Forside  Småbarnsoftalmologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Retningslinjer for screening av retinopathi hos premature

Hovedansvarlig: Dordi Austeng Medansvarlig: Susanne Lindqvist

Forkortelser: 

ROP retinopathy of prematurity
GA gestasjonsalder
PMA postmenstruell alder
PNA postnatal alder
 anti-VEGF anti -vascular endothelial growth factor, vekstfaktorhemmer


Sykdommen rammer de umodne karene i netthinnen hos for tidlig fødte barn. Den retinale karforsyningen starter ved 15. svangerskapsuke med vekst av kar fra synsnerven og fremover i øyet. Karutviklingen går parallelt med utviklingen av fotoreseptorene og det økende oksygenbehovet til netthinnen. Den nasale delen av netthinnen er vaskularisert ved ca 36. svangerskapsuke og den temporale delen ved ca 40. uke, dvs ved termin. 
ROP er en multifaktoriell sykdom som framfor alt rammer de mest umodne og syke barna. Allerede på 50-tallet fant man ut at lungesykdom med behov for oksygenbehandling var en risikofaktor for ROP. I dag er umodenheten til barnet den største risikofaktoren. Studier har vist at ROP er relatert til gestasjonsalder og fødselsvekt, der risikoen er sterkest assosiert med gestasjonsalderen (1,2,3). Desto yngre barnet er ved fødsel, desto høyere er risikoen for å utvikle alvorlig ROP.
Sykdomsbildet preges av vaskulære shunter og fibrovaskulære proliferasjoner i overgangen mellom vaskularisert og avaskulær netthinne og kan i de alvorligste tilfellene føre til netthinneløsning. Internasjonal klassifisering av ROP følges (4).

Retningslinjer for undersøkelse (5)

Premature med GA <32 uker anbefales rutineundersøkt. Pupillene dilateres, K-dråper for barn, en kombinasjon av cyclopentolat 0,5% og fenylefrin 0,5% dryppes 60 og 50 minutter før øyeundersøkelsen. Indirekte oftalmoskopi anbefales. I tillegg kan man trenge dråpeanestesi, øyelokksperre og imprimator (f.eks. en liten skjelehake) for å rotere øyet og for impresjon slik at anteriore del av netthinnen ses. Foto med RetCam kan være til god hjelp for å følge karutviklingen.


Første undersøkelse (6)

Barn med GA <28 uker bør undersøkes ved PMA 31 uker.
Barn med GA 28-31 uker bør undersøkes ved PNA 5 uker.

Gestasjonsalder ved fødsel (uker) Tid for første undersøkelse ved:
Postmenstruell alder (uker) Postnatal alder (uker)
<28 31  
28 33 5
29 34 5
30 35 5
31 36 5


Undersøkelses intervall

Barna undersøkes med 1-2 ukes intervall. Ukentlige undersøkelser anbefales hos ekstremt premature barn (GA<27 uker). Barn med Type 2 ROP anbefales å undersøkes oftere (se ”Retningslinjer for behandling” for definisjon av Type 1 og 2 ROP).

Avslutning av screeningen (6,7)

Hos barn som ikke har fått påvist ROP, kan screeningen avsluttes når karene har nådd sone III, dvs. når netthinnen er vaskularisert nasalt, vanligvis etter PMA 36 uker.
Hos barn med ROP i sone I og II anbefales det å følge barnet til hele netthinnen er vaskularisert.

Retningslinjer for behandling

Det er publisert tre amerikanske multisenterstudier som har hatt stor betydning for behandling og oppfølgning av ROP; Cryo ROP study (8), ETROP study (9) og BEAT-ROP study (10). ETROP study anbefaler behandling med laser ved Type 1 ROP (se tabell). Ved ROP i sone 1 viste imidlertid BEAT-ROP study at intravitreal injeksjon av anti-VEGF hadde bedre effekt på retinopatien enn laserbehandling. Det skal nevnes at flere oftalmologer er kritiske til behandling med anti-VEGF da vi ikke kjenner den systemiske langtidseffekten av behandlingen (11). Vi anbefaler at Lucentis brukes framfor Avastin, da halveringstiden er kortere for Lucentis. Det anbefalers å behandle så fort som mulig og innen 72 timer (9).

