Aktuelt fra Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 161 - 180 av totalt 361
 • Konsekvenser av mange ufaglærte

  Konsekvenser av mange ufaglærte

   - Gerd Flodgren og Julia Bidonde fra Folkehelseinsituttet har søkt etter studier som evaluerer hvilken effekt det har på kvalitet og pasientsikkerhet at så mange ufaglærte arbeider med pasienter.

 • Kost-effektive forebyggende hjemmebesøk

  Kost-effektive forebyggende hjemmebesøk

   - En svensk studie viste at seniortreff og forebyggende hjemmebesøk førte til bedre helserelatert livskvalitet for de eldre og reduserte samfunnsmessige kostnader i et fire-års perspektiv, sammenlignet med å ikke gi disse tilbudene. For dem som hadde behov for kommunale tjenester og som fikk årlige oppfølgende treff og hjemmebesøk var effektene enda større.

 • Kulturell trygghet

  Kulturell trygghet

   - Denne studien undersøker Nordsamiske pasienter og pårørendes erfaringer i møte med kommune- og spesialisthelsetjenesten i Norge. Studien viser til at større forståelse av kulturell trygghet i helsetjenesten er vesentlig for å sikre god helsehjelp til den samiske befolkningen.

 • Kunnskapsoppsummering om boligsosiale virkemidler

  Kunnskapsoppsummering om boligsosiale virkemidler

   - I denne artikkelen oppsummerer Jardar Sørvoll sentrale funn og innsikter fra forskningen på boligsosiale virkemidler rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet i perioden 2005 til 2018. Både en person som sliter med forbigående vansker med å etablere seg i egen bolig, og en bostedsløs kjennetegnet av langvarig rusavhengighet og psykiske lidelser.

 • Du og jeg skal gjøre jobben

  Landskonferanse i Aktiv omsorg

   - Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning - sør, har utviklet et landsomfattende opplæringstilbud i Aktiv omsorg på oppdrag fra Helsedirektoratet. På konferansen kan du lære mer om muligheter, motstand, motivasjon, mestring, og mersmak

 • Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  Langt igjen til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

   - Mange pasienter får verken reell innflytelse over eget behandlingsopplegg eller informasjon om pakkeforløp, og noen opplever at de selv må koordinere de ulike tjenestene som er involvert. Det viser SINTEFs nye evalueringsstudie av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Rapporten er basert på fokusgruppeintervjuer og individuelle intervju med brukere, pårørende og profesjonelle i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

 • Anders Grimsmo

  Lar spesialisten være sjefen

   - «Det er spesialistene som har kunnskapen, så da vet de best.» Slik tenker mange kommunale helseledere. Dermed sier de farvel til likeverd i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

 • Lavere antall hjemmedød enn antatt

  Lavere antall hjemmedød enn antatt

   - Målet med denne studien er å undersøke faktorer assosiert med dødsfall i hjemmet, estimere antall potensielt planlagte hjemmedød og forskjeller i individuelle egenskaper mellom mennesker med og uten potensielt planlagt hjemmedød.

 • Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester

  Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester

   - En norsk studie beskriver utviklingen av en guide for ledere i arbeidet med å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet i sykehjem og hjemmetjenester. Guiden ble utformet i et samarbeid mellom avdelingsledere, forskere og representanter for pasienter og pårørende.

 • Bjørn Øglænd

  Ledelse og helsepersonell må oppfatte risiko likt

   - Skaderisikoen i helsetjenestene må reduseres. Da må vi kartlegge det som hemmer og fremmer skadereduksjon. Blant annet må helsepersonell snakke samme språk, mener Bjørn Øglænd. Et sommerfugldiagram kan være til hjelp, skriver han i denne artikkelen i Tidsskrift for omsorgsforskning.

 • Lederstil og teamkultur

  Lederstil og teamkultur

   - Denne tverrsnittstudien ser på sammenhenger mellom sykepleieres lederstil, teamkultur og kompetanseplanlegging.

 • Siri Devik

  Legemiddel-behandling svikter hos ni av ti eldre

   - Ni av ti eldre har en legemiddelbehandling som kan være mangelfull og i noen tilfeller utsette dem for alvorlige helseplager. Eldre hjemmeboende kan være ekstra utsatt.

 • Legemiddelbruk i sykehjem

  Legemiddelbruk i sykehjem

   - Sykehjemspasienter er skrøpelige, nesten alle har demens og de bruker i snitt åtte medisiner hver. En doktorgradsavhandling fra Universitetet i Bergen viser at det er mulig å redusere medisinbruk uten at det går utover pasientene.

 • legemiddelbruk_og_pasientsikkerhet

  Legemiddelbruk og pasientsikkerhet

   - Siri Andreassen Devik har overtatt stafettpinnen etter Rose Mari Olsen og er fra nyttår av emneredaktør for emnet pasientsikkerhet i Omsorgsbiblioteket.

 • Mor og datter

  Legemiddelbruk varierer mellom omsorgsnivåene

   - Legemiddelbruk hos eldre varierer mellom omsorgsnivåene. Norske forskere publiserte i 2019 en undersøkelse av legemiddelbruken hos eldre over 70 år. Resultatene indikerer overforbruk av psykotrope legemidler og opioider hos eldre i sykehjem, mens hjemmeboende ser ut til å ha et overforbruk av NSAIDS og underforbruk av demenslegemidler (cholinesterase inhibitators) og legemidler som motvirker beinskjørhet.

 • Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien

  Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien

   - Vitenskapelig artikkel som analyserer rapporterte og observerte avvik ved legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien. Artikkelen gir dessuten innspill til tiltak for rutiner og pasientsikkerhet.

 • Kristian Ringsby Odberg

  Legemiddelhåndtering i sykehjem – en kompleks og sårbar arbeidsprosess

   - Kristian Ringsby Odberg og kolleger har studert arbeidsprosessen med legemiddelhåndtering i sykehjem og fant en rekke barrierer i arbeidet for å sikre trygg legemiddelbruk. Barrierer ble funnet i alle fasene av arbeidet, men var særlig relatert til verktøy, teknologi og oppgavene i de første stegene av prosessen. Administrative feil som oppstod innledningsvis, kunne forplante seg og forårsake uheldige hendelser med legemidler. Forskerne mener det blant annet trengs større oppmerksomhet på tilrettelegging av arbeidsmiljøet for å redusere støy og avbrytelser tidlig i prosessen.

 • Åse-Michaelsen

  Leve hele livet

   - Mange krever mer enn kamferdrops og været på Haltenbanken, innledet eldreminister Åse Michaelsen da hun deltok på Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

 • leveHeleLivet1

  Leve hele livet

   - Senter for omsorgsforskning har laget en videoressurs for dere som arbeider med implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. De åtte videoene peker på hvordan prosessveiledning kan være en støtte i endrings- og utviklingsprosesser. Hver video avsluttes med en refleksjonsoppgave og to av videoene har øvingsoppgaver.

 • Leve hele livet i Eigersund

  Leve hele livet i Eigersund

   - Eigersund kommune tar i bruk veiledningstorget når de skal implementere reformen Leve hele livet. Torget veileder innbyggere, næringsliv og ansatte i tjenestene og bidrar til at innbyggerne kommer i kontakt med rett person i kommunen. I denne videoen får vi et innblikk i hvordan veiledningstorget fungerer.

(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=160)