Aktuelt fra Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 121 - 140 av totalt 361
 • Behovsmedisin

  Hva påvirker utdeling av behovsmedisin?

   - En studie foretatt av stipendiat Marianne K. Nilsen ved Nord universitet viser at en rekke faktorer har innvirkning på helsepersonells vurderinger når de deler ut behovsmedisin til eldre i omsorgsboliger. Mange av faktorene er menneskelige med referanse til den individuelle pasienten, helsepersonellet og organisasjonen, og de har alle innvirkningen på pasientens helse og sikkerhet.

 • Hva vet vi om kvaliteten på anbefalingene?

  Hva vet vi om kvaliteten på anbefalingene?

   - Det en lener seg på innen palliasjonsfeltet er i stor grad helsepersonells synspunkter. Svært få studier viser til hvordan pasienter og pårørende bedømmer tjenestetilbudet og hva som er viktig for dem. Denne studien er et viktig unntak.

 • Lyspære

  Hverdagsmestring og innovasjon

   - Kommunene Gran og Lunner har arbeidet mye med hverdagsmestringstenkning i helse- og omsorgstjenestene. OsloMet gjennomførte en casestudie om implementering av slik tenkning og praksis.

 • Hverdagsrehabilitering 10 år etter

  Hverdagsrehabilitering 10 år etter

   - Hanne Tuntland og Nils Erik Ness gjør opp status i en kommentar i Tidsskrift for omsorgsforskning. Forfatterne finner stor variasjon i hvordan kommunene har implementert hverdagsrehabilitering. De spør om kravet om tverrfaglighet innfris og mener behovet for en nasjonal retningslinje er stort.

 • Arvid Birkeland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Hanne Tuntland, Oddvar Førland, Eline Aas, Bjarte Fo

  Hverdagsrehabilitering gjør eldre friskere

   - Hverdagsrehabilitering gjør hjemmeboende eldre med funksjonsfall bedre sammenlignet med tradisjonelle måter å forsøke å bedre funksjonsevnen i denne gruppen. Dessuten koster det ikke noe mer for kommunene.

 • Hvilke metoder brukes for å finne effekter av velferdsteknologi på individnivå

  Hvilke metoder brukes for å finne effekter av velferdsteknologi på individnivå?

   - I denne systematiske litteraturgjennomgangen tar forfatterne for seg studier som har undersøkt hvordan velferdsteknologi virker på selvstendighet, trygghet, aktivitet og deltakelse hos eldre hjemmeboende. Hensikten var å se på hvilke metoder og instrumenter som brukes for å måle effekter på disse dimensjonene.

 • Demens og brukermedvirkning

  Hvilket forhold har personer med demens til brukermedvirkning?

   - Ingebjørg Haugen, Siri Ytrehus og Tor Slettebø undersøker her hvilke holdninger og erfaringer hjemmeboende personer med demens har til brukermedvirkning.

 • Åse Michaelsen og Tellef Inge Mørland

  Hvor bør hun begynne?

   - Oppgavene står i kø for eldreminister Åse Michaelsen. – Hvor skal jeg begynne? sa hun etter å ha hørt innlegg fra forskere fra Sentre for omsorgsforskning under Arendalsuka.

 • Hvor mye flytter eldre personer mellom ulike tjenestetilbud?

  Hvor mye flytter eldre personer mellom ulike tjenestetilbud?

   - Hvor mye flytter eldre personer på 80 år eller mer mellom ulike tilbud i kommunen? Dette spørsmålet belyses i en ny artikkel fra Hanne Marie Rostad, Marianne Sundlisæter Skinner, Tore Wentzel Larsen & Maren Kristine Raknes Sogstad. Studien er basert på et omfattende datamateriale. Data ble hentet fra IPLOS-registeret, som omfatter alle personer i Norge som var 80 år og eldre, og som mottok helse- og omsorgstjenester fra kommunen i perioden 2011 til 2016. Dette utgjorde i alt 263 893 personer. Forfatterne fant at eldre over 80 år i hovedsak flytter relativt lite mellom ulike tjenestetilbud innad i kommunen. De fant også at eldre i svært ulike forløp – fra lange, gradvise til korte, intensive forløp og forløp med rullerende korttidsopphold på institusjon.