Type 1 ROP - behandling anbefales Type 2 ROP – tett oppfølging anbefales
Sone I, ROP med pluss sykdom  
Sone I, ROP 3 med og uten pluss sykdom Sone I, ROP 1 eller 2 uten pluss sykdom
Sone II, ROP 2 eller 3 med pluss sykdom Sone II, ROP 3 uten pluss sykdom


Oppfølging

Barn behandlet for ROP bør følges av øyelege til voksen alder da de har økt risiko for netthinneavløsning (12). Premature barn har økt risiko for refraksjonsfeil og skjeling. Foreldrene bør informeres om dette, og vi anbefaler en kontroll ved 2 års alder (13). Hvis det er vanskelig å få gjennomført øyeundersøkelse ved 2 års alder, vil helsestasjonskontroll ved 4 års alder normalt fange opp barn med amblyopi og 2 årskontrollen kan da sløyfes hos ellers friske barn. Premature har også økt risiko for visuelle persepsjonsforstyrrelser som viser seg senere, ofte først ved skolestart. I tillegg ses relativt ofte lære- og adferdsvansker og problemer med motorikk. Slike problemstillinger påvises av barnelege som kan henvise til øyelege. Man bør være liberal med å korrigere brytningsfeil hos disse barna (14).

Referanser

 1. Darlow BA et al. Retinopathy of prematurity: risk factors in a prospective population-based study. Paediatr Perinat Epidemiol 1992; 6:62-80.
 2. Holmström G et al. A population-based, prospective study of the development of ROP in prematurely born children in the Stockholm area of Sweden. Br J Ophthalmol 1993;77:417-423.
 3. Austeng D et al. Incidence of retinopathy of prematurity in infants born before 27 weeks’ gestation in Sweden. Arch Ophthalmol 2009;127:1315-1319
 4. International Committee for the Classification of Retinopathy of Prematurity. The international classification of retinopathy of prematurity revisited. Arch Ophthalmol 2005;123:991-999.
 5. Larsson E et al. Screening for retinopathy of prematurity: evaluation and modification of guidelines. Br J Ophthalmol 2002;86:1399-1402.
 6. Section on Ophthalmology American Academy of Pediatrics et al. Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity. Pediatrics 2006;117:572-576.
 7. Wilkinson AR et al. UK retinopathy of prematurity guideline. Published online Oct 3, 2008. doi:10.1038/eye.2008.128
 8. Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative G. Multicenter trial of cryotherapy for retinopathy of prematurity. Preliminary results. Arch Ophthalmol. 1988;106:471-479.
 9. Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Revised indications for the treatment of retinopathy of prematurity. Arch Ophthalmol 2003;121:1684-1696.
 10. Mintz-Hittner HA et al. Efficiency of intravitreal bevacizumab for stage 3+ retinopathy of prematurity. N Engl J Med 2011;364:603-615
 11. Darlow BA et al. Are we there yet? Bevacizumab therapy for retinopathy of prematurity. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2013;98:F170-F174
 12. Palmer EA et al. 15-year outcomes following threshold retinopathy of prematurity: final results from the multicenter trial of cryotherapy for retinopathy of prematurity. Arch Ophthalmol 2005;123:311-318.
 13. Holmström G et al. Long-term follow-up of visual functions in prematurely born children--a prospective population-based study up to 10 years of age. J AAPOS 2008 ;12:157-62. 
 14. Evensen KA et al. Do visual impairments affect risk of motor problems in preterm and term low birth weight adolescents? Eur J Paediatr Neurol 2009;13:47-56.