Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

7. Lunge og luftveissykdommer inkludert luftveisinfeksjoner

7.9 Akutt laryngitt

Sist faglig oppdatert: 07.03.2022

Henrik Døllner, Mette Engan, Gurminder Bains, Parisa Hamidi og Hege Clemm

Bakgrunn

 • Akutt laryngitt («falsk krupp») er en hyppig forekommende akutt inflammasjonstilstand med ødem i larynks og trakea som fører til pustebesvær.
 • Forekommer hyppigst mellom 6 måneder og 3 (til 6) års alder, men sporadiske tilfeller opptrer helt opp i tenårene.
 • Utløses av parainfluenzavirus, rhinovirus, coronavirus, RSV, influensavirus og andre sesongbaserte virus.

Symptomer og funn

Varierer i forhold til aktivitet, gråt og leie. Symptomdebut ofte kort tid etter innsovning.

 • Gjøende hoste
 • Heshet
 • Besværet respirasjon med inndragninger, inspiratorisk stridor og ev. hvesing
 • Feber
 • Lette forkjølelsessymptomer
 • Barnet kan være urolig og engstelig

Diagnostikk og utredning

Diagnosen stilles på basis av de karakteristiske kliniske funn og symptomer.

Supplerende undersøkelser er vanligvis ikke nødvendig.

Evt. tas et nasofarynksaspirat/pinne for virusidentifikasjon, men bare hvis det kan gjøres uten å stresse barnet unødig.

Differensialdiagnoser

 • Akutt epiglotitt er sjelden i dag, har inspiratorisk stridor, men også høy feber og tegn på sepsis, sikler og smerter ved svelging.
 • Ved økende pustebesvær og evt. økende sekresjon bør man mistenke bakteriell trakeobronkitt/bakteriell trakeitt som dog forekommer sjeldent.
 • Andre differensialdiagnoser er fremmedlegeme i luftveiene, retrofaryngeal og retrotonsillær abscess og akutt bronkiolitt.

Behandling og oppfølgning

Mange barn kan behandles poliklinisk i akuttmottak, på legevakt etc.

Men vær spesiell forsiktig ved:

 • Barn under 6 måneder – bør vanligvis innlegges.
 • Tidligere episode med alvorlig krupp – obs dersom gjentatt luftveisobstruksjon f.eks. karring, hemangion, tumores, gastroesofageal refluks mm.
 • Barn > 6 måneder bør også innlegges hvis det til tross for behandling fremdeles er:
  • Tydelig stridor i hvile
  • Svært hyppig hoste
  • Tydelige inndragninger
  • Uro, forvirring
  • Cyanose ved uro
  • Påvirket bevissthet eller uttalt slapphet

Westley Croup Score (WCS) kan brukes for å vurdere alvorlighetsgrad før behandling:

 Poeng
Symptom012345
Bevissthetnormal    forvirret
Cyanose (SpO2 ≤ 90 %)ingen   når uroligi hvile
Stridoringennår uroligi hvile   
Luftpassasje (air entry)normalnedsattmarkant nedsatt   
Inndragningeringenmildemoderatekraftige  


Veiledende tolkning av WCS og håndtering av pasienter

 • 0–2 poeng: Mild krupp. Håndteres poliklinisk. Gi ev. enkeltdose steroid.
 • 3–7 poeng: Moderat krupp. Gi enkeltdose steroid og ev. inhalasjon med adrenalin. Hvis symptomfri eller bare lette symptomer (tilsvarende WCS < 2) tre til fire timer etter adrenalin inhalasjon, kan barnet vurderes for utskrivelse hvis forholdene ellers ligger til rette for dette. Må ha åpen retur ved forverring.
 • 8–11 poeng: Alvorlig krupp. Gi enkeltdose steroid og inhalasjon med adrenalin (ev. gjentatte). Innlegges.
 • ≥12 poeng: Fare for respirasjonssvikt. Gi engangsdose steroid og gjentatte inhalasjoner med adrenalin. Innlegges. Respirasjonsstøtte ved behov, kontakt anestesilege.

