Aktuelt fra Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 341 - 360 av totalt 361
 • Vidar Sørhus og Jim Skarli

  Verd å vite når du søker midler til forskning

   - Norge skårer høyt på forskning på medisin- og helsefag. Men det er usikkert hvor mye innovasjon dette fører til i de kommunale tjenestene. Hvorfor er det slik?

 • Bibi-Hølge-Hazelton

  Viktig og vanskelig med nysgjerrig kultur

   - Bibi Hølge-Hazelton er professor i klinisk sykepleie og tilknyttet Sjællands Universitetshospital ved Syddansk universitet. Hun kommer til Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning for å snakke om faglig ledelse og utvikling av et anvendelsesorientert forskningsmiljø.

 • Ansatte ved Senter for omsorgsforskning på Helsetjenesteforskningskonferansen i Oslo. Fra venstre Nina Olsvold, Hege Andreassen, Ragnhild Hellesø og Line Melby. Bak, Oddvar Førland. (Foto: Bjørn Kvaal)

  Vil bli flinkere til å dele – men hvordan?

   - Aldri har helsevesenet hatt så mye kunnskap og informasjon. Men hvem setter premissene for hva som skal deles?

 • Virtuell-korttidsavdeling-i-regi-av-hjemmetjenesten

  Virtuell korttidsavdeling i regi av hjemmetjenesten

   - Halden kommune startet i 2016 pilotprosjektet «Virtuell Korttidsavdeling» (VKA) i hjemmesykepleien for å utvikle og teste velferdsteknologiske løsninger. Prosjektet var rettet mot hjemmeboende pasienter med behov for tett oppfølging etter utskrivelse fra sykehus. Høgskolen i Østfold har gjennomført følgeforskning på pilotprosjektet.

 • PASOPP-RAPPORT NR 2018: 115
Pakkeforløp for psykisk helse og rus.
Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse
i befolkningen.

  Vurdering av kvalitet på helsetjenestene innen psykisk helsevern og rusmiddelbehandling

   - Pakkeforløp innen psykisk helse og rus ble innført 1. januar. I forkant gjennomførte Hilde Hestad Iversen ved Folkehelseinstituttet en spørreundersøkelse om kvaliteten på hjelpetjenestene. Sentrale temaer var kvaliteten på helsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og rusmiddelbehandling, vurderinger av tilgjengelighet, fokus i behandlingen og informasjon.

 • Webinar om mat og måltid

  Webinar om mat og måltid

   - Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland arrangerer webinar om ernæring, matkvalitet og matens betydning – både for dem som bor hjemme og dem som bor på institusjon.

 • Yrkesgruppenes ulike roller

  Yrkesgruppenes ulike roller i hverdagsrehabilitering

   - I hverdagsrehabilitering samarbeider mange yrkesgrupper i team. I en studie fra 2018 av Kari Hjelle og medarbeidere fokuseres det på yrkesgruppenes ulike roller i teamene.

 • Line Helgerud Skarstad

  «Alle» ville ha kurset om hverdagsmestring

   - Gran kommune skulle lage et e-læringskurs i hverdagsmestring for å lære opp de ansatte i helse – og omsorgstjenesten. Plutselig var kurset tatt i bruk av 32 andre kommuner, også.

 • Dobbelt opp – om rusmiddellidelser og psykiske lidelser

  «Dobbelt opp – om ruslidelser og psykiske lidelser»

   - Reidunn Evjen, Knut Boe Kielland og Tone Øiern har kommet med en fjerde utgave av læreboka «Dobbelt opp – om ruslidelser og psykiske lidelser». Mye har skjedd på feltet de siste årene. Recovery og recoveryorientert praksis er blitt mer sentralt, og det er mer kunnskap om hvordan samtidige problemer kan utredes. I denne fjerde utgaven beskrives også erfaringer og kunnskap med Norges 12 første oppsøkende behandlingsteam (ACT- og FACT-team).

