Aktuelt fra Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 101 - 120 av totalt 361
 • Leve hele livet

  Helse og velferd – Leve hele livet

   - KS-Konsulent utfører rådgivning innenfor både drift og utvikling av helse- og velferdstjenestene.

 • Bodil-Hansen-Blix

  Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning

   - Lokal forankring og individuell tilrettelegging er nødvendig og viktig. Den samiske befolkningen er like sammensatt som befolkningen for øvrig, så det kan være vanskelig å gi generelle råd om hvordan man kan tilrettelegge helse- og omsorgstjenester for den samiske befolkningen på gruppenivå.

 • Samisk befolkning

  Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning

   - Samenes rettigheter som urbefolkning i møte med helse- og omsorgstjenestene reguleres av internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk. Senter for omsorgsforskning har her utarbeidet en oppsummering av kunnskap om helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge.

 • Helsedirektoratets veileder for oppfølging

  Helsedirektoratets veileder for oppfølging

   - Helsedirektoratet har laget en veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov for helse- og omsorsgtjenester.

 • App i ernæringsarbeid

  Helsepersonells erfaringer med bruk av app i ernæringsarbeid i hjemmesykepleien

   - Denne artikkelen beskriver hjemmesykepleiens erfaringer med å bistå eldre med bruk av en app på nettbrett for å sikre god ernæring. Personalet opplevde at appen bidro til brukermedvirkning og at de eldre tok en mer aktiv rolle i egen ernæring. Registreringen av inntaket av mat og drikke gav også personalet økt innsikt i brukerens situasjon og avslørte problemer de ikke hadde vært oppmerksomme på.

 • Reinnleggelser

  Helsepersonells erfaringer med reinnleggelser fra primærhelsetjenesten

   - Tidligere forskning viser at de som opplever reinnleggelser, ofte er eldre pasienter med kroniske sykdommer og samtidige lidelser). I sin doktorgradsavhandling har Malin Knutsen Glette undersøkt helsepersonells erfaringer med reinnleggelser fra primærhelsetjenesten. Hun fant at de fleste faktorene som helsepersonellet mente hadde innvirkning på forekomsten av reinnleggelser, var tilknyttet organisatoriske forhold. Eksempler på slike organisatoriske forhold var bemanning, kompetanse og dårlig samhandling. - Det kan indikere at helsetjenesten som organisasjon i for liten grad har evnet å tilpasse seg de endringene som helsetjenesten og pasientgruppen har gjennomgått det siste tiåret, skriver Glette og kolleger i en nylig publisert artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning, der de presenterer og diskuterer sentrale funn i dette doktorgradsarbeidet.

 • Samhandling

  Helsepersonells perspektiv på samhandling og ernæringsomsorg

   - I denne norske studien ble 23 helsepersonell fra både sykehus og hjemmetjenester intervjuet. Funnene viste at selv om helsepersonell er klar over at god ernæringsomsorg forutsetter aktiv involvering av eldre pasienter og deres pårørende, møter de mange hindringer. Hindringene var av både individuell og strukturell art og omfattet motstand fra pasienter og pårørende, konflikter mellom ønsker og ernæringsprosedyrer, ønske om å redusere pårørendes belastning, og manglende tid og strukturer for å tilrettelegge for god brukermedvirkning.

 • Helsestasjon for eldre

  Helsestasjon for eldre

   - Helsestasjon for eldre kan være et supplement til forebyggende hjemmebesøk. Denne rapporten presenterer resultater og erfaringer fra pilotprosjektet Helsestasjon for eldre i bydel Grünerløkka i Oslo. Rapporten presenterer også en modell for Helsestasjon for eldre som kan benyttes av andre bydeler og kommuner som ønsker å opprette tilsvarende tilbud.

 • Helsetilsynet

  Helsetilsynet er urolig for tilbudet til personer med ROP-lidelser

   - På oppdrag fra Helsetilsynet gjennomførte fylkesmennene i 2017 og 2018 tilsyn med tjenestetilbudet til personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Det ble gjort tilsyn med både helse- og omsorgstjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten. «I dei 88 tilsynsrapportane vi har gått gjennom, har fylkesmannen konkludert med lovbrot i sju av ti kommunar», skriver Helsetilsynet. Mangelfull samordning av tjenestene ble konstatert som grunnlag for lovbrudd hos én av tre kommuner. «Funna gir grunn til å uroe seg for om brukarar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding får dekt behova sine for tenester», heter det i tilsynsrapporten om det kommunale tjenestetilbudet.