Generelle tiltak

 • Barnet isoleres med dråpesmitteregime.
 • Ro og minst mulig håndtering er viktig.
 • Kjølig, gjerne fuktig luft, kjølig drikke, hevet hodeleie, evt. sittende stilling.
 • Respirasjonen overvåkes nøye: Respirasjonsfrekvens, grad av stridor og inndragninger og pulsoksymetri. Ved SpO2 < 92–94 % gis oksygentilskudd.
 • Minimum PEVS x 3/døgn.

Inhalasjon med slimhinneavsvellende medikament

 • Adrenalin 1 mg/ml injeksjonsvæske som inhalasjon på forstøver gir rask og maksimal effekt innen 30–120 minutter:
Alder< 1 år:1 ml fortynnet med 1 ml NaCl 9 mg/ml
 1–2 år:2 ml ufortynnet
 > 2 år:2–5 ml ufortynnet

Likeverdig alternativ

 • Rasemisk adrenalin 22,5 mg/ml (2,25 %) inhalasjonsvæske som inhalasjon på forstøver:
Alder< 1 år:0,1 ml fortynnet i 2 ml NaCl 9 mg/ml
 1–2 år:0,2 ml fortynnet i 2–4 ml NaCl 9 mg/ml
 > 2 år:0,2–0,5 ml fortynnet i 2–4 ml NaCl 9 mg/ml
 • Adrenalin og rasemisk adrenalin trekkes opp med PERORAL SPRØYTE og gis SOM INHALASJON på forstøver. Husk merking av peroral sprøyte!
 • Inhalasjoner kan gis hyppig, inntil hver ½ time ved alvorlig respirasjonsbesvær. Ved dårlig effekt/behov for flere doser; overvei å øke (doble) dosen; men maks dose er fortsatt 5 ml (5 mg) adrenalin og 0,5 ml rasemisk adrenalin.

Systemiske steroider

Har effekt etter 2 til 4 timer, både ved lette og alvorlige tilfeller. Deksametason med lang halveringstid anbefales som førstevalg fordi en enkelt dose kan ha effekt gjennom et vanlig sykdomsforløp på 2 til 3 dager. Ved langtrukket sykdomsforløp og behov for hyppige inhalasjoner av adrenalin, vurderes gjentatte deksametasondoser med 24 timers mellomrom. Ved bruk av prednisolon 1 mg/kg (maks 40 mg/d) kan dosering over flere dager være nødvendig.

Dosering av deksametason

 • Mild krupp (WCS 0–2) og moderat krupp (WCS 3–7): 0,15 mg/kg p.o. som enkeltdose.
 • Alvorlig krupp (WCS 8–11) og ved fare for respirasjonssvikt (WCS ≥ 12) hos barn over 3 måneder: dosen kan økes til 0,6 mg/kg/dose (maksimal enkeltdose 15 mg/dose).
 • Ved behov for ny dose etter 1 døgn: 0,15 – 0,3 mg/kg/dose (maks 6 mg/d).
 • Tabletter kan løses i vann eller saft og drikkes.

Samhandling

Barn som får adrenalin inhalasjon bør observeres i 3 til 4 timer før hjemreise fra barnemottak.

Referanser

 1. Bjornson C, et al. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane 2013.
  https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006619.pub3/full/de.
 2. Gates A, et al. Glucocorticoids for croup in children. Meta-Analysis Cochrane Database Syst Rev. 2018.CD001955.
 3. Yang WC, et al. Westley score and clinical factors in predicting the outcome of croup in the pediatric emergency department. Pediatr Pulmonol. 2017; 52:1329.
 4. Woods CR. Management of croup. UpToDate. Lest 23.02.2022.
 5. Falsk krupp - Strupe (larynks) - Øvre luftveier - Legevakthåndboken (lvh.no). Lest 23.02.2022.
 6. Fifoot AA et al. Comparison between single-dose oral prednisolone and oral dexamethasone in the treatment of croup: a randomized, double-blinded clinical trial. Emerg Med Australas. 2007; 19: 51-8.

Prosedyrer og verktøy

 

Publisert 1998: Arne Søvde, Jørgen Hurum og Jon Steen-Johnsen

Revidert 2006: Ole Closs

Revidert 2013: Ole Closs og Henrik Døllner