

En dansk studie viser til utviklingen av en standardisering for å sikre god dokumentasjon av pasienters ernæringstilstand. De fant at følgende områder er de viktigste å dokumentere: 1) fysiologiske mål, 2) evne til å spise, 3) matinntak, 4) Stressfaktorer og 5) Faktorer som indirekte påvirker inntak og behov. De konkluderer med at en standardisering vil øke kvaliteten på dokumentasjonen, øke kontinuiteten i omsorgen og gi helsegevinster.

App i ernæringsarbeid

Helsepersonells erfaringer med bruk av app i ernæringsarbeid i hjemmesykepleien

Denne artikkelen beskriver hjemmesykepleiens erfaringer med å bistå eldre med bruk av en app på nettbrett for å sikre god ernæring. Personalet opplevde at appen bidro til brukermedvirkning og at de eldre tok en mer aktiv rolle i egen ernæring. Registreringen av inntaket av mat og drikke gav også personalet økt innsikt i brukerens situasjon og avslørte problemer de ikke hadde vært oppmerksomme på.

Når mor ikke vil spise

Når mor ikke vil spise – Etiske dilemmaer i møte med underernærte mennesker med demens i sykehjem

Gjennom fokusgruppeintervju med sykepleiere i sykehjem fant denne norske studien at sykepleierne ofte opplevde etiske dilemma i møtet med pasienter med demens som ikke ville spise. De etiske dilemmaene handlet om: «Dårlig samvittighet eller overgrep mot pasienten», «Hensyn til pasient eller pårørende», «Faglig skjønn eller nasjonale retningslinjer», «Ro og tid i måltidet eller vekttap for pasienten», og «Refleksjon i fellesskap eller faglig usikkerhet».

Ernæring og kreftpasienter

God ernæring er viktig for eldre kreftpasienter

Godt kosthold kan bidra til at kreftpasienter tåler behandlingen bedre, får økt livskvalitet og lever lenger. Eldre med kreftsykdom har en særlig risiko for dårlig ernæringsstatus, både som en følge av den normale aldringen og sykdommens konsekvenser. I denne fagartikkelen poengteres viktigheten av tidlig identifisering og målrettet behandling i både sykehus og kommune.

(/omsorgsbiblioteket)