 • Malin Knutsen Glette, Tone Kringeland, Olav Røise og Siri Wiig

  Helsevesenet omstiller seg for tregt

   - Helsetjenesten henger ikke med når pasientene og deres diagnoser er i endring. Norge må styrke sin organisatoriske tilpasningsdyktighet, skriver Malin Knutsen Glette, Tone Kringeland, Olav Røise og Siri Wiig.

 • Randi Stokke, Astrid Gramstad og Tone Elin Mekki

  Hjelpemidler gir mulighet for frihet

   - Tekniske hjelpemidler gir frihet og trygghet, og forbindes nødvendigvis ikke med noe negativt og det å bli gammel.

 • Hjemlevering virker positivt

  Hjemlevering virker positivt

   - I en pilotstudie i England testet man effekten av at eldre fikk levert mat på døra tre ganger om dagen i tre uker. Studien viser lovende resultater med hensyn til at de eldre både fikk forbedret ernæringsmessig status og rapporterte at de følte seg mindre deprimert. Forfatterne diskuterer også hvordan matleveringen kan forbedres ytterligere.

 • Kristin-Mjelde-Helleberg-Web

  Hjemmebesøk ryddet opp i uenigheter

   - Foreldre syntes ikke ansatte fulgte opp beskjeder om barnet, mens ansatte tenkte at foreldre var mest opptatt av egne behov. Men det var til de ansatte kom på hjemmebesøk.

 • Fallforebygging

  Hjemmetrening som fallforebygging

   - Svenske forskere har undersøkte om assistert trening i hjemmet bidrar til å forebygge fall hos eldre med kjent fallrisiko. Treningen i denne studien pågikk i 5 måneder og deltakerne ble fulgt opp med ulike tester i 12 måneder. Resultatene ble sammenlignet med en kontrollgruppe. Tiltaket gav ingen reduksjon i sannsynlighet for dager med fall, men signifikante effekter ble funnet for balanse, smerter og forbruk av helsetjenester.

 • Hjernehelse er folkehelse

  Hjernehelse er folkehelse

   - Mye skjer på folkehelsesiden for tiden. Ny folkehelsemelding, ny eldre- og folkehelseminister, nye koster. Jeg leser Folkehelsemeldingen med optimistisk blikk, men ender opp litt skuffet, sier Anette Storsteins i Dagens Medisin.

 • Hjernen

  Hjernen er tema for Forskningsdagene

   - De siste årene har vi fått mye ny kunnskap om hjernen. Likevel er hjernen fortsatt det organet vi vet minst om. I 2020 settes hjernen på dagsorden under Forskningsdagene.

 • Hjernestammen kan ha betydning for psykiatriske sykdommer

  Hjernestammen kan ha betydning for psykiatriske sykdommer

   - – Funnet styrker antakelsen vår om at hjernestammen er viktigere for psykiatriske sykdommer enn tidligere antatt, sier Torbjørn Elvsåshagen ved NORMENT.

 • Hilde G. Corneliussen og Kari Dyb

  Holdningene må utfordres

   - Noen «sannhetsregimer» skaper skepsis og negative holdninger til teknologi. Disse må utfordres hvis velferdsteknologi skal bli en naturlig del av helse- og omsorgstjenestene, skriver Hilde G. Corneliussen og Kari Dyb i Tidsskrift for omsorgsforskning.

 • Dersom vi ikke er flinke nok til å trene hjernen vår og ha en god hjernehelse, er risikoen større for å utvikle en hjernesykdom i fremtiden.

  Husk å trene hjernen din!

   - En av tre vil utvikle en hjernesykdom i fremtiden, men få vet hvordan de best kan ta vare på hjernen sin. Her gir forskerne deg oppskriften på en sunn hjerne.

 • Eldre dame som spiser

  Hva er viktig for matlysten?

   - Denne svenske studien ble gjennomført blant hjemmeboende eldre som fikk måltid servert fra en matombringingstjeneste. Mange forhold må hensyntas når man skal fremme matlyst hos eldre. Dette krever at tjenesten er personorientert.

(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=100)