 • Hvordan-påvirker-hverdagsrehabilitering-sykepleierrollen-

  Hvordan påvirker hverdagsrehabilitering sykepleierrollen?

   - Linda Marie Johnsen har i en masteroppgave undersøkt hvordan et utvalg sykepleiere i hjemmetjenesten mener at hverdagsrehabilitering kan påvirke sykepleierrollen.

 • Hvordan tas beslutninger om tvang i ACT-team?

  Hvordan tas beslutninger om tvang i ACT-team?

   - I denne studien undersøker Hanne Kilen Stuen, Anne Landheim, Jorun Rugkåsa og Rolf Wynn hvilke vurderinger ansatte i ACT-team gjør rundt bruk av tvang. Artikkelen er basert på intervjuer, analyser av pasientmapper og observasjon av behandlingsmøter.

 • Siv-Magnussen-og-Mette-Sønderskov

  Hybrid innovasjon

   - De tre viktige styringsmodellene som har vært brukt i det offentlige, har alle sine styrker og svakheter med hensyn til å fremme innovasjon. En anerkjennelse av hybride løsninger kan være en stor fordel i offentlige virksomheter.

 • Mette Sønderskov og Siv F. Magnussen

  Hybride muligheter og utfordringer

   - De tre viktige styringsmodellene som har vært brukt i det offentlige, har alle sine styrker og svakheter med hensyn til å fremme innovasjon. En anerkjennelse av hybride løsninger kan være en stor fordel i offentlige virksomheter.

 • Håndbok for helsetjenesten

  Håndbok for helsetjenesten

   - En håndbok fra Helsedirektoratet som beskriver forslag til metode for risikoanalyser og hendelsesanalyser i helsetjenesten.

 • Leve hele livet

  Håndbok for Leve hele livet

   - Leve hele livet skal gjennomføres i kommunene. For å lette kommunene i dette arbeidet, og for å inspirere flest mulig til å følge opp reformen, har Helse- og omsorgsdepartementet laget en Leve hele livet-håndbok. Håndboka inneholder en kort innføring i reformen og er ment som et hjelpemiddel for kommunene for å vise hvordan Leve hele livet kan følges opp.

 • Håndbok for virksomheter

  Håndbok for virksomheter

   - Astrid Karine Weber og Målfrid J. Frahm Jensen har skrevet en håndbok for virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innen psykisk helse- og rusfeltet. Utgiveren er Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

 • Medbestemmelse 2020

  Høy tillit i Norge

   - Medbestemmelsesbarometeret 2020 viser hvordan tillitsrelasjonene mellom ansatte og ledelse, mellom kollegaer, og til fagforeningene er høy i norske virksomheter. Alle formene for tillit har best vilkår der det praktiseres medbestemmelse og medvirkning, både som formelle rettigheter for ansatte, og som styringsformer i virksomhetene. Både organiserte og uorganiserte uttrykker tillit til de ansattes representanter og fagforeningenes arbeid.

 • Nasjonalt nettverk for Parkinsons

  Innfører nasjonalt nettverk for Parkinsons

   - Suksessordningen ParkinsonNet skal styrke oppfølgingen av pasienter med Parkinsons sykdom i hele landet.

 • Innover eller bli innovert

  Innover eller bli innovert

   - I denne boken gir Rolf Rønning en oversikt over temaet innovasjon i offentlig sektor og formidler både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Boken henvender seg til alle som arbeider med eller studerer innovasjon i offentlig sektor.

 • Tredemølle

  Integrert i behandlingen

   - Fysisk aktivitet bør være en integrert del behandlingen for pasienter med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer sier Helsedirektoratet. Ett av målene med pakkeforløp for psykisk helse og rus er at forløpene skal bidra til ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=120)