Aktuelt fra Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 1 - 20 av totalt 374
 • Gro Lorentzen

  700 har tatt utdanning i aktiv omsorg

   - Teaterbesøk, bollebaking og skogsturer. Flere hundretusen mennesker som mottar helse- og omsorgstjenester kan hver dag ha behov for aktiv omsorg. 700 ansatte har nå tatt utdanning i dette omsorgstilbudet.

 • ACT-ansattes erfaringer med bruk av tvang

  ACT-ansattes erfaringer med bruk av tvang

   - Hanne Kilen Stuen, Anne Landheim, Jorun Rugkåsa og Rolf Wynn undersøker i denne artikkelen hvilke erfaringer ansatte i ACT-team har med tvang uten døgnopphold. Studien er basert på intervjuer med åtte vedtaksansvarlige og fokusgruppeintervjuer med tjue behandlere.

 • Aktivitet og fellesskap

  Aktivitet og fellesskap

   - Nordlandsforskning har skrevet denne rapporten om aktivitet og fellesskap for eldre. Den viser til erfaringer med sosial omsorg og knyttes til et av satsingsområdene i kvalitetsreformen Leve hele livet.

 • Øystein-Hernæs

  Alle får ut fra behov – men noen får litt ekstra. Gjett hvem!

   - Er det de rikeste blant oss som stiller først i køen når behovene for pleie- og omsorgstjenester melder seg? Nei, konkluderer Øystein Hernæs og medforfattere i en ny artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning.

 • Alt vi vet om trening og depresjon

  Alt vi vet om trening og depresjon

   - En metaanalyse fra Schuch og Stubbs i 2019 fulgte 267 000 mennesker og konkluderer med at «Trening bidrar til å forhindre depresjon» selv om effekten ikke er den samme for alle.

 • Anette Musdalslien

  Anbefaler kommunen å få en forskervenn

   - Flere eldre, trangere økonomi. Mange kommuner er opptatt av omstilling for å møte disse utfordringene. – Blant annet må samarbeidet med forskere styrkes.

 • Ansatte gis lite handlingsrom

  Ansatte gis lite handlingsrom

   - Denne artikkelen viser at begrensede ressurser gir ansatte lite handlingsrom og pasientene få muligheter for å velge tjenestetilbud. Hjemmetjenestens fokus på aktivitet og selvhjulpenhet utfordrer brukermedvirkningen.

 • Arbeidsgivers plikt

  Arbeidsgivers plikt

   - Det er arbeidsgiverens plikt å gi den enkelte arbeidstaker mulighet til å medvirke i prosesser og beslutninger som gjelder egen arbeidsplass, skriver Arbeidstilsynet på sine hjemmesider.

 • Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

  Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

   - Denne boken, som er gratis og åpent tilgjengelig, forteller hvilke trender som viser seg innen arbeidsinkludering, hvordan samarbeid og samhandling arter seg og hva vi vet om læring, kompetanseutvikling og digitalisering i NAV. Senter for omsorgsforskning er representert blant forfatterne.

 • Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning

  Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning

   - I denne rapporten undersøker forskerne ved Fafo arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv. Det er om lag ti år siden forrige gang det daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet fikk gjennomført en tilsvarende undersøkelse. I dette prosjektet har de derfor sett på utviklingen over tid. Er det eksempelvis noe som tyder på at lovbestemte ordninger som arbeidsmiljøutvalg, verneombudsordningen eller styrerepresentasjonsordningen har blitt mindre utbredt nå enn det de var ti år tilbake i tid? Og hvordan praktiseres og virker de ulike lov- og avtalebaserte ordningene i ulike virksomheter og sektorer? Dette er noen av spørsmålene som besvares.

 • Arbeidstakers rett

  Arbeidstakers rett

   - En kunnskapsoppsummering om arbeidstakers rett til medbestemmelse og medvirkning. Rapporten oppsummerer utviklingen, hvilke rettigheter ansatte har, effektene av medvirkning og framtidige utfordringer.

 • Avbrytelser i legemiddelhåndteringen

  Avbrytelser i legemiddelhåndteringen i sykehjem

   - Norsk studie om avbrytelser og forstyrrelser i sykepleieres legemiddelhåndtering i sykehjem. Funnene viser kompleksiteten i legemiddelhåndteringen, og at normalisering av avbrytelser kan virke både positivt og negativt på pasientsikkerheten.

 • avstandsoppfoelging_som_velferdsteknologi

  Avstandsoppfølging som velferdsteknologi

   - Avstandsoppfølging har lenge vært en del av telemedisinske løsninger i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. I 2020 ble slike løsninger høyaktualisert på grunn av covid-19. Pandemien utløste et akutt behov og ledet til en digital «bråvåkning».

 • Foto Kristin Skrede og Brita C Aaslie Fjell

  Bedre og billigere

   - 34 % av kommunene har innført hverdagsrehabilitering. Nå bør kanskje resten komme etter?

 • Anders S. Danielsen

  Bedre smitteovervåkning må på plass

   - To av tre meldte utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner skjedde i sykehjem. Ansatte og beboere her har ikke samme mulighet til smittevern som på sykehus. Beredskapsplaner med kort vei mellom sykehjem og nasjonale smittevernressurser er viktig. I tillegg trengs bedre system for infeksjonsovervåkning i sanntid, der data kan kobles til den enkelte beboer, skriver Anders S. Danielsen og medforfattere i Tidsskrift for omsorgsforskning.

 • Anne Hege Aamodt

  Ber leger være obs

   - Anne Hege Aamodt peker overfor Dagens Medisin på at pasienter med Covid-19 bør undersøkes også med tanke på nevrologiske manifestasjoner, i tillegg luftveissymptomer og feber, når de undersøkes.

 • Betydningen av brukerinvolvering

  Betydningen av brukerinvolvering

   - Lill Sverresdatter Larsen, Bodil Hansen Blix og Torunn Hamran har intervjuet pårørende til sykehjemsbeboere med demenssykdom. De som ble intervjuet vektla tydelig hvor viktig det er at ansatte og beslutningstakere i kommunale omsorgstjenester anerkjenner betydningen av brukerinvolvering og er interessert i de pårørendes egne behov. Dette gjaldt særlig for pårørende som var i en vanskelig beslutningsfase med tanke på å søke og ta imot sykehjemsplass for deres nære familiemedlem.

 • Jorn-Isaksen

  Bidrar til trygghetsstandard i sykehjem

   - Er det laget en ernæringsplan for hver pasient, er alle pasientene veid siste måned og er funksjonsnivået deres sjekket jevnlig? Nå skal avvik ved sykehjem og i kommuner kartlegges.

 • Ragnhild Riis

  Bris ga medvind i rehabiliteringen

   - Brukere som tar ansvar for seg selv og ansatte som er tilstede for brukerne. Slikt har gitt rehabiliteringssuksess i Bamble.

 • kjersti_sireva_g

  Brobyggerne

   - Pasienten har krav på å bli møtt med kompetente og informerte ansatte. På Østlandet skjer det gjennom å bygge bro.

(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt)