Manglende fokus på ernæring og dokumentasjon i norsk primærhelsetjeneste

Logo Omsorgsbiblioteket

Artikkelen viser at manglende samhandling mellom fagpersoner forhindrer optimal ernæringsoppfølging blant eldre i sykehjem og hjemmetjenester. Helsepersonell etterlyser en tydelig organisering og prioritering av den daglige ernæringsomsorgen og dokumentasjon av denne. Samhandlingen mellom fagpersonene er også utfordrende på grunn upresis kommunikasjon og begrepsbruk i pasientenes journaler.

Ernæring og dokumentasjon
Ernæring og dokumentasjonColourbox
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/manglende-fokus-pa-ernaering-og-dokumentasjon-i-norsk-primaerhelsetjeneste)