 • «Fiskeprotein mot hjernesykdommer?»

  «Fiskeprotein mot hjernesykdommer?»

   - Et protein som finnes i marint restråstoff kan spille en rolle i forebygging av nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons eller Alzheimers sykdom.

 • Tove Mentsen Ness

  «Mystery shopper» sjekker sjefen

   - En dag kommer det en fremmed gjest på sykehjemsavdelingen. Hun er verken pårørende eller jobbsøker, men en «mystery shopper».

 • Mann på spasertur

  «Å falle kan hende alle»

   - I stedet for fokus på forebygging av risikosituasjoner ønsker deltakerne i denne studien en tilrettelegging av hverdagen slik at de fortsatt kan være aktive, både fysisk og sosialt. Kommunale aktivitetssentra framheves som viktige møteplasser og arenaer for aktivitet.

 • Camilla Kjellstadli Stipendiat, Ph.d.-kandidat UiB

  Å dø heime

   - Camilla Kjellstadli disputerte i juni 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Dying at home in Norway: health care utilization in the final months of life». Mange ønsker å vere heime i sluttfasen av livet, men få døyr heime i Noreg. Me veit lite om kven som døyr heime, oppfølginga frå helsetenestene og kva som skal til for å legge til rette for heimedød. Med utgangspunkt i registerdata frå heile befolkninga har Kjellstadli og medarbeidarar undersøkt forhold rundt heimedød i Noreg, inkludert helsetenestebruk i slutten av livet.

 • Det ordinære er verdt å fremheve i demensomsorgen.

  Å opprettholde «det ordinære» i demensomsorgen

   - Trude Gjernes, professor ved Nord universitet, har sammen med professor Emeritus Per Måseide publisert denne artikkelen som er basert på en studie som omhandler demensomsorg i en omsorgsinstitusjon. Artikkelen ser på hvordan pleie- og omsorgspersonalets arbeidsmåter har hjulpet personer som er diagnostisert med en demenssykdom til å fortsette å gjøre hverdagslige aktiviteter. Det blir hevdet at «det ordinære» er verdt å fremheve i demensomsorgen fordi det representerer en uunnværlig sosial- og kulturell ramme for identitet og medbestemmelse.

 • Åpenhet om demens

  Åpenhet om demens

   - Aldring og helse sin informasjonsfilm om demens på samisk. Filmen heter Rabasvuohta demeanssa birra – Åpenhet om demens.

 • Åpnet Neuro-SysMed

  Åpnet Neuro-SysMed i Bergen

   - Helseministeren og flere prominente gjester var tilstede da det nye forskningssenteret for klinisk behandling av hjernesykdommer åpnet i Bergen.

 • Løkta opplyser og viser veien

  Åtte kommuner i skjønn forening!

   - I 2005 opprettet Midt-Troms regionråd en interkommunal enhet som skulle arbeide med kvalitetsutvikling i helse og omsorg. Enheten, som skal opplyse og vise vei, fikk navnet Løkta.

 • per_gunnar_disch

  Én av fem kommuner har for kostbar pleie og omsorg

   - Nesten hver femte kommune sier at helse- og omsorgstjenesten er for dyr for kommuneøkonomien deres.

 • Tobba Therkildsen Sudmann

  – Fordommer hindrer eldre fra et selvstendig liv

   - Å leve hele livet etter egne ønsker er et mål for mange. Fordommer mot aldring er kanskje det største hinderet for å få det til, mener forsker.

 • Anita Vatland

  – Forskning og NOU´er gir ikke endringene vi trenger

   - – I forskning, NOU´er og politiske taler hører vi om hvor viktig arbeidet til pårørende er. Men pårørende som mottar omsorgsstønad når de overtar kommunale oppgaver, utsettes i praksis for sosial dumping, skriver Anita Vatland i Tidsskrift for omsorgsforskning.

(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=340)