Aktuelt fra Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 181 - 200 av totalt 361
 • Suldal-bad

  Leve hele livet i Suldal

   - I Suldal har de slått sammen seniortrimmen med babysvømmingen. Her møtes de eldste og de yngste hver mandag på Suldal bad for fysisk fostring og sosialt samvær.

 • 240867180_4451076554968778_5131961555816593226_n

  Leve hele livet-konferanse 2021

   - 17. november arrangeres en konferanse for deg som jobber med kvalitetsreformen Leve hele livet. Den røde tråden i årets konferanse er medvirkning, involvering og viktigheten av samarbeid på tvers.

 • Leve hele livet

  Leve hele livet-konferansen

   - Nasjonal og digital konferanse om eldrereformen Leve hele livet. Årets faglige program reflekterer den fasen reformarbeidet nå er inne i: kartlegging, analyse og planlegging.

 • Terje Hagen

  Lite svette i folkehelse-satsing

   - Åtte av ti kommuner bruker mer penger på folkehelsearbeid enn tidligere. Pengene går først og fremst til saksbehandlere og møter.

 • Brukermedvirkning for hjemmeboende med demens

  Litteraturstudie om brukermedvirkning for hjemmeboende med demens

   - Ingebjørg Haugen, Siri Ytrehus og Tor Slettebø sine studier viser blant annet at pårørende og profesjonelle omsorgspersoner i noen tilfeller vektlegger autonomi og brukermedvirkning i ulik grad. I tillegg medfører demens stigmatisering, som kan hindre brukermedvirkning.

 • Siv Magnussen

  Lokalmedisinske sentre

   - Med samhandlingsreformen flyttes mye av arbeidet med pasientene fra sykehus til, for eksempel, sykehjem uten at kompetansen følger med på kjøpet. Som et svar på dette ønsker myndighetene økt samarbeid mellom tjenester og kommuner. Derav ideen om lokalmedisinske sentre.

 • Læringsnettverk over hele landet

  Læringsnettverk over hele landet

   - I perioden 2016 til 2019 gjennomføres det læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke over hele landet. Etter hver nettverkssamling blir det lagt ut en artikkel med mye nyttig informasjon.

 • Multidosebrukere

  Mange legemidler i uheldige kombinasjoner

   - Multidosebrukere tar mange legemidler og ofte i uheldige kombinasjoner. PhD stipendiat Anette Vik Jøsendal har gjennomgått legemiddellistene til nesten halvparten av alle multidosebrukerne i Norge. Funnene viser at en av tre bruker 10 legemidler eller fler og at 27 % har forskrivninger som regnes som potensielt uheldige. Nesten 60 % tar kombinasjoner av medisiner som enten forsterker eller utlikner effekten av andre medisiner eller gir bivirkninger. Det trengs mer kunnskap om hvorvidt høyt forbruk av legemidler er et resultat av multidosesystemet i seg selv eller om det handler om karakteristika ved pasienter som bruker multidose.

 • Terje Hagen

  Mange øyeblikkelig hjelp-senger står ubrukte

   - Kommunene åpner stadig flere akutte døgnenheter. Men mange senger står ubrukte.

 • Mangelfull rapportering om fall i sykehjem

  Mangelfull rapportering om fall i sykehjem

   - Et kvalitetssikringsprosjekt gjennomført i norske sykehjem viser at mangelfull dokumentasjon om fallulykker kan forhindre implementering av nødvendige fallforebyggende tiltak.

 • Mangelfull trykksårforebygging i kommunehelsetjenesten

  Mangelfull trykksårforebygging i kommunehelsetjenesten

   - En svensk studie har undersøkt forekomst og oppfølging av trykksår i et fylke som inkluderte både pasienter som mottok sykehustjenester og kommunale tjenester. Kartleggingsperioden omfattet 464 pasienter og blant disse ble trykksår eller høy risiko for trykksår identifisert hos 110 pasienter. På oppfølgingstidspunktet ble det registrert lav tilhelingsprosent og høy dødelighet blant pasientene, og forskerne er kritiske til kvalitet og omfang av trykksårforebyggende aktivitet i kommunehelsetjenesten.

