Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Dokumentasjon

Deltakende aksjonsforskning for bedre dokumentasjon

Dette prosjektet ble gjennomført ved en sykehjemsavdeling i en norsk storby. Personalet ved avdelingen deltok som medforskere og var delaktige gjennom hele prosjektperioden som varte i fem måneder. Dokumentasjon av individuelle ernæringstiltak økte gjennom perioden og flere beboere fikk individuell ernæringsplan. Samtidig ble det observert en reduksjon når det gjaldt dokumentasjon av vekt og ernæringsstatus. Prosjektet avslørte en rekke forbedringsbehov som gjaldt dokumentasjonen av ernæringspraksisen.

Fallrisiko

Sammenheng mellom legemidler og fallrisiko

Den nøyaktige mekanismen som gjør at polyfarmasi (bruk av mange legemidler) kan øke fallrisiko er ukjent. Denne kanadiske studien av hjemmeboende eldre, som ble fulgt over en periode på fem år, viste at polyfarmasi var signifikant assosiert med dårlig gangfunksjon, redusert gangfunksjon og fallhendelse. Forskerne mener at sammenhengen mellom medisiner og gangfunksjon øker forståelsen for forbindelsen mellom medisiner og fall.

Behovsmedisin

Hva påvirker utdeling av behovsmedisin?

En studie foretatt av stipendiat Marianne K. Nilsen ved Nord universitet viser at en rekke faktorer har innvirkning på helsepersonells vurderinger når de deler ut behovsmedisin til eldre i omsorgsboliger. Mange av faktorene er menneskelige med referanse til den individuelle pasienten, helsepersonellet og organisasjonen, og de har alle innvirkningen på pasientens helse og sikkerhet.

Samhandling

Helsepersonells perspektiv på samhandling og ernæringsomsorg

I denne norske studien ble 23 helsepersonell fra både sykehus og hjemmetjenester intervjuet. Funnene viste at selv om helsepersonell er klar over at god ernæringsomsorg forutsetter aktiv involvering av eldre pasienter og deres pårørende, møter de mange hindringer. Hindringene var av både individuell og strukturell art og omfattet motstand fra pasienter og pårørende, konflikter mellom ønsker og ernæringsprosedyrer, ønske om å redusere pårørendes belastning, og manglende tid og strukturer for å tilrettelegge for god brukermedvirkning.

Fysisk trening

Fysisk trening har forebyggende effekt

Fysisk trening har langvarig fallforebyggende effekt hos eldre. Dette viser en oversiktsartikkel som har oppsummert randomiserte kontrollerte studier av fallforebyggende effekt av fysiske treningsprogram for hjemmeboende eldre. Den fallforebyggende effekten varte i opptil 2 år. Artikkelen har inkludert 24 studier fra ulike land.

Multidosebrukere

Mange legemidler i uheldige kombinasjoner

Multidosebrukere tar mange legemidler og ofte i uheldige kombinasjoner. PhD stipendiat Anette Vik Jøsendal har gjennomgått legemiddellistene til nesten halvparten av alle multidosebrukerne i Norge. Funnene viser at en av tre bruker 10 legemidler eller fler og at 27 % har forskrivninger som regnes som potensielt uheldige. Nesten 60 % tar kombinasjoner av medisiner som enten forsterker eller utlikner effekten av andre medisiner eller gir bivirkninger. Det trengs mer kunnskap om hvorvidt høyt forbruk av legemidler er et resultat av multidosesystemet i seg selv eller om det handler om karakteristika ved pasienter som bruker multidose.

(/omsorgsbiblioteket)