Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

2. Endokrinologi, metabolisme og elektrolyttforstyrrelser

2.4 Hypoglykemi

Sist faglig oppdatert: 01.01.2012

Hilde Bjørndalen og Knut Dahl-Jørgensen

Se også Veileder i Generell pediatri, kap. Hypoglykemi (revidert 2010).

Bakgrunn

Hypoglykemi defineres som blodglukose ≤ 2,5 mmol/l. Blodglukose mellom 2,5 og 3 mmol/l med symptomer skal utredes og behandles som hypoglykemi.

Blodglukose målt på laboratorium er mer nøyaktig enn blodglukose målt med hurtigmetode.

Blodglukose målt med hurtigmetode bør derfor brukes som en veiledning for videre utredning. Blodketoner kan også måles med hurtigmetode i kapillær prøve og kan tas samtidig.

Etiologi og patofysiologi

 • Kjent diabetes mellitus med overdosering av insulin i forhold til matinntak og fysisk aktivitet.
 • Ketotisk hypoglykemi.
 • Endokrine årsaker (hyperinsulinisme, veksthormonmangel, ACTH-mangel).
 • Leversykdom (inkludert Reye’s syndrom).
 • Medikamenter inkl. alkohol
 • Enzymmangel/metabolske sykdommer

Symptomer og funn

 • Lett grad: Sult, svette, skjelving/tremor, hjertebank, nedsatt oppmerksomhet og nedsatt kognitive funksjoner.
 • Moderat grad: Som ovenfor + slapp, fjern, forandret atferd, aggressivitet, hodepine, magesmerter, kvalme, syns- og taleforstyrrelser.
 • Alvorlig grad: Som ovenfor +  desorientert, nedsatt bevissthet, fokale eller generaliserte kramper og nedsatt svelgfunksjon.

Diagnostikk og utredning

Mål blodglukose og blodketoner med hurtigmetode – stiks/blodglukoseapparat.

Ved kjent diabetes mellitus gå rett til «Behandling».

Det er viktig å få notert tidspunkt for debut av symptomer i relasjon til avstand til siste måltid.

NB. Det anbefales at alle avdelinger har ferdigutfylte rekvisisjoner med påskrift hvilke prøveglass som trengs. Konferer med lokalt laboratorium hva som kan analyseres lokalt og hva som er sendeprøver. I praksis vil man ofte trenge minst 10 ml blod som skal fordeles på forskjellige prøveglass.

 1. Legg intravenøs tilgang for prøvetaking og infusjon.
 2. Trekk blod til senere undersøkelser, – tilkall laboratoriet, prøvene krever rask behandling.
 3. Samle første urinprøve til senere undersøkelser.

Blodprøver tas under hypoglykemiepisoden og før behandling
Hormonanalyser: Insulin, C-peptid, proinsulin, veksthormon og cortisol. Helst også ACTH (må tas i spesialglass på is). Ev. også TSH, fritt thyroksin, glukagon og katekolaminer (metanefrin og normetanefrin).

Metabolitter: Glukose, beta-hydroksybutyrat, frie fettsyrer, laktat og pyruvat, aminosyrer, totalt og fritt carnitin, utvidet syre-base status med laktat, elektrolytter, leverfunksjonsprøver og event ammoniakk.

Ekstra serum fryses og lagres.

Urinprøver
Urinstiks med ketoner, reduserende substans (Clinitest; brukes som et mål for sukker i avføringen. Ved positiv test kan dette trekke i retning av intestinal malabsorbsjon), aminosyrer og organiske syrer («metabolsk screening»).

Ekstra urin fryses og lagres.

For tolkning av prøvesvar i forhold til andre årsaker enn kjent diabetes mellitus henvises det til Generell veileder i pediatri, oppgitte referanser samt spesiallitteratur.

Behandling  og oppfølging

 • Ved lette symptomer og moderate symptomer: Gi ett glass (1–2 dl) sukkerholdig drikke (saft, juice, melk) og en skive brød (eller planlagt måltid).
 • Ved alvorlige symptomer utenfor sykehus: Foreldrene til diabetikere kan gi Glukagon 1 mg /ml. Gi 0,5–1 mg s.c./i.m. (0,25–0,5 mg hvis barnet er under 10 år) og tilkall lege/ambulanse hvis ikke umiddelbar effekt.
 • Ved alvorlige symptomer i sykehus: Gi bolusdose glukose 100 mg/ml, 2 ml/kg i.v. over 2–3 min. Fortsett med glukose 100 mg/ml som infusjon 4 ml/kg/time.

Gjenta blodglukosemåling etter 5 min.  

 • Hvis blodglukose < 4 mmol/l: Gi ny bolusdose.
 • Hvis blodglukose > 4 mmol/l, men ingen klinisk bedring: vent.
 • Gi intravenøs bolus av Hydrocortison 5 mg/kg (maks 100 mg) etter 5 min hvis ingen klinisk bedring.

Referanser

 1. Ranke MB, Mullis PE. Diagnostics of Endocrine Function in Children and Adolescents, Karger 2011; Hypoglycemia in Infants and Children, s 273–293
 2. UptoDate. Hypoglycemia in Children, oppdatert 2012. Tilgjengelig fra: www.UpToDate.com
 3. Brook CGD. Clinical Paediatric Endocrinologi. Blackwell, Oxford, 2005: Chapter 22; s 474–491.
 4. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium. Assessment and management of hypoglycemia in children and adolescents with diabetes. Tilgjengelig fra: 
  www.ispad.org

 

Publisert 1998: Knut Dahl-Jørgensen

Revidert 2007: Hilde Bjørndalen og Knut Dahl-Jørgensen