 • Manglende dokumentasjon

  Manglende dokumentasjon og informasjonsutveksling om pasientens ernæring mellom nivåene i helsetjenesten

   - Denne studien viser at både dokumentasjon og informasjonsoverføring om ernæringsbehandling hos eldre er utilstrekkelig i sykehus og sykehjem. Dette kan føre til en negativ spiral som øker risikoen for alvorlige helserelaterte komplikasjoner hos eldre pasienter. I tillegg hindres oppfølging av ernæringstiltak mellom omsorgsnivåene.

 • Ernæring og dokumentasjon

  Manglende fokus på ernæring og dokumentasjon i norsk primærhelsetjeneste

   - Artikkelen viser at manglende samhandling mellom fagpersoner forhindrer optimal ernæringsoppfølging blant eldre i sykehjem og hjemmetjenester. Helsepersonell etterlyser en tydelig organisering og prioritering av den daglige ernæringsomsorgen og dokumentasjon av denne. Samhandlingen mellom fagpersonene er også utfordrende på grunn upresis kommunikasjon og begrepsbruk i pasientenes journaler.

 • Digitale lister

  Manglende kunnskap

   - Hovedfunnet i en oversiktsartikkel publisert av forskere ved Nasjonalt senter for e-helse, er at vi har manglende kunnskap om hvordan deling av digitale legemiddellister påvirker kvalitet og pasientsikkerhet. De 9 inkluderte studiene var fra 8 ulike land, men ingen gav kunnskap om konsekvensene for pasientsikkerheten når digitale medisinlister brukes i samhandling mellom helsepersonell i ulike nivåer av helsetjenesten. Kun én av studiene rapporterte om endringer når det gjaldt samsvar mellom legemiddellistene før og etter implementering av digital løsning.

 • Brukermedvirkning

  Manglende personorientering

   - Norske forskere har foretatt gjentatte intervju med eldre etter utskrivelse fra sykehus, samt deres pårørende for å undersøke erfaringer og preferanser med ernæringsoppfølging i hjemmet. De eldre personene opplevde at oppfølgingen ikke tok hensyn til individuelle forhold eller til samhandling med andre hjemmetjenester som de mottok. Ernæringsomsorgen både på sykehus og i hjemmet ser ut til å mangle en personsentrert tilnærming som anerkjenner og verdsetter hele mennesket, tar hensyn til pasientens behov og ønsker, og hans eller hennes pårørende.

 • Mat er ikke bare ernæring

  Mat er ikke bare ernæring

   - En svensk intervjustudie synliggjør at mat og måltider for eldre ikke bare handler om ernæring. Sosiale relasjoner og tradisjoner ivaretas gjennom måltidet, men de eldre som mottar omsorgstjenester har for liten påvirkning på måltidssituasjonen.

 • Medisinsk avstandsoppfølging underveisrapportering

  Medisinsk avstandsoppfølging: underveisrapportering

   - Som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram pågår flere prosjekter som skal se på hvordan teknologi for avstandsoppfølging for hjemmeboende kan bli mer integrert i de ordinære tjenestene. Denne publikasjonen gir et sammendrag av erfaringer med utprøving av medisinsk avstandsoppfølging i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram, og sammendrag av kunnskapsgrunnlaget for utprøvingen.

 • Medvirkning som lederform

  Medvirkning som lederform

   - Denne studien viser at medvirkning som lederform har betydelig innvirkning kulturen og engasjementet i hjemmetjenesten. Ansattes oppfatning av krav, tilgjengelige ressurser, og engasjement påvirker også pasientsikkerheten.

 • Fysisk-aktivitet-i-psykisk-helsearbeid

  Mer enn bare trening

   - Behovet for helsefremmende recoverystøttende tiltak i psykisk helsearbeid er stort. Det er ikke kapasitet til å hjelpe alle. Dermed følger et behov for verktøy som personer med psykiske helseutfordringer selv kan ta i bruk. Fysisk aktivitet er et slikt verktøy, sier førsteamanuensis Kjersti Karoline Danielsen.

 • Skilpaddeforskning og standardisering

  Mer skilpaddeforskning og standardisering i eldreomsorgen

   - Professor Ingela Enmarker vil ha en mer forskningsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten. Her slår hun et slag for standardisering og langsom forskning.

(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=180)